Θητεία

Για να δείτε τα κριτήρια, τη διαδικασία τοποθετήσεων - μεταθέσεων και τις κατηγορίες μοριοδότησης επισκεφθείτε τον Ενημερωτικό Οδηγό Κατάταξης Νεοσυλλέκτων.

Στολή

Το κανονικό της στολής συμβάλλει στο γόητρο της Εθνικής Φρουράς και της Μονάδας.

Πολιτική Ενδυμασία

1. Οι στρατιώτες μπορούν να φορούν πολιτική ενδυμασία κατά την έξοδό τους από το στρατόπεδο και κατά τις άδειές τους.
2. Η πολιτική ενδυμασία πρέπει να είναι καθαρή, σιδερωμένη και κόσμια.

Γενικά περί Πειθαρχίας

Η πειθαρχία είναι η κύρια δύναμη του Στρατού. Εφαρμόζεται σε όλους γενικά, χωρίς διάκριση βαθμού ή θέσεως. Δημιουργεί αρμονικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων και συντονίζει τις προσπάθειες για την επιτυχία ενός κοινού σκοπού.
Η πειθαρχία σε καμία περίπτωση δεν έχει σκοπό τη συντριβή της προσωπικότητας, ούτε καταργεί την πρωτοβουλία, αλλά δημιουργεί αρμονικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων και συντονίζει τις προσπάθειες για την επιτυχία ενός κοινού σκοπού.

Ο ανώτερος πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση για τον κατώτερο.
Ο κατώτερος οφείλει να σέβεται τον ανώτερό του, να υπακούει και να εκτελεί ό,τι τον διατάζει χωρίς αντιλογία, δισταγμό ή γογγυσμό.

Γενικοί Κανόνες Συμπεριφοράς

Οι Στρατιωτικοί υποχρεούνται να σέβονται τους Νόμους και τις αστυνομικές διατάξεις, να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των οργάνων της τάξης, να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και να δίνουν σ' αυτά κάθε βοήθεια, όταν ζητηθεί.

Συντηρητικά Μέσα της Πειθαρχίας

Κάθε κατώτερος πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει επίβλεψη για την εκτέλεση των εκδιδομένων διαταγών και ότι αν δεν συμμορφωθεί μ' αυτές, θα έχει κυρώσεις. Η ασέβεια, ο προσηλυτισμός, η μέθη, το παιχνίδι με σκοπό το κέρδος και οι κακές συναναστροφές, είναι ορισμένα ελαττώματα που αποβλέπουν στον κλονισμό της πειθαρχίας και τιμωρούνται.

Πειθαρχική Δικαιοδοσία και Πειθαρχική Αρμοδιότητα

Πειθαρχική δικαιοδοσία είναι το δικαίωμα, που δίδεται στους αξιωματικούς, τους ανθυπασπιστές και τους υπαξιωματικούς, να επιβάλλουν πειθαρχικές ποινές στους υφισταμένους τους.

Πειθαρχική αρμοδιότητα είναι το δικαίωμα και το καθήκον κάθε βαθμοφόρου, να φροντίζει για την τήρηση των γενικών κανόνων πειθαρχίας και συμπεριφοράς απ' όλους τους κατωτέρους του στρατιωτικούς, σ' οποιαδήποτε Μονάδα ή Κλάδο της Εθνικής Φρουράς και αν ανήκουν.

Πειθαρχικές Ποινές
Οι πειθαρχικές ποινές συμβάλλουν στη βελτίωση της διαγωγής των παραβατών και με τον παραδειγματισμό τους κάνουν όλους προσεκτικούς. Είναι το τελευταίο μέσο συντηρήσεως της πειθαρχίας.

Με τις πειθαρχικές ποινές τιμωρούνται οι πράξεις. Η ίδια πράξη μπορεί να τιμωρηθεί ποινικά και πειθαρχικά.

Πειθαρχικά Παραπτώματα

Πειθαρχικά παραπτώματα είναι οι πράξεις, που τιμωρούνται με πειθαρχικές ποινές.

Πειθαρχικό παράπτωμα θεωρείται κάθε πράξη γενικά, που προσβάλλει την πειθαρχία και την υπηρεσιακή τάξη στο Στρατό, όπως αυτή ορίζεται από τους Νόμους, τους Κανονισμούς και τις Διαταγές.

