Δικαιολογητικά

Κάθε αλληλογραφία που υποβάλλεται στη ΔΣΛ προκειμένου να εξετασθεί αίτηση για μείωση θητείας σύμφωνα με το άρθρο 21 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει αίτηση του ενδιαφερομένου όπως καθορίζεται στην Υπ’ Αρ. 4/24 Ιουν 2011 Υπουργική Απόφαση, Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου ή πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο του ΑΦΟ του αιτητή, καθώς και τα καθοριζόμενα για την περίπτωση δικαιολογητικά, όπως παρακάτω:

Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού

 • Πρόσφατο πιστοποιητικό μονίμου διαμονής από την Πρεσβεία ή την Υπάτη Αρμοστεία ή το Προξενείο της Κύπρου στην χώρα της οποία ήταν μόνιμος κάτοικος. Εναλλακτικά και εφόσον υπάρχει αντικειμενική αδυναμία στην εξασφάλιση πιστοποιητικού μονίμου διαμονής (πχ βρίσκεται σε εξέλιξη πόλεμος στη χώρα αυτή) είναι δυνατό να υποβληθούν πιστοποιημένα αντίγραφα παλαιών και νέων διαβατηρίων, αντίγραφα αεροπορικών εισιτηρίων, φωτοαντίγραφα παλαιών εξαιρέσεων, απαλλαγών και αναβολών κατάταξης, βεβαιώσεων φοίτησης από σχολεία και πανεπιστήμια εξωτερικού και εσωτερικού, βεβαιώσεων εργοδοτών για τους ίδιους ή/και τους γονείς τους, πιστοποιητικά φορολογιών από τις αρχές των χωρών που διέμεναν κλπ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά αξιολογούνται και συνεκτιμούνται, προκειμένου να ληφθεί απόφαση.
 • Υπεύθυνη δήλωση του αιτητή, όπως καθορίζεται στη σχετική Υπουργική Απόφαση.

Τέκνα πολύτεκνων οικογενειών ή που έχουν δύο αδέλφια που υπηρέτησαν πλήρη θητεία

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον κοινοτάρχη, όπως αυτό καθορίζεται στη σχετική Υπουργική Απόφαση.
 • Πιστοποιητικά γέννησης των αδελφιών.
 • Πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης Τύπου «Α» για τα αδέλφια που έχουν εκπληρώσει ή διατελούν σε αναβολή ή έχουν απολυθεί προσωρινά ή έχουν απαλλαγεί από την Εθνική Φρουρά.
 • Αντίγραφο φύλλου μητρώου (ΑΦΜ) ή πιστοποιημένο αντίγραφο του ΑΦΟ για όσους υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά.

Υιοί θανόντος γονέα

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον κοινοτάρχη.
 • Πιστοποιητικό θανάτου του γονέα από την επαρχιακή διοίκηση. Σε περίπτωση αντικειμενικής δυσκολίας για την προσκόμιση του εν λόγω πιστοποιητικού, δυνατό να αξιολογηθούν και άλλα επίσημα έγγραφα όπως πιστοποιητικό θανάτου γιατρού ή νοσοκομείου, διάταγμα δικαστηρίου κλπ.

Άρρενα μη αναγνωρισθέντα τέκνα

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον κοινοτάρχη.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης στο οποίο να εμφαίνεται η μη αναγνώριση του τέκνου από τον πατέρα του.
 • Πατέρας ενός ή δύο ζώντων τέκνων
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον κοινοτάρχη.
 • Πιστοποιητικά γέννησης του/ των τέκνων.

Έχοντες γονέα που χαρακτηρίσθηκε με βάση τους περί ανακουφίσεως παθόντων νόμους ως εξαφανισθείς ή φονευθείς ή πεσών ή πλήρως ανάπηρος

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον κοινοτάρχη.
 • Απόφαση της επιτροπής Χορηγημάτων και Ανακουφίσεως Παθόντων.

Έχοντες γονέα που χαρακτηρίσθηκε με βάση τους περί ανακουφίσεως παθόντων νόμους ως ανάπηρος και το ποσοστό ανικανότητάς του υπερβαίνει το 49%

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον κοινοτάρχη.
 • Πιστοποιητικά γέννησης των αδελφιών.
 • Πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης Τύπου «Α» για τα αδέλφια που έχουν εκπληρώσει ή διατελούν σε αναβολή ή έχουν απολυθεί προσωρινά ή έχουν απαλλαγεί από την Εθνική Φρουρά.
 • Αντίγραφο φύλλου μητρώου (ΑΦΜ) για όσους υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά.
 • Απόφαση της επιτροπής Χορηγημάτων και Ανακουφίσεως Παθόντων.

Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος υιός οικογένειας της οποίας και οι δύο γονείς είναι άτομα με αναπηρία που τους καθιστά πλήρως ανάπηρους για εργασία

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον κοινοτάρχη.
 • Πιστοποιητικά γέννησης των αδελφιών.
 • Πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης Τύπου «Α» για τα αδέλφια που έχουν εκπληρώσει ή διατελούν σε αναβολή ή έχουν απολυθεί προσωρινά ή έχουν απαλλαγεί από την Εθνική Φρουρά.
 • Αντίγραφο φύλλου μητρώου (ΑΦΜ) για όσους υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά.
 • Αποφάσεις του αρμόδιου Κρατικού Ιατροσυμβουλίου και για τους δύο γονείς.

Όσοι αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα των οποίων και οι δύο γονείς δεν είναι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον κοινοτάρχη.
 • Πιστοποιητικό πολιτογράφησης του αιτητή και των γονέων του εφόσον έχουν πολιτογραφηθεί κύπριοι πολίτες ή βεβαίωση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Τέκνα με εγκλωβισμένους γονείς

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον κοινοτάρχη.
 • Βεβαίωση της Υπηρεσίας ανθρωπιστικών θεμάτων του Γραφείου Προεδρίας της Δημοκρατίας με την οποία να πιστοποιείται ότι οι γονείς του αιτητή είναι και συνεχίζουν να είναι εγκλωβισμένοι.

Εκ μητρογονίας Κύπριοι (Ισχύει μόνο για κλάσεις 2015 και παλαιότερες)

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον κοινοτάρχη.
 • Πιστοποιητικό γέννησης του αιτητή.
 • Πιστοποιητικό πολιτογράφησης του αιτητή ή βεβαίωση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης