Συμβασιούχοι Οπλίτες (ΣΥΟΠ)

Για το ΓΕΕΦ, ο θεσμός των ΣΥΟΠ, όπως περιγράφεται στα κείμενα της Κυπριακής Δημοκρατίας, θεωρείται ιδιαίτερα επιτυχημένος, ακολουθεί τα πρότυπα σύγχρονων στρατών άλλων κρατών και κρίνεται ως επιτυχής καθότι επιτεύχθηκε:

 • Κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από τη μείωση της θητείας των οπλιτών σε 14 μήνες.
 • Επάνδρωση των κυρίων οπλικών συστημάτων των Μονάδων με επαγγελματίες οπλίτες, γεγονός που επαυξάνει τη μαχητική ικανότητα της Εθνικής Φρουράς καθιστώντας αυτή, ημιεπαγγελματικό στρατό.
 • Αύξηση του βαθμού ασφαλείας των εγκαταστάσεων (Στρατοπέδων-Φυλακίων) με την εμπλοκή των ΣΥΟΠ στα μέτρα ασφαλείας (Αρχιφύλακες, Σκοποί, Περίπολα και λοιπά).
 • Στελέχωση με ΣΥΟΠ των Ειδικών Δυνάμεων (ΚΔ–ΣΝ–ΟΥΚ) με αποτέλεσμα την αύξηση της μαχητικής τους ικανότητας.
 • Εξασφάλιση ύπαρξης και ανανέωσης του προσωπικού με μέσο όρο ηλικίας, δυνάμενο να ανταποκριθεί στις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.

Πέραν των ανωτέρω, το ΓΕΕΦ προέβη στην εκμετάλλευση – αξιοποίηση των γραμματειακών τους γνώσεων, σύμφωνα με τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά τους καθώς επίσης και των τεχνικών γνώσεων και εμπειριών που είχαν πριν την κατάταξή τους προεπιλέγοντας τους σε θέσεις απ΄όπου γίνεται εκμετάλλευση των προσόντων που διαθέτουν, σε αριθμό και προσόντα που είναι χρήσιμα και συμβατά με τις ειδικότητες και τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.

Επιπλέον το ΓΕΕΦ, για την καλύτερη εκπαίδευση και απόκτηση εμπειριών, εμπλέκει τους ΣΥΟΠ σε ομαδικές εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό καθώς επίσης και σε ασκήσεις που πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή ξένων χωρών στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Για τη βελτίωση του θεσμού των ΣΥΟΠ, καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για αναβάθμιση της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής τους κατάρτισης και την εκμετάλλευση των γνώσεων που διαθέτουν επ΄ωφελεία της Εθνικής Φρουράς.

Η τελική επιθυμητή κατάσταση για την αξιοποίηση των ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά, έχει επιτευχθεί και ως θεσμός είναι απόλυτα επιτυχής όντας πλέον ένας από τους βασικούς πυλώνες για την αναβάθμιση του αξιόμαχου της Εθνικής Φρουράς.

Τα Ατομικά Έγγραφα των ΣΥΟΠ, τηρούνται σε ξεχωριστό φάκελο για κάθε ΣΥΟΠ, ο οποίος ονομάζεται Ατομικός Φάκελος ΣΥΟΠ (ΑΦΣΟ) και αποτελείται από:

 • Το Δελτίο Ατομικών Στοιχείων ΣΥΟΠ
 • Την Καρτέλα Στρατολογικών Μεταβολών
 • Την Καρτέλα Πειθαρχικών Ποινών
 • Την Καρτέλα Αιτιολογικών Ποινών
 • Την Καρτέλα Αδειών
 • Την Καρτέλα Εκπαίδευσης-Βολών-Πορειών-Ασκήσεων-Οδηγού Αυτοκινήτου-Καθηκόντων-Πολεμικής Δράσης-Συμμετοχής σε Αποστολές Εξωτερικού-Ηθικών Αμοιβών
 • Την ΚαρτέλαΥγειονομικής Κατάστασης
 • Το ΔΑΦΙ

Οι προτάσεις αλλαγής ειδικότητας να συντάσσονται από τις Δκσεις-Δνσεις Ο-Σ και να προωθούνται για έγκριση στον κ. Α/ΓΕΕΦ. Οι προτεινόμενες νέες ειδικότητες θα πρέπει να προβλέπονται στο Ο-Σ και να περιλαμβάνονται στον Πίνακα Ειδικοτήτων των ΣΥΟΠ, του Αποσπάσματος Εγχειριδίου Ειδικοτήτων (Ειδικότητες ΣΥΟΠ).

Η χορήγηση οποιουδήποτε είδους άδειας γίνεται με μέριμνα της Μονάδας ή Ανεξάρτητης Υπομονάδας, στην οποία υπηρετεί ο ΣΥΟΠ.

Η χορήγηση της άδειας προϋποθέτει την έγκριση του Δκτη Μονάδας – Ανεξάρτητης Υπομονάδας.

Κάθε άδεια καταχωρείται στην Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας ή Ανεξάρτητης Υπομονάδας κατά περίπτωση, καθώς και στα ατομικά έγγραφα του ΣΥΟΠ.

Ο χρόνος χορήγησης της άδειας ανάπαυσης, επαφίεται στην ευχέρεια του Δκτη Μονάδας – Ανεξάρτητης Υπομονάδας, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες, ο οποίος στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης εκτιμά αν συντρέχουν λόγοι για τη χορήγησή της καθώς και η διάρκειά της κάθε φορά.

Οποιασδήποτε κατηγορίας άδεια, ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, μπορεί να χορηγηθεί και για το εξωτερικό, πλην της αναρρωτικής που μπορεί να χορηγηθεί για το εξωτερικό εφόσον αυτό απαιτείται για ιατρικούς-θεραπευτικούς λόγους, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Αναρρωτικών Αδειών.

