Κατηγορίες Μοριοδότησης

Ανάλογα με τη φύση και το είδος των προβλημάτων οι Ν/Σ πριμοδοτούνται με αριθμό μορίων κατά κατηγορίες, όπως τον παρακάτω πίνακα που διαχωρίζεται σε ειδικούς λόγους (Κατηγορίες), απαιτούμενα δικαιολογητικά και αριθμό μορίων.

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ

1

Τέκνα εγκλωβισμένων οικογενειών η παιδιά θανόντων ή αγνοουμένων ή τραυματισθέντων λόγω της Τουρκικής εισβολής του 1974 ή θυμάτων επεισοδίων με δυνάμεις κατοχής

Επίσημο έγγραφο της  Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων ή της Υπηρεσίας Εγκλωβισμένων.

100

2

Τέκνα αιχμαλώτων ή τραυματιών πολεμικής περιόδου 1974 ή θανόντων – θυμάτων επεισοδίων με τις Δυνάμεις Κατοχής ή κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην Εθνική Φρουράς.

Επίσημο έγγραφο της  Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων ή της Υπηρεσίας Εγκλωβισμένων ή του ΓΕΕΦ.

100

3

Τέκνα αγνοουμένων λόγω της Τουρκικής εισβολής του 1974.

Επίσημο έγγραφο της  Επιτροπής Ανακουφίσεως Παθόντων ή της Υπηρεσίας Εγκλωβισμένων.

100

4

Ορφανοί από γονέα

Επίσημα έγγραφα Δήμου ή Κοινότητας που διαμένουν.

90

5

Προερχόμενοι από μονογονεϊκή οικογένεια (τέκνα αγνώστου Πατρός)

Πιστοποιητικά Γεννήσεως – Ταυτότητα

70

6

Τέκνα των οποίων ο ένας γονέας κηρύχτηκε σε αφάνεια.

α. Πιστοποιητικά Γεννήσεως – Δελτίο πολιτικής Ταυτότητας.

β. Απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου.

 

7

Έγγαμοι Εθνοφρουροί.

Βεβαίωση τέλεσης πολιτικού γάμου από τον αρμόδιο φορέα ή πιστοποιητικό γάμου από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

50

8

Πατέρες νομίμων ή ανα-γωρισθέντων ή θετών τέκνων

Επίσημα έγγραφα Δήμου ή Κοινότητας, καθώς και πιστοποιητικό γεννήσεως..

50 

 για κάθε τέκνο

9

Τέκνα γονέα με αναπηρία 60% και άνω ή βαριά ασθένεια ή τέκνα γονέα με μόνιμη ανικανότητα για εργασία.

Επίσημα κυβερνητικά έγγραφα ή έγγραφα ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων όπως το ‘’Παρασκευαϊδειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο’’ το ‘’Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής’’ και το ‘’Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου’’. Σε περίπτωση που στα επίσημα έγγραφα δεν αναγράφεται ποσοστό αναπηρίας ή ασθένειας, θα εξετάζονται τα έγγραφα από επιτροπή στρατιωτικών ιατρών που συστήνεται από τον Α/ΓΕΕΦ και η οποία θα πιστοποιεί εάν συντρέχουν λόγοι μοριοδοτησης.

50

10

Τέκνα πολύτεκνων και Τρίτεκνων οικογενειών

 

Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας ή πιστοποιητικό από την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων ή την Παγκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας κατά περίπτωση (μοριοδοτούνται και τα  θανόντα αδέλφια) και πιστοποιητικό τύπου «Α» για κάθε τέκνο που έχει εκπληρώσει τη θητεία του, από τα οικεία Στρατολογικά Γραφεία.

α. 15 ανά τέκνο

 

β.  20 μόρια ανά τέκνο που έχει εκπληρώσει θητεία

 

11

Επαναπατριζόμενοι από το εξωτερικό Ν/Σ ηλικίας πάνω από 26 ετών

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο Δημόσιας Αρχής.

120

12

Ταυτόχρονα καλούμενα αδέλφια (ίδιο υπουργικό διάταγμα)

Σημείωμα Κατάταξης ΣΓ ή επίσημα έγγραφα Δήμου ή Κοινότητας.

60

 

13

Επίλεκτοι Αθλητές Ειδικής Ομάδας

Θα ληφθεί υπόψη μόνο ο επίσημος κατάλογος που αποστέλλεται στο ΓΕΕΦ από τον ΚΟΑ.

(α)

14

Επίλεκτοι Διεθνείς

80

15

Διεθνείς

40

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(α) Τοποθετούνται στην Ειδική Ομάδα Αθλητών.

Σε  περίπτωση κατά την οποία Ν/Σ εμπίπτει σε περισσότερες από τις προαναφερόμενες κατηγορίες, τα μόριά του υπολογίζονται αθροιστικά.