Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης

Από το άρθρο 63 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου καθορίζονται δύο τύποι πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης, τα τύπου «Α» και τα τύπου «Β», τα οποία εκτυπώνονται σε ειδικά έντυπα από κοινό ή υδρογραφημένο χαρτί ασφαλείας, βιβλιοδετούνται σε μπλοκ και αριθμούνται σε κάθε ανατύπωση με γενικό αύξοντα αριθμό.

Τα έντυπα των πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης τύπου «Α» έχουν χρώμα γαλάζιο και τα έντυπα των πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης τύπου «Β» κόκκινο.

Η έκδοση των πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης δύναται να πραγματοποιείται τόσο χειρογραφικά όσο και μηχανογραφικά για όσες κλάσεις έχουν μηχανογραφηθεί.

Η επίδοση των πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης γίνεται προσωπικά στους ενδιαφερόμενους ή νόμιμα εξουσιοδοτημένους αντιπρόσωπούς τους, κατόπιν αίτησης.

Τα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης έχουν ισχύ για δύο χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης.

Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α»

Τα Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις, που οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν την κατάταξη τους στα Σώματα Ασφαλείας ή την πρόσληψη τους σε Δημόσια ή ιδιωτική θέση ή τη χορήγηση κάποιου ευεργετήματος προβλεπόμενου από το Νόμο (πχ. χρήση στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις για σκοπούς σύνταξης), ύστερα από αίτησή τους. Χορηγούνται σ’ όσους εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή σε όσους έχουν απαλλαγεί από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου, εξαιρουμένων όσων απαλλάσσονται ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ή τους έχει χορηγηθεί αναβολή από την εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας δυνάμει των εδαφίων (στ), (ζ), (θ) και (ι) του άρθρου 24 (1) του Νόμου.

Στα πιστοποιητικά τύπου «Α» αναγράφονται μόνο οι μεταβολές εκπλήρωσης (κατάταξη-απόλυση) ή όχι των στρατιωτικών υποχρεώσεων, εκτός αν διαφορετικά ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο.

Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Β»

Τα Πιστοποιητικά Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Β» χρησιμοποιούνται για απόδειξη της στρατολογικής κατάστασης του ενδιαφερομένου κατά τη στιγμή έκδοσης του πιστοποιητικού και για σκοπούς αποδημίας. Χορηγούνται σε όσους εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή σε όσους έχουν απαλλαγεί από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου εξαιρουμένων όσων απαλλάσσονται ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού ή τους έχει χορηγηθεί αναβολή από την εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας δυνάμει των εδαφίων (η), (θ) και (ι) του άρθρου 24 (1) του Νόμου.

Κατεβάστε την Απόφαση ΥΠΑΜ Αρ. 7 και τα παραρτήματα της:

Απόφ. ΥΠΑΜ Αρ.7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»