Οι ΣΥΟΠ δεν έχουν δικαίωμα σε παραχώρηση άδειας άνευ απολαβών ή εκπαιδευτικής άδειας, εκτός αν συντρέχουν αποχρώντες λόγοι . Με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου ο κ. ΥΠΑΜ και ο κ. ΑΡΧΗΓΟΣ της Ε.Φ έχουν εξουσιοδοτηθεί όπως εξετάζουν και εγκρίνουν αιτήματα που υποβάλλουν ΣΥΟΠ για άδεια άνευ απολαβών μέχρι και (1) μήνα και μέχρι και 10 ημέρες αντίστοιχα.

Ο Αρχηγός κέκτειται εξουσία όπως σε περίοδο αυξημένων μέτρων συναγερμού ή επιστράτευσης, να διακόπτει κατά κατηγορία ή συνολικά, τις άδειες των ΣΥΟΠ.

Νοείται ότι, οι ΣΥΟΠ που διατελούν σε άδεια ασθένειας, με την επάνοδό τους από τη διακοπή της άδειας τους, εξετάζονται από στρατιωτικό ιατρό προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι σε θέση να αναλάβουν καθήκοντα.

Σε περίπτωση υπέρβασης κανονικής ή αναρρωτικής άδειας από ΣΥΟΠ, η Μονάδα ενημερώνει αμέσως το ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ, προκειμένου να προβεί σε ενέργειες για αποκοπή από το μισθό του. Υποβάλλουν άμεσα στο ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ κατάσταση κράτησης αποδοχών όπως υπόδειγμα της Προσθήκης «4», της διαταγής οδηγιών χειρισμού για τους ΣΥΟΠ (ΔΕΚ 17) επισυνάπτοντας για κάθε ΣΥΟΠ αντίγραφο του εντύπου ΕΦ 487Α ( άδεια ανάπαυσης ) ή ΕΦ 487 (άδεια ασθενείας), θεωρημένο απόν τον Επόπτη Στρατολογίας της Μονάδας.

Για κάθε συμπληρωμένο μήνα απασχόλησης, ο ΣΥΟΠ θα δικαιούται άδεια ανάπαυσης ίση με 1/12 της συνολικής άδειας που λαμβάνει εργοδοτούμενος καθορισμένης διάρκειας που συμπληρώνει συνεχή απασχόληση ενός ετους, ήτοι:

Είκοσι (20) εργάσιμων ημερών για κάθε έτος απασχόλησης, σε περίπτωση πενθήμερης εβδομάδας εργασίας, ή

Είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών για κάθε έτος απασχόλησης, σε περίπτωση εξαήμερης εβδομάδας εργασίας.

Ο ΣΥΟΠ δικαιούται άδεια ανάπαυσης, κατ’ αναλογία, μετά τη συμπλήρωση χρονικής περιόδου απασχόλησης μεγαλύτερης των δεκαπέντε (15) ημερών και πριν από την ημερομηνία λήξης ή τερματισμού της σύμβασης απασχόλησης. Η άδεια ανάπαυσης παραχωρείται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Απασχόλησης. Προς το σκοπό αυτό, ο Δκτης Μονάδας – Ανεξάρτητης Υπομονάδας μπορεί, όταν οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν, να παραχωρεί άδεια ανάπαυσης ανάλογη με την περίοδο που υπηρέτησε.

Η άδεια χορηγείται κατόπιν προφορικού αιτήματος του ΣΥΟΠ, το οποίο καταχωρείται στα προβλεπόμενα βιβλία – έντυπα της Υπομονάδας (Βιβλίο Αιτήσεων και Αναφορών – Ημερήσια Κατάσταση Αναφοράς Υπομονάδας).

Η άδεια ανάπαυσης αρχίζει από την πρώτη εργάσιμη ημέρα για την οποία ζητείται από τον ΣΥΟΠ και δεν προσέρχεται στην υπηρεσία του και λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα της χρονικής της διάρκειας. Κυριακές, δημόσιες, θρησκευτικές ή ειδικές αργίες δεν υπολογίζονται ως μέρος της ανάπαυσης.

ΣΥΟΠ δεν δικαιούται να διεκδικήσει πληρωμή αντί της άδειας ανάπαυσης που έχει σε πίστη του.

Η χορήγηση της δικαιούμενης ετήσιας άδειας ανάπαυσης είναι υποχρεωτική κατόπιν συνεκτίμησης της επιθυμίας του ΣΥΟΠ και των υπηρεσιακών αναγκών . Ο οπλίτης ΣΥΟΠ με τη υπογραφή ανανέωσης της σύμβασης από 1 χρόνο σε 3 χρόνια έχει δικαίωμα μεταφοράς επτα (7) εργάσιμων ημερών από τη ετήσια άδεια αναπαυσης του από το ένα ημερολογιακό έτος στο επόμενο, με μέγιστο δικαίωμα συσσώρευσης επτά (7) ημερών.

Ο Δκτης Μονάδας – Ανεξάρτητης Υπομονάδας μεριμνά ώστε η άδεια ανάπαυσης του ΣΥΟΠ που λήγει η σύμβασή του να αρχίζει κατά τέτοια ημερομηνία, ώστε να λήγει την προηγουμένη της ημερομηνίας λήξης της σύμβασής του.

Σε περίπτωση που ΣΥΟΠ που αφυπηρετεί βρίσκεται με άδεια ασθένειας και η άδεια αυτή επεκτείνεται πέραν από την ημερομηνία από την οποία θα αρχίσει η άδεια ανάπαυσής του πριν τον τερματισμό της σύμβασης του, η περίοδος της άδειας ασθένειας που εμπίπτει μέσα στην περίοδο της άδειας ανάπαυσής του λογίζεται ως μέρος της άδειας ανάπαυσης.

