Χρόνος Πραγματικής Θητείας

Σύμφωνα με το άρθρο 40 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου ως χρόνος πραγματικής θητείας, όσων εκπληρώνουν την καθοριζόμενη για αυτούς υποχρέωση θητείας, υπολογίζεται το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας τους, αφαιρουμένου απ’ αυτό του χρόνου των ακόλουθων ειδικών καταστάσεων:

  • Άγνοιας ή λιποταξίας.
  • Προσωρινής κράτησης, προφυλάκισης ή φυλάκισης που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε δικαστήριο, εκτός εάν επακολούθησε απαλλακτική ή αθωωτική απόφαση.
  • Άδεια απουσίας πέραν των χρονικών ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 39 του Νόμου.
  • Πειθαρχικής ποινής φυλάκισης ή, ανάλογα με την περίπτωση, του αθροίσματος πειθαρχικών ποινών φυλάκισης πέραν των πενήντα (50) ημερών.

Η σειρά έκτισης του χρόνου που δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής θητείας, γίνεται με τη σειρά που αναγράφεται παραπάνω.

Μείωση Πειθαρχικών Ποινών

Οι εθνοφρουροί, εφόσον εκπλήρωσαν όλες τις άλλες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (χρόνος θητείας, άγνοιας, λιποταξίας, καταδικίας, υπέρβαση άδειας κλπ), μπορούν να υποβάλουν αίτημα προς τον Υπουργό, μέσω της Μονάδας τους, για να τους μειώσει όλες ή μέρος των πέραν των πενήντα ημερών πειθαρχικής τους φυλάκισης που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής θητείας και υποχρεούνται να τον υπηρετήσουν.

Η διαδικασία υποβολής και εξέτασης του ως άνω αιτήματος καθορίζεται στην υπ’ αρ. 10/24 Ιουν 2011/Απόφαση ΥΠΑΜ.

Νοσηλεία Εθνοφρουρού

Ο χρόνος νοσηλείας εθνοφρουρού σε ιδιωτικά ή κρατικά νοσηλευτήρια εσωτερικού ή εξωτερικού θεωρείται ως χρόνος πραγματικής θητείας.

Χρόνος Φοίτησης σε Στρατιωτικές Σχολές

χρόνος φοίτησης σε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών του εσωτερικού ή του εξωτερικού θεωρείται ως χρόνος πραγματικής θητείας για όσους η φοίτηση τερματίζεται ή διακόπτεται για λόγους που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα, ενώ όσων η φοίτηση τερματίζεται ή διακόπτεται με δική τους υπαιτιότητα λογίζεται ως χρόνος πραγματικής θητείας κατά το ήμισυ (1/2).

Χρόνος Ειδικής Στρατιωτικής Θητείας

Ο χρόνος της ειδικής στρατιωτικής θητείας που εκπληρώνεται λογίζεται ως χρόνος πραγματικής θητείας κατά τα δύο τρίτα (2/3), για όσους εθνοφρουρούς επανεντάσσονται στους υπόχρεους στρατιωτικής θητείας, μετά από απόφαση της ΕΕΣΙ ή του Ειδικού Ιατροσυμβουλίου.