Αποφθέγματα

•    Α good battle plan that you act on today can be better than a perfect one tomorrow.
Ένα καλό σχέδιο μάχης το οποίο μπορείς να εφαρμόσεις σήμερα μπορεί να είναι καλύτερο από ένα τέλειο το οποίο θα εφάρμοζες αύριο.  
-     Gen George S. Patton

•   Success is how high you bounce when you hit bottom.
Επιτυχία είναι πόσο ψηλά αναπηδάς όταν έχεις πιάσει πάτο.
-     Gen George S. Patton

•    I am not afraid of an army of lions led by a sheep; I am afraid of an army of sheep led by a lion.
Δεν φοβάμαι ένα στρατό λιονταριών που ηγείται από ένα πρόβατο, φοβάμαι ένα στρατό προβάτων με αρχηγό ένα λιοντάρι.
-    Μέγας Αλέξανδρος

•    Great leaders are almost always great simplifiers, who can cut through argument, debate and doubt, to offer a solution everybody can understand.
Οι  μεγάλοι ηγέτες είναι σχεδόν πάντα εξαίρετοι στην απλοποίηση, οι οποίοι μπορούν να διαλύσουν κάθε καυγά, αντιπαράθεση και δίλημμα προσφέροντας μια λύση κατανοητή σε όλους.
-    Colin Powell

•    If everyone is thinking alike, no one is thinking. In the long run, it is what we do not say that will destroy us.
Εάν όλοι σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο τότε κανείς δεν σκέφτεται. Βραχυπρόθεσμα μας καταστρέφει αυτό που δεν λέμε.
-    C. S. Lewis

•    The European Union is the world’s most successful invention for advancing peace.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η καλύτερη ανακάλυψη του κόσμου για την προαγωγή  της ειρήνης.
-    John Bruton

•    A true leader has the confidence to stand alone, the courage to make tough decisions, and the compassion to listen to the needs of others. He does not set out to be a leader, but becomes one by the equality of his actions and the integrity of his intent.
Ένας πραγματικός ηγέτης έχει την αυτοπεποίθηση να στέκει μόνος, το κουράγιο να παίρνει  δύσκολες αποφάσεις, και τη συμπόνια να ακούει τις ανάγκες των άλλων. Δεν ξεκινά να είναι ηγέτης, αλλά γίνεται ισάξιος των πράξεών του και της ακαιρεότητας της πρόθεσης του.
-    Douglas Mc Arthur


•    Do what is right, not what you think the high headquarters wants or what you think will make you look good.
Κάνε το σωστό, όχι ότι θεωρείς πως θέλει το αρχηγείο ή ότι θεωρείς πως σε κάνει να φαίνεσαι καλός.
-    Norman Schwarzkopf

•    You learn far more from negative leadership than positive leadership, because you learn how not to do it.
Μαθαίνεις πολλά περισσότερα από μια κακή ηγεσία απ’ ότι από μια καλή, γιατί μαθαίνεις πώς να μην την ασκείς.
-    Norman Schwarzkopf

•    War is a profane thing.
Ο πόλεμος είναι μια βέβηλη ιδέα.
-    Norman Schwarzkopf

•    The truth of the matter is that you always know the right thing to do. The hard part is doing it.
Η αλήθεια είναι ότι πάντα ξέρεις ποιο είναι το σωστό. Το δύσκολο είναι να το πράξεις.
-    Norman Schwarzkopf

•    True courage is being afraid, and going ahead and doing your job anyhow, that's what courage is.
Αληθινό κουράγιο σημαίνει να φοβάσαι, αλλά να προχωράς και να κάνεις τη δουλειά σου σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι  κουράγιο.
-    Norman Schwarzkopf


•    It doesn't take a hero to order men into battle. It takes a hero to be one of those men who goes into battle.
Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ήρωας για να διατάζει άντρες σε μια μάχη. Χρειάζεται όμως να είναι κανείς ήρωας για να πολεμά  μεταξύ αυτών των αντρών.
-    Norman Schwarzkopf

•    When placed in command, take charge.
Όταν τοποθετηθείς στην ηγεσία, αναλάμβανε ευθύνες.
-    Norman Schwarzkopf

•    The more you sweat in peace, the less you bleed in battle.
Όσο πιο πολύ ιδρώτα χύσεις στην ειρήνη, τόσο λιγότερο αίμα θα χύσεις στον πόλεμο.
-    Norman Schwarzkopf

•    Leadership is a potent combination of strategy and character. But if you must be without one, be without strategy.
Η ηγεσία είναι ένα ισχυρό κράμα στρατηγικής και χαρακτήρα. Αλλά αν θα πρέπει να στερείσαι το ένα, τότε να στερείσαι τη στρατηγική.
-    Norman Schwarzkopf

•    Impossible is a word to be found only in the dictionary of fools.
Η λέξη αδύνατο βρίσκεται μόνο στο λεξικό των χαζών.
-    Napoleon Bonaparte

•    Death is nothing, but to live desperate and inglorious is to die daily.
Ο θάνατος δεν είναι τίποτα, το να ζεις όμως απεγνωσμένος και άδοξος είναι σαν να πεθαίνεις καθημερινά.
-    Napoleon Bonaparte

•    All warfare is based on deception. Hence, when we are able to attack, we must seem unable; when using our forces, we must appear inactive; when we are near, we must make the enemy believe we are far away; when far away, we must make him believe we are near.
H τέχνη του πολέμου είναι βασισμένη στην παραπλάνηση. ‘Ετσι, όταν μπορούμε να επιτεθούμε πρέπει να δείχνουμε ανίκανοι να το κάνουμε, όταν δρούμε πρέπει να δείχνουμε ανενεργοί, όταν είμαστε κοντά  πρέπει να κάνουμε τον εχθρό να νομίζει ότι βρισκόμαστε μακριά και όταν είμαστε μακριά να έχει την εντύπωση ότι βρισκόμαστε κοντά.
-    Sun Tzu, The Art of War

•    A good leader leads the people from above them. A great leader leads the people from within them.
Ο καλός ηγέτης ηγείται των ανθρώπων ώντας από πάνω τους. Ένας μεγάλος ηγέτης οδηγεί τους ανθρώπους ωθώντας τους από μέσα τους.
-    M. D. Arnold

•    Don't follow the crowd, let the crowd follow you.
Μην ακολουθείς το πλήθος, άσε το πλήθος να σε ακολουθήσει.
-    Margaret Thatcher

•    I cannot give you the formula for success, but I can give you the formula for failure, which is: Try to please everybody.
Δεν μπορώ να σας δώσω τη φόρμουλα για την επιτυχία, αλλά μπορώ να σας δώσω τη φόρμουλα για την αποτυχία, η οποία είναι: Προσπαθήστε να τους έχεις όλους ευχαριστημένους.
-    Herbert Swope

•    The strength of a family, like the strength of an Army, is in its loyalty to each other.
Η δύναμη μιας οικογένειας, όπως και η δύναμη ενός Στρατού, έγκειται στην αφοσίωση των μελών της.
-    Mario Gianluigi Puzo

Καλωσόρισμα / Ημερήσιες Διαταγές / Όραμα / Αποφθέγματα / Twitter