Κατάταξη

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ 2021 ΕΣΣΟ

 

Με βάση την από 21 Απρ 2021 ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας θα εφαρμοστεί και φέτος η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των επιθυμιών και πιστοποιητικών των στρατευσίμων τα οποία θα είχαν υποχρέωση να υποβάλουν ως νεοσύλλεκτοι την ημέρα κατάταξης στα ΚΕΝ.

 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα τίθεται σε λειτουργία από τις 7 μέχρι τις 31 Μαΐου 2021 και παρέχει τη δυνατότητα στους στρατεύσιμους να υποβάλλουν με ταχύτητα, ασφάλεια και χωρίς φυσική παρουσία όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η μοριοδότηση, η επιλογή σε όπλα και σώματα καθώς και η τοποθέτησή τους στις Μονάδες.

 

Η καταχώρηση των στοιχείων είναι υποχρεωτική.

  

Τονίζεται ότι, όσοι νεοσύλλεκτοι δεν καταχωρήσουν μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Άμυνας και εντός της καθορισμένης προθεσμίας τις προτιμήσεις και τα ανάλογα πιστοποιητικά, η επιθυμία τους, δεν θα είναι δυνατό να ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής επιλογής και θα τοποθετηθούν σε Μονάδες με γνώμονα αποκλειστικά τις υπηρεσιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.  

  

Για το σκοπό αυτό, καλούνται όλοι οι στρατεύσιμοι της 2021 ΕΣΣΟ για δική τους διευκόλυνση και όφελος, να μεριμνήσουν και να εξασφαλίσουν όσο το δυνατό νωρίτερα, όλα τα απαιτούμενα για την περίπτωσή τους δικαιολογητικά.

  

Τα πιστοποιητικά για την κατάταξη αναλόγως της κατάστασης του κάθε στρατεύσιμου θα υποβάλλονται μόνο μία φορά σε ψηφιακή μορφή (επιθυμητή μορφή PDF). Τα πιστοποιητικά αυτά είναι τα εξής:

  

 • Ταυτότητα (και οι δύο όψεις)
 • Πιστοποιητικό IBAN  ΜΟΝΟ  εάν υπάρχει λογαριασμός στο όνομα του στρατεύσιμου (το συγκεκριμένο πιστοποιητικό μπορεί να προσκομιστεί την ημέρα της κατάταξης). 
 • Δικαιολογητικά μοριοδότησης

  

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πιστώνονται με 10 μόρια όσοι στρατεύσιμοι:

  

α. Υποβάλουν δήλωση στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

  

Νοείται ότι,  τα εν λόγω μόρια πιστώνονται και στους στρατεύσιμους που δεν τους παρεχόταν η δυνατότητα υποβολής της Δήλωσης στοιχείων ηλεκτρονικά.

  

β. Παρουσιαστούν για εξέταση στις Επαρχιακές Επιτροπές που θα λειτουργούν πριν την κατάταξη.

 

Τα   σημειώματα    πρόσκλησης  της    2021  ΕΣΣΟ θα αποστέλλονται αυτοματοποιημένα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Δήλωσης Στοιχείων Επιλογής Στρατευσίμων (ΔΣ), στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), την οποία οι στρατεύσιμοι θα έχουν δηλώσει κατά τη διαδικασία ταυτοποίησής τους σε αυτήν. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται δεκτοί για κατάταξη οι  στρατεύσιμοι,  οι οποίοι θα επιδεικνύουν στο κινητό τους τηλέφωνο το σημείωμα πρόσκλησης, το οποίο έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (email) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

 

Κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της πλατφόρμας (από  07 έως 31 Μαΐ 2021), όσοι προσέρχονται στα ΣΓ (νέες εγγραφές κλπ), προγραμματίζονται για κατάταξη και εντάσσονται στην 2021 ΕΣΣΟ, θα δύνανται να υποβάλουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, τη ΔΣ όπως, παρακάτω:

 1. Την επομένη ημέρα όσοι προσέρχονται μέχρι την 13:00.
 2. Τη μεθεπόμενη ημέρα όσοι προσέρχονται μετά την 13:00.

Νοείται ότι, το σημείωμα πρόσκλησης θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), την οποία οι στρατεύσιμοι θα έχουν δηλώσει στην εν λόγω πλατφόρμα.