ΣΥΟΠ που παραιτείται από τη θέση του και έχει υπόλοιπο ετήσιας άδειας ανάπαυσης, λαμβάνει τη δικαιούμενη με ημερομηνία λήξης σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της ημερομηνίας τερματισμού της σύμβασής του.

Ο ΣΥΟΠ δεν έχει δικαίωμα σε παραχώρηση εκπαιδευτικής άδειας άνευ απολαβών, εκτός αν πρόκειται για άδεια άνευ απολαβών, για λόγους υγείας.

Οι ΣΥΟΠ έχουν δικαίωμα σε άδεια ασθενείας είκοσι οκτώ (28) ημερολογιακών ημερών τον χρόνο. Τους παραχωρείται, περαιτέρω, το δικαίωμα σε παράταση της άδειας αυτής, με πλήρεις απολαβές, για χρονική περίοδο όχι πέραν των δεκατεσσάρων (14) ημερών, νοουμένου ότι εξασφαλίζεται σχετική έγκριση του κυβερνητικού ιατροσυμβουλίου, μέσω της ίδιας διαδικασίας που τηρείται και για τα μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας που υπηρετούν με απόσπαση στην Εθνική Φρουρά.

Η άδεια ασθένειας παραχωρείται, κατ’ αναλογία, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της Σύμβασης Απασχόλησης.

Η άδεια ασθένειας υπολογίζεται βάσει ημερολογιακών ημερών συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκυρίακων ή/και δημόσιων ή/και θρησκευτικών αργίων,που παρεμβάλλονται κατά τη χρονική περίοδο απουσίας του.

Όταν η συνήθης άδεια ασθένειας ΣΥΟΠ άρχισε μέσα σ’ ένα ημερολογιακό έτος και την πρώτη ημέρα του αμέσως επόμενου ημερολογιακού έτους ο ΣΥΟΠ βρίσκεται με την παραπάνω άδεια ασθένειας, η απουσία λόγω ασθένειας για το νέο έτος θα υπολογίζεται έναντι της άδειας ασθένειας του νέου έτους.

Δεν επιτρέπεται σε ΣΥΟΠ να επανέλθει στα καθήκοντά του πριν λήξει η άδεια ασθένειάς του ή οποιαδήποτε παράταση της άδειας ασθένειάς του, εκτός αν πιστοποιηθεί από την οικεία Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών ή το Ιατροσυμβούλιο, ανάλογα με την περίπτωση, ότι μπορεί να αναλάβει και πάλι τα καθήκοντα της θέσης του.

Η άδεια ασθενείας δεν είναι συσσωρεύσιμη, δεν μεταφέρεται και κατά κανόνα δεν παραχωρείται εκτός Κύπρου. Δίδεται αποκλειστικά για ιατρικούς λόγους, κατόπιν απόφασης Ιατροσυμβουλίου ή έγκρισης από την οικεία Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών, ανάλογα με την περίπτωση, να χρησιμοποιηθεί για το εξωτερικό.

Άδεια ασθένειας μέχρι και 4 ημέρες, χορηγείται από το Δκτη Μονάδας – Ανεξάρτητης Υπομονάδας κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης, από Στρατιωτικό Ιατρό.

Άδεια ασθένειας πέραν των 4 ημερών εγκρίνεται από την Επιτροπή Αναρρωτικών Αδειών κατόπιν σύστασης από ειδικό ιατρό και χορηγείται από τον Δκτη Μονάδας – Ανεξάρτητης Υπομονάδας.

Ο χρόνος νοσηλείας ΣΥΟΠ σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα, λογίζεται ως άδεια ασθένειας.

Όταν οι ΣΥΟΠ για λόγους υγείας δεν δυνάται να εκτελέσουν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται για μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο υπερβαίνει τη δικαιούμενη άδεια τους (28 + 14 ημέρες ), το 106 ΣΝΕ να εκδίδει ιατρική γνωματεύση στην οποία να καθορίζεται με σαφήνεια το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο δεν θα δύνανται να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους. Φωτοαντίγραφο της γνώματευσης να διαβιβάζεται στο ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ.

Oι ΣΥΟΠ δεν είναι οπλίτες θητείας αλλά επαγγελματίες οπλίτες που προσλήφθηκαν από για εκπλήρωση συγκεγκριμένης αποστολής. Τηλεφωνικές παρεμβάσεις, γραπτά μυνήματα δεν θα λαμβάνονται υπόψιν. Το φαινόμενο αυτό είναι αντιεδολογικό και υποσκάπτει τη πειθαρχία. Τα οποιαδήποτε οικογενειακά, οικονομικα, υγείας προβλήματα που αντιμετωπίζουν, δεν αποτελούν λόγους μετάθεσης. Πιθανά προβλήματα υγείας συζύγων, τέκνων θα εξετάζονται στα πλαίσια της ανθρωποκεντρικής Διοίκησης και της ευεσθησίας που επιδυκνύει η Ε.Φ για αυτά πάντα σε συνάρτηση με τις υπηρεσιακές ανάγκες .

Η διαδικασία που θα ακολουθείται για αιτήματα,παράπονα είναι όπως καθορίζεται στους πειθαρχικούς κανονισμούς της Εθνικής Φρουρά,θα εξετάζονται από το ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ ξεχωριστά για κάθε ΣΥΟΠ και θα δίδεται ξεχωριστά για το καθένα προσωπική απάντηση.

