Σύνθεση Δυνάμεων ΕΦ

Η Εθνική Φρουρά αποτελείται από τον Ενεργό Στρατό, την Εθνοφυλακή και την Εφεδρεία.

Οι τρεις Κλάδοι της Εθνικής Φρουράς είναι ο Στρατός Ξηράς, το Ναυτικό και η Αεροπορία.

Ειδικότερα για τον Στρατό Ξηράς οι δύο βασικοί κλάδοι είναι τα Όπλα και τα Σώματα.

Όπλα είναι τα στοιχεία του Στρατού, των οποίων κύρια αποστολή είναι η διεξαγωγή του αγώνα ή η άμεση συμμετοχή σε αυτόν. Αυτά είναι:

  • Μάχης: Πεζικό, Τεθωρακισμένα και Πυροβολικό.
  • Υποστήριξης Μάχης: Μηχανικό και Διαβιβάσεις.

Σώματα είναι τα στοιχεία του Στρατού που παρέχουν υποστήριξη διοικητικής ή λογιστικής μορφής. Αυτά είναι:

  • Υποστήριξης Μάχης: Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου.
  • Κοινά Σώματα: Υγειονομικού, Αμυντικής Διπλωματίας, Πληροφορικής - Μηχανογράφησης, Στρατολογικού, Οικονομικού, Δικαστικού, Μουσικού.

Από άποψη του τρόπου εισόδου τους στο Στρατό, οι στρατιωτικοί διακρίνονται σε μόνιμους, συμβασιούχους και εθνοφρουρούς.

Μόνιμοι Στρατιωτικοί είναι εκείνοι που κατατάχθηκαν στο στρατό για να σταδιοδρομήσουν σε αυτόν και προέρχονται από τους απόφοιτους των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τους κατατασσόμενους απευθείας ή με διαγωνισμό και τους μονίμους υπαξιωματικούς.

Συμβασιούχοι Στρατιωτικοί είναι εκείνοι που προσελήφθηκαν με τη θέλησή τους στο στρατό και ανέλαβαν την υποχρέωση να υπηρετήσουν σε αυτόν για ορισμένο χρόνο. 

Εθνοφρουροί είναι όσοι κατατάχθηκαν με πρόσκληση στις τάξεις του στρατού σύμφωνα με το νόμο περί της Εθνικής Φρουράς και υπηρετούν τη θητεία τους.