Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας

Η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ, σε ότι αφορά στη διαχείριση κρίσεων και πρόληψη συγκρούσεων, στο πλαίσιο του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για ανθρωπιστικές αποστολές ή επιχειρήσεις επιβολής ή διατήρησης της ειρήνης, οι οποίες μπορεί να είναι είτε στρατιωτικής είτε μη στρατιωτικής φύσης. Για την υλοποίηση των εν λόγω αποστολών, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση της ΕΕ, σε εθελοντική βάση, μέρος των δυνάμεών τους.

Η Κύπρος, στο πλαίσιο της επιδίωξής της για υποστήριξη της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας, συμμετείχε και εξακολουθεί να συμμετέχει σε σειρά αποστολών τόσο της ΕΕ όσο και των Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκριμένα, συμμετείχε στις αποστολές “ARTEMIS”, “EUFOR RD Congo” και “EUSEC Congo” στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, στην “EU Support to AMIS II” στο Σουδάν/Νταρφούρ της Αφρικής, στην “EUPOL PROXIMA” στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στην “EUFOR Tchad/RCA” στη Δημοκρατία του Τσαντ και στην “EUBAM Moldova-Ukraine” στη Μολδαβία-Ουκρανία. Σήμερα, η Κύπρος συμμετέχει με αξιωματικούς της ΕΦ στα Στρατηγεία των αποστολών – επιχειρήσεων “EUTM MALI” στο Μάλι της Αφρικής, “EUFOR Central African Republic” στη Λάρισα και “EUNAVFOR ATALANTA Somalia” στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπρόσθετα, η ΕΦ συνεισφέρει με δυνάμεις στα Συγκροτήματα Μάχης (ΣΜ) της ΕΕ (EU Battlegroups) τα οποία αποτελούν πολυεθνικά στρατιωτικά συγκροτήματα ταχείας ανάπτυξης που μπορούν να λειτουργήσουν είτε αυτόνομα, είτε στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επιχείρησης. Συγκεκριμένα, η ΕΦ συμμετέχει, μαζί με τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ουκρανία στο ΣΜ «HELBROC», με Κράτος Πλαίσιο την Ελλάδα. Το ΣΜ “HELBROC” βρισκόταν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα το 2007, το 2009, το 2011 και το 2014. Θα βρίσκεται ξανά σε ετοιμότητα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, 2018 και 2020.

Πέραν αυτών, στελέχη της ΕΦ επανδρώνουν στρατιωτικές αντιπροσωπείες, όπως τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της ΚΔ στην ΕΕ, τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της ΚΔ στον ΟΑΣΕ στη Βιέννη, καθώς και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, στο Στρατιωτικό Επιτελείο της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Κολέγιο Ασφάλειας και Άμυνας.