Κάθε αίτημα πρέπει να αξιολογείται ενδελεχώς από όλες τις ιεραρχικά προιστάμενες Δκσεις και να φαίνονται επ αυτού οι ενέργειες που έγιναν και τα μέτρα που λήφθηκαν. Εφόσον ο ΣΥΟΠ δεν έχει πεισθεί περί του αβάσιμου του αιτήματος του από τη απάντηση του προισταμένου Δκτή-Δντή Δκσεως –Δνσεως /ΓΕΕΦ-Σχηματισμού –ΤΣ, τότε να ζητείται η εξέταση από τη αμέσως προιστάμενη αρχή (ΓΕΕΦ), με πλήρη και εμπεριστατωμένη αναφορά.

Να παρέχονται διευκολύνσεις στους ΣΥΟΠ που φοιτούν σε Πανεπιστήμια – Κολλέγια, κατά την διάρκεια της εξεταστικής περιόδου, κατόπιν αιτήσεως τους και αφού προσκομήσουν βεβαίωση από το ίδρυμα που φοιτούν, του επίσημου προγράμματος των εξετάσεων, με διοικητικά μέτρα κατά προτεραιότητα :

 • Χορήγηση άδειας (από την δικαιούμενη άδεια ανάπαυσης του έτους)
 • Χορήγηση ολιγόωρης διευκόλυνσης κατά την ημέρα της εξέτασης

Κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας του ΣΥΟΠ, συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης, ως ακολούθως:

Τέσσερις μήνες πριν τη λήξη της αρχικής σύμβασης, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο ο ΣΥΟΠ είναι ικανός για να του προσφερθεί ανανέωση της σύμβασης, όπως προνοείται στο Νόμο.

Μετά την ανανέωση της αρχικής σύμβασης, 1 έτους σε 3 έτη, τέσσερις μήνες πριν τη συμπλήρωση κάθε δωδεκάμηνης περιόδου υπηρεσίας των 2 πρώτων ετών και σε περίπτωση περαιτέρω ανανέωσης, 4 μήνες πρίν τη λήξη του 3ου έτους να συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης των ΣΥΟΠ .

Με τη μετάθεση του αξιολογούντος του ΣΥΟΠ ή του ίδιου του ΣΥΟΠ, ή εφόσον διατάξει τούτο, για ειδικό λόγο, ο Αρχηγός.

Η διαδικασία αξιολόγησης, ο καθόρισμος του εντύπου αξιολόγησης και ο καταρτισμός ομάδων αξιολόγησης, θα ρυθμιστούν με Κανονισμούς που θα ετοιμαστούν από το ΥΠΑΜ και θα εγκριθούν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Μέχρι τη έγκριση των εν λόγω κανονισμών, θα εφαρμόζονται κατά αναλογία οι σχετικές διατάξεις των περί Εθελοντών Πενταετούς υποχρεώσεως του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμών του 1995 μέχρι 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. Υπόδειγμα εντύπου αξιολόγησης, όπως τη Προσθήκη "6" αντίστοιχα.

Οι ΣΥΟΠ υπόκεινται σε όλες τις σχετικές διατάξεις των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων και των περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμων, καθώς και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, κατ’ανάλογο τρόπο με τα ισχύοντα στους οπλίτες θητείας.

Οι ΣΥΟΠ υπάγονται στις διατάξεις των Πειθαρχικών Κανονισμών της Εθνικής Φρουράς και εφαρμόζονται σε αυτούς όλες οι πρόνοιές τους.

Στους ΣΥΟΠ επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές (πλην της στέρησης εξόδου και αυστηράς φυλάκισης), σύμφωνα με τους Πειθαρχικούς Κανονισμούς της Εθνικής Φρουράς, κατ’ ανάλογο τρόπο με τα ισχύοντα στους Οπλίτες θητείας.

Οι ποινές εκτίονται κατ’ οίκον, πλην της ποινής της φυλάκισης, η έκτιση της οποίας καθορίζεται από τον επιβάλλοντα την ποινή (κατ΄οίκον ή εντός στρατοπέδου). Για έκτιση ποινής εντός στρδου απαιτείται η έγκριση του προϊστάμενου Δκτη.

Δεν επιβάλλεται καμία πειθαρχική ποινή, χωρίς προηγουμένως να δοθεί ευκαιρία στον παραβάτη ΣΥΟΠ να απολογηθεί προφορικά, στην αναφορά-προσκλητήριο Μονάδας.

Διαδικασία παραπόνων όπως καθορίζεται στη Διαταγή Διαρκούς Ισχύος ΕΠΦ.455/6/317168/Σ.2113/15 Νοε 2016/ΓΕΕΦ/ΔΙΠΡΟ/1

Η αρχαιότητα του ΣΥΟΠ καθορίζεται από την ημερομηνία πρόσληψης στην ΕΦ και σε περίπτωση απονομής βαθμού, την ημερομηνία απονομής αυτού. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ο ΣΥΟΠ είναι αρχαιότερος από τους ομοιόβαθμους του υπηρετούντες εθνοφρουρούς και εφέδρους, και νεώτερος από τους ομοιόβαθμους του μόνιμους Οπλίτες του Στρατού ή, ανάλογα με την περίπτωση, τους Εθελοντές Υπαξιωματικούς, τους Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης και τους Μόνιμους Υπαξιωματικούς.

Σε περίπτωση κοινής ημερομηνίας πρόσληψης, η αρχαιότητα καθορίζεται από τη σειρά κατάταξης κατά τις διαδικασίες πρόσληψής τους.

Οι ΣΥΟΠ προσλαμβάνονται με το βαθμό του Δεκανέα και δύναται να τους απονεμηθεί και ο βαθμός του Λοχία. Για την πρώτη σειρά των ΣΥΟΠ, η προαγωγή τους σε Λοχίες, θα γίνει σε 3 έτη (1ο, 2ο και 3ο έτος της δεύτερης ανανέωσης) σύμφωνα με τα κριτήρια και την αρχαιότητα τους ώστε να κλιμακωθεί ο βαθμός τους.

