Κατηγορίες Μειωμένης Θητείας

Οι στρατεύσιμοι και οι εθνοφρουροί που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούνται μειωμένης στρατιωτικής θητείας:

  • Μειωμένη θητεία έξι (6) μηνών
  • Μειωμένη θητεία τριών (3) μηνών

Μειωμένη στρατιωτική θητεία διάρκειας έξι (6) μηνών:

  • Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων.
  • Όποιος γεννήθηκε οπουδήποτε, κατά την περίοδο μεταξύ της 16ης Αυγούστου 1960 και της 11ης Ιουνίου 1999, του οποίου ο πατέρας δεν είναι πρόσωπο κυπριακής καταγωγής εξ αρρενογονίας και αποκτά την ιδιότητα του πολίτη της Δημοκρατίας, λόγω του ότι κατά το χρόνο της γέννησής του η μητέρα του ήταν ή εδικαιούτο να καταστεί πολίτης της Δημοκρατίας. Η εν λόγω διάταξη ισχύει μόνο για όσους ανήκουν στην κλάση 2015 και παλαιότερες.
  • Τα τέκνα γονέων, οι οποίοι διαμένουν συνεχώς και μόνιμα στις κατεχόμενες από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις περιοχές της Δημοκρατίας, λόγω της τουρκικής εισβολής του 1974, εφόσον το επιθυμούν.
  • Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι κατά την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία για μόνιμη εγκατάσταση έχουν ηλικία που υπερβαίνει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος, όχι όμως το εικοστό έκτο (26ο) έτος, εφόσον καταταγούν στη Δύναμη αμέσως μετά την αποφοίτησή τους από Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης, ή εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία, διαφορετικά υπέχουν υποχρέωση πρόσθετης θητείας δύο (2) μηνών.
  • Όσοι αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση μετά τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου (18ου) και μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού έκτου (26ου) έτους της ηλικίας τους, των οποίων οι γονείς δεν είναι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής, εφόσον καταταγούν στη Δύναμη εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία της πολιτογράφησής τους, διαφορετικά υπέχουν υποχρέωση πρόσθετης θητείας δύο (2) μηνών.

Μειωμένη στρατιωτική θητεία διάρκειας τριών (3) μηνών:

  • Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, οι οποίοι κατά την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία για μόνιμη εγκατάσταση έχουν ηλικία που υπερβαίνει το εικοστό έκτο (26ο) έτος, εφόσον καταταγούν στη Δύναμη εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία, διαφορετικά υπέχουν υποχρέωση πρόσθετης θητείας δύο (2) μηνών.
  • Όσοι αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα με πολιτογράφηση μετά τη συμπλήρωση του εικοστού έκτου (26ου) έτους της ηλικίας τους, των οποίων οι γονείς δεν είναι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής, εφόσον καταταγούν στη Δύναμη εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία της πολιτογράφησής τους, διαφορετικά υπέχουν υποχρέωση πρόσθετης θητείας δύο (2) μηνών.
  • Τα  πρόσωπα και τα τέκνα αυτών, που είναι, σύμφωνα με βεβαίωση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κατ’ ωφέλιμη κυριότητα, ιδιοκτήτες πλοίων υπό Κυπριακή σημαία ή ιδιοκτήτες πλοιοδιαχειριστικής εταιρείας  που έχει γραφεία στην Κύπρο και σύμφωνα με βεβαίωση του Εφόρου Φορολογίας της Δημοκρατίας απαλλάσσονται από την υποχρέωση για καταβολή Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις παραγράφους (i) και (ii) του εδαφίου (3) του άρθρου 2 των περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμων του 2002 έως 2016.