Κοιμητήρια

Σχεδιάγραμμα Στρατιωτικού Κοιμητηρίου Τύμβου Μακεδονίτισσας

Βοήθημα, για εντοπισμό και εύκολη πρόσβαση στους τάφους/κενοτάφια του Στρατιωτικού Κοιμητηρίου Τύμβου Μακεδονίτισσας

Η αρίθμιση του βοηθήματος, αντιστοιχεί με την αρίθμηση του σχεδιαγράμματος. Για σκοπούς λειτουργικότητας έχουν καθοριστεί 4 φάσεις (υποτμήματα) του κοιμητηρίου τα οποία αριθμούνται με λατινικούς αριθμούς, οι σειρές με γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου και οι τάφοι με αριθμούς (π.χ. ΙΙ Α4).