Χαιρετισμός

Ο στρατιωτικός πρέπει να σέβεται τους ανωτέρους του και όπου συναντιέται μ' αυτούς να τους χαιρετά.

Ο στρατιωτικός χαιρετισμός απονέμεται και ανταποδίδεται από τους στρατιωτικούς, όταν φορούν στρατιωτική στολή και κάλυμμα κεφαλής.

Ο στρατιωτικός χαιρετισμός απονέμεται προς:

 • Τη Σημαία
 • Τα Θρησκευτικά σύμβολα
 • Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και
 • Τους ανωτέρους γενικά

Προσωπικές Αναφορές
Ο στρατιώτης αναφέρει στον προϊσταμενό του σε στάση προσοχής και σε απόσταση δύο βημάτων από αυτόν, είτε είναι άοπλος, είτε είναι ένοπλος.

Προσαγορεύσεις
Κάθε στρατιωτικός που απευθύνεται σε ανώτερό του, μέχρι και το βαθμό του Ταξιάρχου, τον προσφωνεί με τον βαθμό του, τοποθετώντας εμπρός τη λέξη "Κύριε", όταν απευθύνεται σε Υποστράτηγο ή Αντιστράτηγο, τον προσφωνεί με τη λέξη "Στρατηγέ".

Για την κάλυψη των αναγκών σε στελέχη τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο καθιερώθηκε ο θεσμός του Δόκιμου Έφεδρου Αξιωματικού (ΔΕΑ). Οι ΔΕΑ λόγω του ποσοστού που κατέχουν στο συνολικό αριθμό των στελεχών του Στρατού, επηρεάζουν σημαντικά τη δομή και τη λειτουργικότητα των Μονάδων. Ο αριθμός που επιλέγεται και ο τρόπος χρησιμοποίησής τους έχουν άμεση σχέση με τη μαχητική ικανότητα και ετοιμότητα των Μονάδων.

Οι Έφεδροι Αξιωματικοί σήμερα, ως μικροί ηγήτορες, στο ανάλογο επίπεδο διοικήσεως, πρέπει να έχουν προσόντα ανάλογα με αυτά των Μονίμων Αξιωματικών. Για το λόγο αυτό, καλούνται οι καταλληλότεροι τόσο σε επίπεδο μόρφωσης, σε ψυχική και σωματική υγεία, όσο και σε χαρακτήρα και ήθος.

Επιλογή υποψηφίων βαθμοφόρων (ΥΕΑ – Δεκανείς)

Επιλογή στις Ειδικές Δυνάμεις (Καταδρομέας – ΟΥΚ – Στρατονόμος)

Αποστολή της Εθνικής Φρουράς

Η αποστολή της Εθνικής Φρουράς είναι να εξασφαλίζει την άμυνα της Δημοκρατίας, έναντι οποιασδήποτε προσπάθειας έναντι της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας αυτής ή της ασφάλειας της ζωής και της περιουσίας των πολιτών της.

Οι Στρατιωτικές Αρετές

Οι αρετές του στρατεύσιμου είναι η φιλοπατρία, η ανδρεία, η καρτερία, το στρατιωτικό πνεύμα και κυρίως η πειθαρχία, που αποτελούν τις κύριες ηθικές δυνάμεις του Στρατού.

Σύνθεση Εθνικής Φρουράς

Η Εθνική Φρουρά διακρίνεται σε:

Στρατό Ξηράς, Ναυτικό και Αεροπορία.

Αποτελείται από Αξιωματικούς διαφόρων βαθμών, Υπαξιωματικούς διαφόρων βαθμών και οπλίτες

Ορισμός και απαρίθμηση Όπλων – Σωμάτων

Όπλα είναι τα στοιχεία του Στρατού Ξηράς, που έχουν ως αποστολή να διεξάγουν τον αγώνα ή να συμμετέχουν άμεσα σε αυτόν. Αυτά είναι:

Πεζικό, Τεθωρακισμένα, Πυροβολικό, Μηχανικό, Διαβιβάσεις

Σώματα είναι τα στοιχεία του Στρατού Ξηράς που διαθέτουν Μονάδες και παρέχουν υποστήριξη Διοικητικής Μέριμνας και Διοικητική Υποστήριξη, καθώς και αυτά που δε διαθέτουν Μονάδες, αλλά παρέχουν κάθε μορφής Διοικητική Υποστήριξη. Αυτά είναι:

Σώματα που διαθέτουν Μονάδες:

Τεχνικό, Εφοδιασμού Μεταφορών, Υλικού Πολέμου, Υγειονομικό, Στρατολογικό

Σώματα που δεν διαθέτουν Μονάδες:

Δικαστικό, Οικονομικό, Μουσικό, Αμυντικής Διπλωματίας

Όλα τα Σώματα ανήκουν στον Στρατό Ξηράς και είναι κοινά για τον Στρατό Ξηράς, το Ναυτικό και την Αεροπορία.

