Διαδικασία Παραπομπής για Εξέταση της Σωματικής Ικανότητας

Έφεδρος – Εθνοφύλακας ο οποίος αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα υγείας και προκειμένου να μην ταλαιπωρείται κατά τις κανονικές παρουσιάσεις θα πρέπει σε συνεννόηση με την Μονάδα του να διευθετήσει μία ημέρα για να προβεί σε όλες τις διευθετήσεις.

Διαδικασία

Ο έφεδρος που αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα υγείας, τότε μπορεί να απευθύνεται στη Μονάδα του ή στο Τμήμα Επιστράτευσης που τον παρακολουθεί, αφού συνεννοηθεί τηλεφωνικά και προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα (πρόσφατα) δικαιολογητικά των ιατρών του, τα οποία μπορεί να είναι:

  • Έκθεση ιατρού σχετικά με την πάθηση.
  • Τυχόν ακτινογραφίες-μαγνητικές ή αξονικές τομογραφίες.
  • Τυχόν Αναλύσεις.

Προκειμένου να ευκολύνεται η παραπομπή του στην Επιτροπή Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας (ΕΕΣΙ).

Ο ενδιαφερόμενος, να βρίσκεται σε επαφή με τη Μονάδα τους, προκειμένου να ενημερωθεί για την απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας.