Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη

Σήμερα, με 56 Κράτη – Μέλη από την Ευρώπη, την κεντρική Ασία και την Αμερική, ο ΟΑΣΕ αποτελεί την μεγαλύτερη περιφερειακή Οργάνωση ασφαλείας, που στοχεύει στην περιεκτική και συλλογική ασφάλεια, σε μια περιοχή που εκτείνεται από το Vancouver μέχρι το Vladivostok. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει δραστηριοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια του Οργανισμού, διατηρώντας μια εξωστρεφής πολιτική, προκειμένου να προάγει τα συμφέροντα της Εθνικής Φρουράς.

Σε αυτά τα πλαίσια, η Κύπρος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της ως Κράτος – Μέλος του ΟΑΣΕ, που αφορούν την παροχή πληροφοριών εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων, αλλά και την ενεργή συμμετοχή σε στρατιωτικές δραστηριότητες, σεμινάρια και συνέδρια. Προκειμένου να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις υποχρεώσεις αυτές, η Κύπρος τοποθέτησε Στρατιωτικό Σύμβουλο για θέματα ΟΑΣΕ, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στη Βιέννη, προκειμένου να παρακολουθούνται τα στρατιωτικά θέματα στο Βήμα για την Ασφάλεια και την Συνεργασία του ΟΑΣΕ.

Στα πλαίσια του Κειμένου Βιέννης 2011, η Κύπρος διοργάνωσε τον Μάιο του 2016, επίσκεψη σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, με τη συμμετοχή 30 Αξιωματικών από 18 Κράτη - Μέλη. Επιπρόσθετα, η Κύπρος διεξάγει ανά τακτά χρονικά διαστήματα, επισκέψεις επιθεώρησης και αξιολόγησης στο έδαφος άλλων Κρατών – Μελών, αλλά και δέχεται επισκέψεις επιθεώρησης και αξιολόγησης στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τα ισχύοντα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ασφάλειας του ΟΑΣΕ.