Εκπαίδευση

Κατά τη διάρκεια της 24μηνης θητείας σου, υπόκεισαι σε διάφορες εκπαιδεύσεις. Η όλη εκπαίδευση διαρθρώνεται σε 3 Κύκλους, με επιμέρους Στάδια ή Φάσεις. Τον Α΄, τον Β΄ και τον Γ΄ Κύκλο.

Α΄ Κύκλος Εκπαίδευσης

Κατά τον Α΄ Κύκλο Εκπαίδευσης παρέχεται εκπαίδευσης, ούτως ώστε να καταστεί ο Ν/Σ οπλίτης, πρωτίστως μαχητής και άριστος γνώστης της ειδικότητάς του.

Β΄ Κύκλος Εκπαίδευσης

Ο Β΄ Κύκλος Εκπαίδευσης, σκοπό έχει τη δημιουργία μαχητών - μικρών ηγητόρων, οι οποίοι μέσα από συνεχή και επίπονη εκπαίδευση, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, γνώσεις και δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να επιβιώσουν και να εκτελέσουν αποτελεσματικά την αποστολή τους.

Γ΄ Κύκλος Εκπαίδευσης

Ο Γ΄ Κύκλος Εκπαίδευσης, σκοπό έχει τη συντήρηση/βελτίωση των γνώσεων της ειδικότητας και της συμπλήρωσης ελλείψεων των Μονάδων, με απονομή Β΄ ή Γ΄ ειδικοτήτων, καθώς και την προετοιμασία για ένταξη στην εφεδρείας.