Χρήσιμα Έντυπα

Έντυπα Επιστράτευσης

Ειδικό Φύλλο Πορείας (ΕΦΠ) Εφέδρου ή Εθνοφύλακα

Είναι ειδικό προτυπωμένο έντυπο, το οποίο επιδίδεται σε όλους τους εφέδρους και εθνοφύλακες και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να είναι δυνατή η επιστράτευση τους, όταν και όπου χρειαστεί. Εκδίδεται σε διάφορους χρωματισμούς (κίτρινο, πράσινο, γαλάζιο, καφέ) αναλόγως της κατηγορίας του εφέδρου ή εθνοφύλακα.

Σε κάθε Ειδικό Φύλλο Πορείας, υπάρχει η “ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ”, στην οποία ο έφεδρος ή εθνοφύλακας μπορεί να συμπληρώσει τα νέα στοιχεία του τόπου διαμονής του ή να συμπληρώσει τυχόν ελλείποντα ή έχουν διαφοροποιηθεί και να την αποστείλει με φάκελο ταχυδρομικώς στο ΓΕΕΦ/ΔΕΠΣ/4 ή να το παραδώσει στη Μονάδα του, όπως αναγράφεται στο πάνω μέρος της δήλωσης.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του Ειδικού Φύλλου Πορείας, ο έφεδρος ή εθνοφύλακας δηλώνει την απώλεια του στον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό του τόπου διαμονής του. Εφοδιάζεται από τον επί καθήκοντι Αστυνομικό με τη σχετική βεβαίωση για την παραπάνω απώλεια, την οποία προσκομίζει στο Τμήμα Επιστράτευσης που τον παρακολουθεί ή στη Διεύθυνση Επιστράτευσης του ΓΕΕΦ, για την επανέκδοση νέου.

Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) Εφέδρου ή Εθνοφύλακα

Είναι ειδικό προτυπωμένο έντυπο, το οποίο επιδίδεται προσωπικά στους έφεδρους και τους καλεί να παρουσιαστούν για Επιστράτευση ή Άσκηση στη Μονάδα- Ανεξάρτητη Υπομονάδα, στο χρόνο και τόπο που αναγράφεται σ' αυτό.

Έντυπα Επίταξης

Προσωπική Γνωστοποίηση “Α” Οχήματος, Μηχανήματος, Σκάφους ή Αεροσκάφους

Είναι ειδικό προτυπωμένο έντυπο, το οποίο επιδίδεται στον ιδιοκτήτη του επιτασσομένου μέσου, και του γνωστοποιείται ότι, είτε σε περίπτωση επιστράτευσης, είτε σε περίπτωση ασκήσεως οφείλει να το προσκομίσει στη Μονάδα – ανεξάρτητη Υπομονάδα και στον τόπο που αναγράφεται σ’ αυτό.

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής της Προσωπικής Γνωστοποίησης A, ο ιδιοκτήτης του επιτασσόμενου μέσου, καταγγέλλει την απώλεια της στον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό του τόπου διαμονής του. Εφοδιάζεται από τον επί καθήκοντι Αστυνομικό με τη σχετική βεβαίωση για την παραπάνω καταγγελία της απώλεια την οποία προσκομίζει στη αρμόδια Επιτάσσουσα Αρχή της Εθνικής Φρουράς (που αναγράφεται πάνω στην Γνωστοποίηση), για την επανέκδοσή της.

Σε περίπτωση καταστροφής της Προσωπικής Γνωστοποίησης “Α”, ο ιδιοκτήτης του επιτασσόμενου μέσου, υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση αναφέροντας τις συνθήκες καταστροφής της, στην αρμόδια Επιτάσσουσα Αρχή της Εθνικής Φρουράς (που αναγράφεται πάνω στην Γνωστοποίηση), για την επανέκδοσή της.

Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) Οχήματος, Μηχανήματος, Σκάφους ή Αεροσκάφους

Είναι ειδικό προτυπωμένο έντυπο, με το οποίο καλείται ο ιδιοκτήτης του επιτασσόμενου μέσου να το προσκομίσει για επίταξη, είτε σε περίπτωση επιστράτευσης, είτε σε περίπτωση ασκήσεως, στη Μονάδα – ανεξάρτητη Υπομονάδα και στο χρόνο και τόπο που αναγράφεται σ' αυτό.