Η προαγωγή των ΣΥΟΠ δεν συνεπάγεται τη διαφοροποίηση της αμοιβής τους.

- Ο Οπλίτης υπόκειται σε όλες τις σχετικές διατάξεις των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων και των περί Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμων, καθώς και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται. Οι ΣΥΟΠ τοποθετούνται /μετατίθενται σε Κλάδο/Όπλο/Σώμα/Ειδικότητα, σε Μονάδες/Υπηρεσίες, με βάση τις ανάγκες της Δύναμης .Ουδεμία διάκριση για ανάθεση καθηκόντων λόγω φύλου.

- Εκτελούν κατά βάση καθήκοντα χειριστή οπλικών συστημάτων και μηχανημάτων ως επίσης και άλλα καθήκοντα στρατιωτικής φύσεως και καθήκοντα που εκτελούν οπλίτες που εκπληρώνουν στρατιωτική θητεία, καθώς και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα τους ανατίθενται σύμφωνα με τις διαταγές του Αρχηγού, ανάλογα με τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς. Για την έκδοση άδειας οδήγησης στρατιωτικού οχήματος, εφαρμόζονται και για τους ΣΥΟΠ τα καθοριζόμενα που προβλέπονται στην ΕΠ.ΠαΔ 3-7/2002/ΓΕΕΦ/3ο ΕΓ/5.

- Έχουν ενεργό εμπλοκή σε θέματα ασφάλειας και ευταξίας στρατοπέδων-φυλακίων, αναλαμβάνοντας όλα τα απορρέοντα για την ασφάλεια καθήκοντα και υπηρεσίες, όπως αρχιφύλακα, σκοπού, περιπόλου, δεκανέα αλλαγής, θαλαμοφύλακα, οργάνου υπηρεσίας.

- Εκτελούν τα καθήκοντά τους με επιμέλεια, αφοσίωση και συμμορφώνονται προς τις εκάστοτε νομοθετικές/κανονιστικές διατάξεις, διαταγές, οδηγίες, εγκυκλίους και πρακτικές. Παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Εθνική Φρουρά σε αποκλειστική βάση. Λοιπα όπως αναφερονται στη σύμβαση (Οροι υπηρεσίας ) παράγραφο 2.

- Απαγορεύεται να είναι μέλος ή να κατέχει το αξίωμα οποιδήποτε οργανωμένου συνόλου, π.χ μέλη κομμάτων, κοινοτικών συμβουλίων κλπ.

- Δεν ασκούν άμεσα ή έμμεσα οποιοδήποτε επάγγελμα ή επιτήδευμα ή ασχολούνται ή μετέχουν σε οποιαδήποτε ιδιωτική εργασία ή επιχείρηση.

- Δεν πληροφορούν, γνωστοποιούν, κοινοποιούν, μεταδίδουν και/ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαδίδουν ή παραδίδουν άμεσα ή έμμεσα οποτεδήποτε προς οποιοδήποτε πρόσωπο (εξαιρέσει προσώπου δεόντως εξουσιοδοτημένου από τον Υπουργό), οποιαδήποτε πληροφορία και/ή στοιχεία και/ή υλικό και/ή έγγραφα και γενικά οτιδήποτε έρχεται σε γνώση του και/ή ετοιμάζεται και/ή χρησιμοποιείται από τον ίδιο συνέπεια της παροχής των υπηρεσιών του στην Εθνική Φρουρά.

- Δεσμεύονται ότι θα τηρούν μυστική κάθε πληροφορία, στοιχεία, υλικά έγγραφα και γενικά ότι έρχεται σε γνώση τους ή/και χρησιμοποιούν εμπιστευτικού χαρακτήρα κατά την ή/και συνέπεια της υπηρεσίας τους στην Εθνική Φρουρά, ακόμη και μετά τη λήξη της υπηρεσίας τους στην Εθνική Φρουρά.

- Υποχρεούνται να παραδώσουν πριν τη λήξη της σύμβασής τους ως ΣΥΟΠ στην Εθνική Φρουρά, τον οπλισμό, πυρομαχικά, λοιπό πολεμικό υλικό και εφόδια που τους έχουν χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στην Εθνική Φρουρά.

- O χειρισμός των ΣΥΟΠ για θέματα υπηρεσιών καθορίζεται από την Φ.400/18/631695/Σ.178/8 Μαΐ 2017/ΓΕΕΦ/ΔΕΠΙΧ/1α(ΔΔΙ), καθώς και κατά τις ημέρες που εφαρμόζονται μέτρα επιφυλακής. Ο χρόνος ανάπαυσης δεν λογίζεται ως απαλλαγή της υπηρεσίας και δεν μεταφέρεται σε άλλη ημέρα, ενώ η χορήγηση του προΰποθέτει εκτέλεση καθηκόντων υπηρεσίας ασφαλείας κατά την διανυκτέρευση τους.

- Οι Μονάδες δύνανται να ορίζουν τμηματικά (όχι συνεχόμενα) τους ΣΥΟΠ μέχρι 8 ώρες ένοπλης ή άοπλης υπηρεσίας. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα ορίζονται μετά τα μεσάνυκτα και μέχρι το εγερτήριο πέραν των 2 ωρών στην υπηρεσία σκοπού και 3 ωρών στις λοιπές υπηρεσίες. Σε ότι αφορά τα φυλάκια να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διαταγές.

- Όταν οι ανάγκες της Εθνικής Φρουράς το απαιτούν, ο ΣΥΟΠ παρέχει τις υπηρεσίες του, χωρίς δικαίωμα υπερωριακής αποζημίωσης.