Τί είναι ειδικότητα;

Είναι η ικανότητα που αποκτάται μετά από στρατιωτική εκπαίδευση για εκτέλεση συγκεκριμένου έργου. Διακρίνεται σε κύρια και δευτερεύουσα, δηλαδή:

 • Κύρια ειδικότητα είναι αυτή η οποία σου απονέμεται και συντελεί αποφασιστικά στην εκπλήρωση της αποστολής της Μονάδας σου.
 • Δευτερεύουσα ειδικότητα είναι αυτή η οποία συμβάλλει στην εκπλήρωση της αποστολής της Μονάδας σου, πλην όμως η έλλειψή της δεν επιδρά αρνητικά σ’ αυτό.

Κανόνες Διοίκησης

 • Υπακοή είναι η χωρίς σχόλια και κρίσεις εκτέλεση των διαταγών ή εντολών του Διοικητή, σε ότι αφορά την εφαρμογή των Νόμων και Κανονισμών για την Εκτέλεση της Υπηρεσίας που πηγάζει από το Στρατιωτικό Όρκο και το Νόμο.
 • Η άσκηση της Διοικήσεως είναι συνεχής. Σε περίπτωση απουσίας του Διοικητή, οποιουδήποτε κλιμακίου, η Διοίκηση ασκείται προσωρινά από τον ανώτερο ή αρχαιότερο από τους υφισταμένους.

Καθήκοντα και Ευθύνες Υφισταμένων

 • Ο υφιστάμενος έχει υποχρέωση να αναφέρει σχετικά με την εκτέλεση των διαταγών που πήρε. Όταν διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να εκτελέσει μία διαταγή, αναφέρει σχετικά στον προϊστάμενό του.
 • Ο υφιστάμενος αναφέρει πάντοτε ιεραρχικά, εκτός αν ειδικά διατάχθηκε να αναφέρει απ' ευθείας σε κάποιον ανώτερο του άμεσα προϊσταμένου του Διοικητή, οπότε κοινοποιεί την αναφορά του στον τελευταίο.

Γενικά Καθήκοντα Στρατιωτικού

Ο στρατιωτικός έχει καθήκον να προετοιμάζεται σωματικά και ηθικά για την εκπλήρωση της αποστολής του στην ειρήνη και στον πόλεμο.

Καθήκοντα κατά τη Μάχη

 • Κάθε μαχητής πρέπει να εκπληρώνει με θάρρος, επιμονή, αυτοθυσία και καρτερία, τα καθήκοντα που του αναθέτουν, είτε ως άτομο είτε ως μέλος ομάδος.
 • Ο μαχητής απαγορεύεται να παραδίδεται στον εχθρό, πριν εξαντλήσει όλα τα μέσα μάχης, έχει καθήκον με κάθε τρόπο να αποφύγει την αιχμαλωσία και να δραπετεύσει σε περίπτωση που συλληφθεί αιχμάλωτος, βοηθώντας τους συναιχμαλώτους του να κάνουν το ίδιο.
 • Ο αιχμάλωτος εξακολουθεί να παραμένει στρατιωτικός και δεν δίνει πληροφορίες στον εχθρό, παρά μόνο το ονοματεπώνυμό του, το βαθμό, τον αριθμό μητρώου και την ημερομηνία γεννήσεώς του.
 • Από τους αιχμαλώτους αφαιρείται ο οπλισμός, η εξάρτυση και τα στρατιωτικά έγγραφα, αφήνονται όμως σε αυτούς τα αντικείμενα προσωπικής χρήσεως.

Παράπονα

Κάθε στρατεύσιμος δικαιούται να παραπονεθεί, αν θεωρήσει ότι αδικήθηκε από κάποια διαταγή, ενέργεια ή μέτρο προϊσταμένου του σε βάρους του, αφού προηγουμένως υπακούσει και συμμορφωθεί πλήρως.