Μειωμένη Θητεία

Όσοι στρατεύσιμοι και εθνοφρουροί υπέχουν λόγους υπαγωγής στους δικαιούχους μειωμένης στρατιωτικής θητείας, όπως προνοείται στο άρθρο 21 του Νόμου, υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα καθοριζόμενα για την περίπτωσή τους δικαιολογητικά, ζητώντας να τους μειωθεί η στρατιωτική τους θητεία.

Οι στρατεύσιμοι, δύνανται να υποβάλλουν την αίτησή τους στα κατά τόπους ΣΓ μετά την κλήση της κλάσης τους και πριν την κατάταξή τους στην Εθνική Φρουρά.

Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική θητεία υποβάλλουν την αίτησή τους στα κατά τόπους ΣΓ οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Οι εθνοφρουροί υποβάλλουν την αίτησή τους στις Μονάδες που υπηρετούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Οι αιτήσεις για μείωση της θητείας υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.