Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Εθνικής Φρουράς (ΑΣΑΕΦ)

Ιστορικό ΑΣΑΕΦ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού Εθνικής Φρουράς (ΑΣΑΕΦ) ιδρύθηκε το

1991, με σκοπό την προαγωγή του Στρατιωτικού Αθλητισμού στην Εθνική Φρουρά και την αποτελεσματική συμμετοχή της Κύπρου στο ∆ιεθνή Οργανισμό Στρατιωτικού Αθλητισμού (CISM).

O ∆ιεθνής Οργανισμός Στρατιωτικού Αθλητισμού CISM που ιδρύθηκε στις 18

Φεβρουαρίου 1948, με έδρα τις Βρυξέλλες, είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς  στον  κόσμο  με  συνολικά  134  κράτη  –  μέλη.  Ως  πρωταρχικό  του μέλημα, είναι η συμβολή του στην παγκόσμια ειρήνη, μέσω του στρατιωτικού αθλητισμού. Άλλωστε αυτό πρεσβεύεται κατά άριστο τρόπο και από το λογότυπο του που είναι «Friendship through Sport» (ΦΙΛΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ).

Σύνθεση ΑΣΑΕΦ:

Το ΑΣΑΕΦ αποτελείται από:

 • τον Υπουργό Άμυνας, Πρόεδρο
 • τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς
 • τον Αρχηγό Αστυνομίας
 • το Γενικό ∆ντή του Υπουργείου Άμυνας
 • το Γενικό ∆ντή του Υπουργείου Εξωτερικών
 • το ∆ιευθυντή Επιτελείου Υπουργού Άμυνας
 • τον Πρόεδρο του ΚΟΑ
 • τον Πρόεδρο του ΚΟΕ
 • το Λογιστή του ΥΠΑΜ
 • Τον Πρόεδρο του Οργανισμού Νεολαίας, ως μέλη
 • Αξιωματικό ως ∆ιευθυντή  της Γραμματείας του ΑΣΑΕΦ, ο οποίος θα είναι εκπρόσωπος της Κυπριακής ∆ημοκρατίας στο CISM.

Όροι εντολής ΑΣΑΕΦ:

 • Η χάραξη νέας πολιτικής και στρατηγικής αναφορικά με την προαγωγή του Στρατιωτικού Αθλητισμού όλων των επιπέδων στην Εθνική Φρουρά περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της Κύπρου  στο CISM.
 • Η εκπροσώπηση της Κύπρου στο CISM.
 • Η συγκρότηση και η προετοιμασία των Εθνικών Στρατιωτικών Αθλητικών Ομάδων.
 • Η οργάνωση και συντονισμός των Αθλητικών εκδηλώσεων της εθνικής φρου- ράς σε συνεργασία με το ΓΕΕΦ και μεταξύ των Σωμάτων Ασφαλείας σε συν-εργασία με την Αστυνομία.
 • Η πολιτική επιμόρφωση σε θέματα αθλητισμού.
 • Η εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικών Συνοχών.
 • Η ετοιμασία του ετήσιου Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του.

Γραμματεία

Ως επικεφαλής της Γραμματείας ορίζεται Αξιωματικός κατόπιν απόφασης του Υπουργού Άμυνας.

Σημαία- Σήμα

Όπως  καθορίστηκε  με  την Απόφαση  υπ.  αριθμό  36.302  του Υπουργικού Συμβουλίου στις 25 Οκτ 1991.

Λειτουργία
 
Το ΑΣΑΕΦ συνέρχεται σε συνεδρία μετά από πρόσκληση του Προέδρου και βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα έξι (6) από τα μέλη του. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.

Τα  μέλη  του ΑΣΑΕΦ  μπορούν  κατά  τις  συνεδρίες  να  συνοδεύονται  από αρμόδιους αξιωματούχους ή τους τεχνικούς συμβούλους τους.

Η Γραμματεία του ΑΣΑΕΦ με το πέρας κάθε συνεδρίας συντάσσει πρακτικά τα οποία διανέμει σε όσους κρίνεται σκόπιμο με βάση οδηγίες του προέδρου της.

Για  κάθε  συνεδρία  ετοιμάζεται  Ημερήσια  ∆ιάταξη  από  το  Γραμματέα  με οδηγίες του Προέδρου του ΑΣΑΕΦ. Ο Γραμματέας μεριμνά για την οργάνωση των συνεδριών και την προώθηση των αποφάσεων του ΑΣΑΕΦ.

Οικονομικά

Ο Προϋπολογισμός του ΑΣΑΕΦ καλύπτεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ). Την ευθύνη τήρησης των λογιστικών βιβλίων που αφορούν στη λειτουργία του ΑΣΑΕΦ, έχει το Λογιστήριο του Υπουργείου Άμυνας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΦ

Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των αποφάσεων του ΑΣΑΕΦ και για τον χειρισμό τρεχούσης φύσεως θεμάτων που αφορούν τον αθλητισμό στην Εθνική Φρουρά, συγκροτείται Τεχνική Επιτροπή (ΤΕ) Αθλητισμού Εθνικής Φρουράς με έδρα τη Λευκωσία.

Σύνθεση Τεχνικής Επιτροπής Αθλητισμού Εθνικής Φρουράς

Η Τεχνική Επιτροπή αποτελείται:

 • Άτομο με τεχνικές γνώσεις στον αθλητισμό, το οποίο θα διορίζεται από     τον Υπουργό Άμυνας και ανήκει στο ευρύτερο αθλητικό   σύστημα     του    τόπου,    ως Πρόεδρο.
 • Γενικό ∆ιευθυντή του ΚΟΑ
 • Λειτουργό Α΄ του ΚΟΑ (αγωνιστικού αθλητισμού)
 • Αξιωματικό του Τμήματος Εθιμοτυπίας του ΥΠΑΜ.
 • Αξιωματικό της ∆ιεύθυνσης Ασκήσεων –Εκπαιδεύσεως του  ΓΕΕΦ.
 • Αξιωματικό της Αστυνομίας
 • Εκπρόσωπο της εκάστοτε αρμόδιας για θέμα Ομοσπονδίας
 • τον ∆ιευθυντή της Γραμματείας ΑΣΑΕΦ, ως Μέλη
 • τον ∆ιοικητή του Λόχου Αθλητών, ως μέλος χωρίς ψήφο

Όροι Εντολής: Υποβολή εισηγήσεων προς το ΑΣΑΕΦ αναφορικά με τη συγκρότηση και προετοιμασία Εθνικών Στρατιωτικών Ομάδων, το συντονισμό , την Οργάνωση και τη διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων, την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς κ.α.

Λειτουργία: Η ΤΕ του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού συνέρχεται σε συνεδρία μετά από πρόσκληση του Προέδρου   και βρίσκεται σε απαρτία   αν είναι παρόντα πέντε (5) από τα μέλη του. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο. Όλα τα μέλη της Επιτροπής μπορούν κατά τις συνεδρίες να συνοδεύονται από αρμόδιους αξιωματούχους ή τεχνικούς συμβούλους. Η ημερήσια διάταξη καταρτί- ζεται από τον ∆ιευθυντή του ΑΣΑΕΦ με οδηγίες του Προέδρου της Επιτροπής.

Χαρακτηρισμός Επίλεκτων Αθλητών:

Ο χαρακτηρισμός των επίλεκτων αθλητών γίνεται από τον ΚΟΑ, με βάση σχετικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που υπογράφει το 2010, μεταξύ ΓΕΕΦ - ΚΟΑ και επικυρώθηκε από τον τότε Υπουργό Άμυνας.