- Τυχόν απονομή στον Οπλίτη του βαθμού του Λοχία, σύμφωνα με διαδικασία που θα καθορίζεται από τον Υπουργό, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, ουδεμία μεταβολή θα συνεπάγεται στην Αμοιβή του Οπλίτη. Είναι αρχαιότερος από τους ομοιόβαθμους του υπηρετούντες εθνοφρουρούς, και νεώτερος από τους ομοιόβαθμους του μόνιμους Οπλίτες του Στρατού ή, ανάλογα με την περίπτωση, τους Εθελοντές Υπαξιωματικούς, τους Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης και τους Μόνιμους Υπαξιωματικούς.

- Οι ΣΥΟΠ δεν θα ορίζονται αντιπροσωπεία σε εθιμοτυπικές επίσημες εκδηλώσεις μέχρι νεωτέρας.

- Ο ΣΥΟΠ, η σύζυγος και τα τέκνα του έχουν δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε Κυβερνητικά Ιατρικά Ιδρύματα, κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για τα μόνιμα μέλη του Στρατού της Δημοκρατίας, που υπηρετούν με απόσπαση στην Εθνική Φρουρά. (Κάρτα Νοσηλείας στα Κρατικά και Στρατιωτικά Νοσοκομεία και ταυτότητα)

- Οι ΣΥΟΠ υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικές εξετάσεις της σωματικής και ψυχικής τους υγείας, όπως θα καθορισθεί με δγή του ΓΕΕΦ.

Στρατωνίζονται σε ξεχωριστούς ή στους ίδιους θαλάμους με τους οπλίτες θητείας όπως θα καθορισθούν από την Δκση – Σχηματισμό σύμφωνα με τις υφιστάμενες δυνατότητες των χώρων στρατωνισμού των Μονάδων. Οι γυναίκες ΣΥΟΠ στρατωνίζονται σε ξεχωριστούς θαλάμους από αυτούς των ανδρών ΣΥΟΠ και οπλιτών θητείας με διαφορετικούς χώρους διαβίωσης (λουτρά, τουαλέτες, γραφείο διανυκτέρευσης υπηρεσίας κλπ). Απαγορεύεται η είσοδος άρρεν προσωπικού σε θάλαμο γυναικών ΣΥΟΠ και θήλυ προσωπικού σε θάλαμο ανδρών ΣΥΟΠ κατά τις ώρες ανάπαυσης. Η είσοδος σε θάλαμο γυναικών ΣΥΟΠ από άρρεν προσωπικό, επιτρέπεται μόνο για την εκτέλεση συγκεκριμένης υπηρεσίας και εφόσον συνοδεύεται από γυναίκα ΣΥΟΠ όργανο υπηρεσίας.

Οι ΣΥΟΠ γυναίκες υποχρεούνται να παρίστανται κατά την πρωϊνή πρόσκληση – επιθεώρηση της ομάδας – στοιχείου που ανήκουν ανεξαρτήτως φύλου εντός του θαλάμου που στρατωνίζεται το οργανικό τους τμήμα.

Σε ασκήσεις η διαβίωση στα ατομικά αντίσκηνα να γίνεται κατά φύλο καθώς και η διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων (λουτρά, τουαλέτες).

Οι θαλάμοι που έχουν επιλεχθεί για τον στρατωνισμό των ΣΥΟΠ γυναικών αποτελούν κατά στρατόπεδο χώρο ανάπαυσης του εν υπηρεσία γυναικείου προσωπικού και εξυπηρετά το αντίστοιχο προσωπικό όλων των Μονάδων του στρατοπέδου.

Συμετέχουν στις καθαριότητες των κοινόχρηστων χώρων (Θαλάμοι, Μαγειρία, Εστιατόρια, Λουτρά κλπ.) των Στρατοπέδων – Μονάδων

Δύνανται να χρησιμοποιούν το Σχέδιο Δωρεάν Διακίνησης. Λοιπές λεπτομέρειες όπως στη Φ.500/121/281404α/Σ1616/11 Νοε 2016/ΓΕΕΦ/ΔΙΔΜ. Η ώρα αναχώρησης από τις κατά τόπους αφετηρίες, να καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η έγκαιρη άφιξη τους την 0700 κατά τις καθημερινές και την 0830 κατά τις αργίες.

Η χρέωση φόρτου μάχης (κράνος, σακκίδιο), οπλισμού να γίνεται κατ΄ανάλογο τρόπο με τα ισχύοντα στους οπλίτες θητείας.

Σε όσους εκτελούν Υπηρεσία Φρουράς-Επιφυλακής παρέχεται φαγητό (γεύμα, δείπνο, ρόφημα και πρόγευμα), σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα συσσιτίου. Σε όσους επιθυμούν να γευματίσουν εκτός Στρδου, τους παραχωρείται δύο (2) ώρες ελεύθερος χρόνος πριν την ανάληψη της υπηρεσίας και τονίζεται ότι η διακίνηση τους θα γίνεται μόνο με τα ΙΧ οχήματα τους.

Τις μέρες που ισχύουν μέτρα επιφυλακής και κατά τη διεξαγωγή ασκήσεων σιτίζονται χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

Τις ημέρες διεξαγωγής νυκτερινής εκπαίδευσης, οι επιθυμούντες/σες δύνανται να σιτίζονται έναντι αντιτίμου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΠαΔ 6-19/2012/ΓΕΕΦ/ΔΕΜ.

Σιτίζονται μαζί με τους κληρωτούς οπλίτες της δύναμης στα εστιατόρια των Μονάδων.