 

Οι στρατεύσιμοι δύνανται να  υποβάλλουν  αίτηση τροποποίησης της επιλογής των στοιχείων προς το ΓΕΕΦ/ΔΕΜΕΟ όχι πέραν των δύο (2) ημερών από τη λήξη της λειτουργίας της πλατφόρμας. Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μία φορά για κάθε στρατεύσιμο.

 

Νοείται    ότι,   καμία   αλλαγή   δεν   μπορεί   να   γίνει   για    όσους υποβάλλουν ΔΣ μετά τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

 

Τονίζεται  ότι, κανένας  δεν  θα  γίνεται  δεκτός για κατάταξη αν δεν φέρει μαζί του το δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Οι στρατεύσιμοι πρέπει να προσέρχονται υποχρεωτικά για κατάταξη στην καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, καθώς και στο καθορισμένο ΚΕΝ και απαραίτητα να φέρουν μαζί τους:

 

 1. Το δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία τους. Σημειώνεται ότι, δεν θα γίνεται δεκτός κανένας στρατεύσιμος για κατάταξη χωρίς κάποιο από τα παραπάνω επίσημα έγγραφα.
 2. Το σημείωμα πρόσκλησης που θα τους σταλεί ή θα τους επιδοθεί από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
 3. Αποτέλεσμα εργαστηριακής διερεύνησης Rapid Test, για τον ιό Covid-19, το οποίο να έχει διενεργηθεί εντός 72 ωρών. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί από τους προσερχόμενους για κατάταξη στρατευσίμους, θα διενεργείται υποχρεωτικά κατά την ημέρα κατάταξής τους, από συνεργείο της Εθνικής Φρουράς. 
 4. Τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΜ, του ΓΕΕΦ και στην εφαρμογή του ΥΠΑΜ, καθώς και αποδεικτικό έγγραφο του προσωπικού τραπεζικού τους λογαριασμού με τον αριθμό IBAN, εφόσον δεν τα έχουν ήδη υποβάλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επιλογικών διαδικασιών. 

 

Όσοι στρατεύσιμοι δεν παρουσιαστούν την καθορισμένη για την κλάση και κατηγορία τους ημερομηνία, δεν θα γίνονται δεκτοί και θα προγραμματισθούν για κατάταξη στο Κέντρο Κατάταξης, την ημερομηνία και ώρα που θα τους καθορισθεί, από το Συνεργείο Στρατολογίας που θα βρίσκεται στο Κέντρο Κατάταξης.

 

Για λοιπές πληροφορίες, οι στρατεύσιμοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία, των οποίων οι Διευθύνσεις και τα τηλέφωνα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΦ και του ΥΠΑΜ.

 

Με την άφιξη του νεοσύλλεκτου στην πύλη του ΚΕΝ αρχίζει η διαδικασία κατάταξης. Όλο το προσωπικό της Μονάδας θα είναι εκεί, έτοιμο να τον εξυπηρετήσει και να του επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα.

 

Η κατάταξη συνοπτικά περιλαμβάνει:

 • Αναγνώριση Ταυτότητας και Καταγραφή Στοιχείων. Αποσκοπεί στη συλλογή, επιβεβαίωση και συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων για την απονομή της κατάλληλης ειδικότητας καθώς και στις λοιπές επιλογικές διαδικασίες.
 • Υγειονομική Εξέταση. Αποσκοπεί στην προληπτική υγιεινή, στον έλεγχο της σωματικής ικανότητας, στους εμβολιασμούς και στα λοιπά σωματομετρικά στοιχεία.
 • Ένδυση. Αποσκοπεί στη χορήγηση των προβλεπομένων ειδών ιματισμού, εξάρτυσης και του ατομικού φόρτου.

 

Κατεβάστε την Υπουργική απόφαση που αφορά την πρόσκληση για κατάταξη στην Εθνική Φρουρά του 2021 για να δείτε όλα όσα αφορούν τις ημέρες κατάταξης σας στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων.

Οι στρατεύσιμοι καλούνται να προσέλθουν, έχοντας μαζί τους:

 • Το δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο της Δημοκρατίας, από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία τους. Σημειώνεται ότι, δεν θα γίνεται δεκτός κανένας στρατεύσιμος για κατάταξη χωρίς κάποιο από τα παραπάνω επίσημα έγγραφα.
 • Το σημείωμα πρόσκλησης που θα τους σταλεί ή θα τους επιδοθεί από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο.
 • Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου Υγείας ή Καρτέλας Υγείας, όπου θα αναγράφεται η ομάδα αίματος, τα εμβόλια και τυχόν προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν.
 • Αποτέλεσμα εργαστηριακής διερεύνησης Rapid Test, για τον ιό Covid-19, το οποίο να έχει διενεργηθεί εντός 72 ωρών.

