Διαδικασία

Η Μονάδα ή το ΣΓ κατά περίπτωση, αμέσως μετά την παραλαβή της αίτησης για μείωση της θητείας αφού ελέγξει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλει την αλληλογραφία απευθείας στη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΕΦ (ΔΣΛ) εντός πέντε (5) ημερών από την παραλαβή της αίτησης.

Μετά τη λήψη της απόφασης, οι Μονάδες ή τα ΣΓ κατά περίπτωση, προβαίνουν στην ενημέρωση του αιτητή και καταχωρούν τις προβλεπόμενες στρατολογικές μεταβολές.