Ο μηνιαίος μισθός του Οπλίτη θα υπολογίζεται επί της μισθοδοτικήςκλίμακας Α1, της οποίας ο ετήσιος μικτός μισθός ανέρχεται στις €14.675,13.(περιλαμβανομένου του 13ου μισθού).

Στο μηνιαίο μισθό θα προστίθενται οι γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται βάση της εκάστοτε οικείας νομοθεσίας. Επιπλέον, θα καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό, 13ος μισθός κατ’ αναλογία της περιόδου υπηρεσίας του εντός του ημερολογιακού έτους, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ειδικό επίδομα ήθελε καθορισθεί με σχετικούς Κανονισμούς.

Επιπλέον, και κατ’ αναλογία των όσων ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους, θα τυγχάνουν επίσης εφαρμογής η αποκοπή έκτακτης εισφοράς, σύμφωνα με τους περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμους του 2011 έως (Αρ. 2) του 2012 (Ν.202(Ι) του 2011), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η μείωση απολαβών, σύμφωνα με τους περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμους του 2012 έως (Αρ. 2) του 2013,(Ν.168(Ι) του 2012) όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και η μη παραχώρηση τιμαριθμικών αυξήσεων, σύμφωνα με τους περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμους του 2011 έως 2012 (Ν.192(Ι) του 2011), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών και έξι (6) μηνών συνεχούς υπηρεσίας, ο Οπλίτης θα έχει δικαίωμα σε καταβολή φιλοδωρήματος κατά τη λήξη ή τον τερματισμό της Σύμβασης Απασχόλησης, λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας που τον καθιστούν ανίκανο να εκτελεί τα καθήκοντά του, ή την οικειοθελή αποχώρησή του, ως προνοείται στον όρο 9.3 κατωτέρω, καθώς και σε περίπτωση θανάτου.

Το φιλοδώρημα θα υπολογίζεται με βάση συντελεστή ενός δωδέκατου(1/12) του μέσου όρου των συνολικών μηνιαίων απολαβών του Οπλίτη πολλαπλασιαζόμενο επί τους μήνες υπηρεσίας και θα αναπροσαρμόζεται με την αξία της εκάστοτε ισχύουσας ασφαλιστικής μονάδας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του όρου 4.6 πιο κάτω, αναφορικά με το χρόνο έναρξης των σχετικών αποκοπών.

Τηρουμένων των προνοιών του περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται με Σύμβαση στη Δημόσια Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2014 (Ν.14(Ι)/2014), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και συγκεκριμένα, με βάση το άρθρο 4 αυτού, θα αποκόπτεται από τις μηνιαίες απολαβές του Οπλίτη ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τρία επί τοις εκατό (3%) επί των μηνιαίων απολαβών του. Σημειώνεται ότι, η εν λόγω αποκοπή για τον Οπλίτη θα αρχίζει μετά τη συμπλήρωση 6 μηνών υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται με Σύμβαση στη Δημόσια Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2014 (Ν.14(Ι)/2014), το εν λόγω φιλοδώρημα υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου του 2002 έως 2015 (Ν.118(Ι)/2002), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Με τη ένταξη των νεοεισερχόμενων στην ΕΦ ΣΥΟΠ, απαιτείται, μεταξύ άλλων, όπως τα ΚΕΝ ή οι Μονάδες αρχικής παρουσίασης τους υποβάλλουν στο λογιστήριο του ΥΠΑΜ εντός δύο (2) ημερών, βεβαίωση παρουσίασης και ανάληψης καθηκόντων, με συμπλήρωση και υπογραφή εντύπων, υποδείγματα όπως τις Προσθήκες"8", "9" και "10".

Σε περίπτωση που ο οπλίτης δεν υπηρετήσει ολόκληρη την περίοδο υπηρεσίας της παρούσας Σύμβασης, ως ορίζεται στον όρο 1 της παρούσας Σύμβασης, τότε, ο Οπλίτης υποχρεούται, να καταβάλει αναλογία του ποσού που αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο μικτό μισθό, για κάθε μη συμπληρωμένο μήνα που δεν υπηρέτησε, ήτοι 1/12 του μικτού μηνιαίου μισθού του για κάθε μη συμπληρωμένο μήνα. Η υποχρέωση αυτή άρχεται, μετά την παρέλευση έξι μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Σε περίπτωση που ο οπλίτης πραγματοποιήσει πρόσθετη στρατιωτική εκπαίδευση διάρκειας μικρότερης των 6 μηνών σε σχολεία της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους ή συναφή εκπαίδευση σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιθυμεί να υποβάλλει αίτημα παραίτησης, υποχρεούται, πέραν της αποζημίωσης που προβλέπεται στη πιο πάνω παράγραφο να καταβάλει στη Δημοκρατία το διπλάσιο του μικτού μισθού που έλαβε κατά τη διάρκεια της εν λόγω εκπαίδευσης, πριν τον τερματισμό της συμβασης απασχόλησης.

- Η σύμβαση απασχόλησης των ΣΥΟΠ τερματίζεται με απόφαση του Υπουργού, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη Σύμβαση.

- Σε περίπτωση που ο ΣΥΟΠ, εξαιρουμένων λόγων υγείας, δεν υπηρετήσει ολόκληρη την περίοδο υπηρεσίας της Σύμβασης Απασχόλησης τότε:

- Υποχρεούται να καταβάλει αναλογία του ποσού που αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο μικτό μισθό, για κάθε μη συμπληρωμένο μήνα που δεν υπηρέτησε, ήτοι 1/12 του μικτού μισθού του για κάθε μη συμπληρωμένο μήνα. Η υποχρέωση αυτή άρχεται, μετά την παρέλευση έξι μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης Απασχόλησης.

