Δικαιολογητικά

Κάθε αλληλογραφία που υποβάλλεται στη ΔΣΛ προκειμένου να εξετασθεί αίτηση για μείωση θητείας σύμφωνα με το άρθρο 21 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει αίτηση του ενδιαφερομένου όπως καθορίζεται στην Υπ’ Αρ. 4/24 Ιουν 2011 Υπουργική Απόφαση, Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου ή πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο του ΑΦΟ του αιτητή, καθώς και τα καθοριζόμενα για την περίπτωση δικαιολογητικά, όπως παρακάτω:

Μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού

  • Πρόσφατο πιστοποιητικό μονίμου διαμονής από την Πρεσβεία ή την Υπάτη Αρμοστεία ή το Προξενείο της Κύπρου στην χώρα της οποία ήταν μόνιμος κάτοικος. Εναλλακτικά και εφόσον υπάρχει αντικειμενική αδυναμία στην εξασφάλιση πιστοποιητικού μονίμου διαμονής (πχ βρίσκεται σε εξέλιξη πόλεμος στη χώρα αυτή) είναι δυνατό να υποβληθούν πιστοποιημένα αντίγραφα παλαιών και νέων διαβατηρίων, αντίγραφα αεροπορικών εισιτηρίων, φωτοαντίγραφα παλαιών εξαιρέσεων, απαλλαγών και αναβολών κατάταξης, βεβαιώσεων φοίτησης από σχολεία και πανεπιστήμια εξωτερικού και εσωτερικού, βεβαιώσεων εργοδοτών για τους ίδιους ή/και τους γονείς τους, πιστοποιητικά φορολογιών από τις αρχές των χωρών που διέμεναν κλπ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά αξιολογούνται και συνεκτιμούνται, προκειμένου να ληφθεί απόφαση.
  • Υπεύθυνη δήλωση του αιτητή, όπως καθορίζεται στη σχετική Υπουργική Απόφαση.

Όσοι αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα των οποίων και οι δύο γονείς δεν είναι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον κοινοτάρχη.
  • Πιστοποιητικό πολιτογράφησης του αιτητή και των γονέων του εφόσον έχουν πολιτογραφηθεί κύπριοι πολίτες ή βεβαίωση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Τέκνα με εγκλωβισμένους γονείς

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον κοινοτάρχη.
  • Βεβαίωση της Υπηρεσίας ανθρωπιστικών θεμάτων του Γραφείου Προεδρίας της Δημοκρατίας με την οποία να πιστοποιείται ότι οι γονείς του αιτητή είναι και συνεχίζουν να είναι εγκλωβισμένοι.

Εκ μητρογονίας Κύπριοι (Ισχύει μόνο για κλάσεις 2015 και παλαιότερες)

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον κοινοτάρχη.
  • Πιστοποιητικό γέννησης του αιτητή.
  • Πιστοποιητικό πολιτογράφησης του αιτητή ή βεβαίωση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης