Υποχρεώσεις Ιδιοκτητών Οχημάτων – Μηχανημάτων κατά τις ασκήσεις Επίταξης

Μόλις παραλάβει το Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) του οχήματος για άσκηση, επιβεβαιώνει την ημερομηνία, την ώρα, τη διάρκεια της άσκησης επίταξης και τον τόπο της προσκόμισης.

Κατά την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ), ΟΦΕΙΛΕΙ να προσκομίσει το όχημα στο χώρο προσκόμισης οδηγούμενο από τον ίδιο ή άλλο εξουσιοδοτημένο οδηγό/χειριστή, έχοντας μαζί του τα παρακάτω:

  • Τα εργαλεία του οχήματος
  • Τον εφεδρικό τροχό
  • Την Πολιτική ταυτότητα
  • Την Προσωπική Γνωστοποίηση A του οχήματος
  • Τον τίτλο ιδιοκτησίας (κοτσιάνι) του οχήματος
  • Το Φύλλο Ατομικής Πρόσκληση (ΦΑΠ)

Σε περίπτωση που τυγχάνει έφεδρος ή εθνοφύλακας (ιδιοκτήτης ή οδηγός/χειριστής του οχήματος ή μηχανήματος) και έχει κληθεί ταυτόχρονα και για άσκηση, παρουσιάζεται φορώντας την στολή, τα διακριτικά του βαθμού του και φέροντας μαζί του τον ατομικό σάκο, υλικά και οπλισμό, που χρεώθηκε από τη Μονάδα του, καθώς και όλα τα επιστρατευτικά του έγγραφα.

Σύμφωνα με τους Περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμου η άρνηση παραλαβής του Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης, καθώς και η μη συμμόρφωση στα αναγραφόμενα σ΄ αυτό, συνιστούν Ποινικά Αδικήματα τιμωρούμενα με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες ή χρηματική ποινή μέχρι χιλίων επτακοσίων οκτώ ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.