 

Οι   στρατεύσιμοι   καλούνται  να  τηρούν  πιστά  τις  ημέρες  και  ώρες υγειονομικής εξέτασης και χορήγησης των υλικών για αποφυγή ταλαιπωρίας, καθώς και για λόγους υγιεινής. Στους χώρους αυτούς τηρούνται όλα τα προληπτικά μέτρα που προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

 

Για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και για μεγαλύτερη ευκολία των στρατευσίμων όλα τα είδη ένδυσης και υπόδησης θα χορηγούνται σε τέσσερα κέντρα στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Ως εκ τούτου οι στρατεύσιμοι θα λάβουν τα απαραίτητα υλικά για την κατάταξή τους από το πλησιέστερο χώρο της επαρχίας διαμονής τους.

 

Σημειώνεται ότι σε όλους τους στρατεύσιμους εξ’ αναβολής υγείας δεν θα χορηγηθούν υλικά σ΄ αυτό το στάδιο.

 

Η υγειονομική εξέταση και η χορήγηση των υλικών θα πραγματοποιηθεί από 08:00 έως 14:30, σύμφωνα με την παρακάτω κατανομή:

 

ΧΩΡΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΩΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Στρατόπεδο Χρ. Σαμάρα (Αθαλάσσα) Οι Διαμένοντες στην Επαρχία Λευκωσίας πλην των διαμενόντων στα χωριά * , *** Κ 22/6
Μ, Ν, Ξ 23/6
Υ, Χ, Ψ, Ω 24/6
Γ έως Ζ 25/6
Α, Β 28/6
Π 29/6
Η, Θ, Ι, Τ 30/6
Σ 1/7
Λ, Ο, Ρ, Φ 2/7
ΚΕΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Οι Διαμένοντες στα χωριά * της Επαρχίας Λευκωσίας Α έως Ω 22/6
Οι Διαμένοντες στην Επαρχία Αμμοχώστου Μ έως Ω 23/6
Α έως Λ 24/6
Οι Διαμένοντες στην Επαρχία Λάρνακας Η, Τ έως Ω 25/6
Α, Β, Δ, Ε 28/6
Ι, Κ, Λ 29/6
Γ, Μ 30/6
Θ, Π 1/7
Ζ, Ν, Ξ, Ο, Ρ, Σ 2/7
ΚΕΝ ΛΕΜΕΣΟΥ Οι διαμένοντες στην Επαρχία Λεμεσού Κ 22/6
Ξ, Ο, Π 23/6
Γ, Δ, Ε 24/6
Ν, Τ, Φ 25/6
Χ 28/6
Α, Β 29/6
Λ, Μ 30/6
Ζ, Η, Θ, Ι, Ρ, Υ, Ψ 1/7
Σ, Ω 2/7
ΚΕΝ ΠΑΦΟΥ Οι διαμένοντες στην Επαρχία Πάφου Κ έως Ν και Σ 22/6
Α έως Ι 23/6
Ο έως Ρ και Τ έως Ω 24/6
Οι Διαμένοντες στα χωριά *** της Επαρχίας Λευκωσίας και στα χωριά ** της Επαρχίας Λεμεσού Α έως Ω 25/6

 

  

* Χωριά Επαρχίας Λευκωσίας για ΚΕΝ Λάρνακας

 

 

Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Αναλιόντας, Δάλι, Λυθροδόντας, Λύμπια, Μαθιάτης, Νήσου, Πέρα Χωριό Νήσου, Ποταμιά και Σιά

 

** Χωριά Επαρχίας Λεμεσού για ΚΕΝ Πάφου

Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα, Ανώγυρα, Αυδήμου, Δωρά, Επισκοπή, Ερήμη, Καντού, Κολόσσι, Πάνω Κιβίδες, Παραμάλι, Πάχνα, Πισσούρι, Πλατανιστεία, Πραστειό (Αυδήμου), Σούνι-Ζανακιά και Σωτήρα

 *** Χωριά Επαρχίας Λευκωσίας για ΚΕΝ Πάφου

Πάνω Πύργο, Κάτω Πύργο, Παχύαμμο και Πηγένια

 

