Ειδικότητα

Τι είναι ειδικότητα

Είναι η ικανότητα που αποκτάται μετά από Στρατιωτική Εκπαίδευση για εκτέλεση συγκεκριμένου έργου. Διακρίνεται σε κύρια και δευτερεύουσα.

Κύρια ειδικότητα είναι αυτή, η οποία απονέμεται στον στρατιώτη και συντελεί αποφασιστικά στην εκπλήρωση της αποστολής της Μονάδας.

Δευτερεύουσα είναι αυτή η οποία απλά συμβάλλει στην εκπλήρωση της αποστολής της Μονάδας και η έλλειψή της δεν επιδρά αρνητικά σ΄ αυτό.