- Στις περιπτώσεις των υπο παραίτηση ΣΥΟΠ που αφορά χορηγηθείσες άδειες ανάπαυσης,καθώς και σε αιτήματα /υπευθυνες δηλώσεις να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά στο ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ/5 συνοδευόμενα με βεβαίωση (Προσθήκη 11) της Μονάδας που υπηρετεί ο/η κάθε ΣΥΟΠ και να αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ημερομηνίες που ο/η υπό παραίτηση ΣΥΟΠ έλαβε άδειες (ανάπαυσης, ασθενείας και άνευ απολαβών).
 • Ημερομηνίες που ο/η υπό παραίτηση ΣΥΟΠ προτίθεται να λάβει την τυχόν εναπομένουσα άδεια ανάπαυσης που έχει σε πίστη του/της.

- Οι υπό παραίτηση ΣΥΟΠ οφείλουν να υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά μέχρι την αποδοχή της παραίτησης τους, όπως προνοείται στον όρο 9.3 της σχετικής Σύμβασης Απασχόλησης.

«Αρχή της ίσης μεταχείρησης», σημαίνει την απουσία κάθε διάκρισης λόγω φύλου είτε άμεσης είτε έμμεσης σε συσχετισμό ιδίως με την έγγαμη ή οικογενειακή κατάσταση, όσον αφορά οποιοδήποτε από τα ρυθμιζόμενα από τον νόμο περί ίσης μεταχείρησης ανδρών και γυναικών.

«Διάκριση λόγω φύλου», σημαίνει κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση περιλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης ή παρενόχλησης και οποιασδήποτε λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρησης, βασιζόμενης στην απόρριψη της εν λόγω συμπεριφοράς ή στην υποταγή σε αυτή καθώς και οποιασδήποτε λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρησης γυναίκας που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, την γαλουχία, τη μητρότητα ή ασθένεια οφειλόμενη στην εγκυμοσύνη ή στον τοκετό, αλλά μη περιλαμβανομένων των θετικών δράσεων, ενώ οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή για διάκριση εις βάρος προσώπων λόγω φύλου αποτελεί διάκριση λόγω φύλου.

«Παρενόχληση», σημαίνει ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη της συμπεριφορά σχετιζόμενη με το φύλο ενός προσώπου η οποία έχει ως σκοπό ή ως αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον.

«Σεξουαλική παρανόχληση», σημαίνει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη της συμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως, που εκφράζεται λόγω ή έργω και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου ιδίως όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, ταπεινωτικό, εξευτελιστικό ή επιθετικό περιβάλλον κατά την απασχόληση ή την επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση ή κατά την πρόσβαση σε απασχόληση ή επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου είτε μεμονωμένη, ή επαναλαμβανόμενη, η οποία συνιστά παρενόχληση, ή σεξουαλική παρενόχληση, ή αποτελεί άμεση ή έμμεση δυσμενή μεταχείρηση. Πρέπει να γίνει πεποίθηση όλων ανεξαρτήτου φύλου και οικογενειακής κατάστασης ότι οι γυναίκες κατατάχθηκαν να υπηρετήσουν την Εθνική Φρουρά προκειμένου να καλύψουν χωρίς καμία απολύτως μεταξύ τους διάκριση τις ανάγκες της υπηρεσίας όπως αυτές προέκυψαν μετά την προοδευτική μείωση των υπηρετούντων κληρωτών οπλιτών.

Η εμφάνιση των γυναικών ΣΥΟΠ πρέπει να είναι επιμελημένη, να εκπέμπει σοβαρότητα και να εμπνέει εμπιστοσύνη. Απαγορεύεται να φέρονται καδένες στο λαιμό πλην Σταυρού του οποίου η αλυσίδα να μην είναι εμφανές, βραχιόλια στα χέρια καθώς και διάφορα άλλα κοσμήματα, τα οποία δεν συνάδουν με την εμφάνιση του στρατιωτικού προσωπικού. Το μακιγιάζ του προσώπου καθώς και η βαφή των χειλιών να είναι διακριτικά. Το ξύρισμα των μαλλιών απαγορεύεται και επισημαίνεται όπως το γυναικείο προσωπικό πρέπει να περιποιείται την κόμη του ώστε να είναι ευπρεπής, τα δε μακριά μαλλιά να μαζεύονται και να δενόνται με τρόπο που να μην εμποδίζουν την κανονική τοποθέτηση του καλύμματος κεφαλής.

Παρέχονται διευκολύνσεις κατά τις μέρες διεξαγωγής της υπηρεσίας (άοπλη υπηρεσία ως επι το πλείστον) . Συγκεγκριμένα αποσύρονται αμέσως από τη εκπαίδευση και τοποθετηθούνται σε κατάλληλη θέση για τη άσκηση γραφειακών καθηκόντων. Εάν βρίσκονται σε σχολείο η εκπαίδευση τους, να πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο στάδιο. Στις γυναίκες που έχουν γεννήσει παιδί πρόσφατα και απαιτούνται διευκολύνσεις θυλασμού ή άλλα θέματα μητρότητας θα δίδονται διευκολύνσεις όπως αναφέρονται στη Φ440/38/314737/Σ.1380/4 Αυγ 2016/ΓΕΕΦ/ΔΙΠΡΟ/5.

Τα θέματα στολής και των αδειών καθώς και λοιπά διαδικαστικά θέματα μητρότητας, τόσο για τις εγκυμονούσες όσο και για τις μητέρες τέκνων να τυγχάνουν ανάλογης αντιμετώπισης και σύμφωνα με τις ισχύουσες Διαταγές που ρυθμίζουν το εν λόγω θέμα για τις λοιπές γυναίκες που υπηρετούν στη Δύναμη.