 

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης για την παραλαβή των υλικών κατάταξης και την υγειονομική εξέταση στον προκαθορισμένο χρόνο, θα πρέπει να γίνεται νέος προγραμματισμός κατόπιν επικοινωνίας στα εξής τηλέφωνα:

 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

4ο ΤΒΟ

22414265

22414266

ΚΕΝ Λάρνακας

24411803

ΚΕΝ Λεμεσού

25413173

ΚΕΝ Πάφου

25413842

26422949

  

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι στρατεύσιμοι, οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους μπορούν να αποτείνονται στη γραμμή εξυπηρέτησης στρατευσίμων 1430.

Ο γενικός σκοπός της εκπαίδευσης των εθνοφρουρών, είναι η απόκτηση όλων των απαιτούμενων γνώσεων ώστε, να καταστούν μαχητές ικανοί να επιβιώσουν στο πεδίο της μάχης, να γνωρίζουν άριστα την ειδικότητά τους, να μάθουν να ενεργούν για την εκτέλεση της αποστολής της Μονάδας τους και να αποκτήσουν στρατιωτικό πνεύμα, προκειμένου να αποδοθούν εκπαιδευμένοι στις τάξεις της εφεδρείας.

Η στρατιωτική θητεία, έχει διάρκεια 14 μήνες (για τους οπλίτες πλήρους θητείας) και περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

Η εκπαίδευση των οπλιτών θητείας, περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

 • Αρχική Εκπαίδευση, διάρκειας περί τις 3 εβδομάδες (κατάταξη - βασική εκπαίδευση).
 • Ατομική Εκπαίδευση διάρκειας 1 εβδομάδας στις Μονάδες που θα τοποθετούν οι εθνοφρουροί μετά τα ΚΕΝ.
 • Εκπαίδευση Μαχητή, διάρκειας 2 εβδομάδων, η οποία διεξάγεται σε εκπαιδευτικά σχολεία που διοργανώνονται με μέριμνα των Σχηματισμών.
 • Εκπαίδευση ειδικότητας, η οποία διεξάγεται σε καθορισθείσες Μονάδες των Όπλων - Σωμάτων και των Σχηματισμών, για χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από 2 έως και 10 εβδομάδες, ανάλογα με την κάθε ειδικότητα.
 • Επιχειρησιακή Εκπαίδευση, η οποία διεξάγεται στις Μονάδες, στις οποίες τοποθετούνται οι οπλίτες μετά την αρχική εκπαίδευση.
 • Εκπαίδευση Υποψηφίων Βαθμοφόρων (ΥΒ), διάρκειας 2 εβδομάδων, η οποία διεξάγεται εντός του κύκλου της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, σε καθορισθείσες Μονάδες Σχηματισμών και αφορά τους εθνοφρουρούς που έχουν επιλεγεί σε αυτή την κατηγορία έπειτα από επιλογική διαδικασία.

Μέσα από συνεχή και επίπονη εκπαίδευση, θα αποκτήσεις αυτοπεποίθηση, γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα σου επιτρέψουν να επιβιώσεις και να εκτελέσεις αποτελεσματικά την αποστολή σου.

Σε κάθε στρατόπεδο υπάρχει μία αίθουσα ειδικά για τους στρατιώτες, το Κέντρο Ψυχαγωγίας Μονάδος (ΚΨΜ). Σ' αυτό λειτουργεί πρατήριο με φαγώσιμα, αναψυκτικά, είδη καπνιστή, είδη υγιεινής και πολλά άλλα είδη.

Στο ημερήσιο πρόγραμμα προβλέπεται ελεύθερος χρόνος ο οποίος είναι στη διάθεση του νεοσύλλεκτου για ψυχαγωγία, άθληση ή ανάπαυση.

Υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις για γυμναστική και αθλοπαιδιές.

Υπάρχει βιβλιοθήκη με πολλά και διάφορα βιβλία για διάβασμα.

Στη βιβλιοθήκη και στο ΚΨΜ της Μονάδας θα βρει το εξαμηνιαίο περιοδικό του Γενικού Επιτελείο Εθνικής Φρουράς «Εθνική Φρουρά και Ιστορία». Έχει ποικίλη ύλη με ενδιαφέροντα όχι μόνο στρατιωτικά αλλά και γενικής φύσης θέματα.

Ραδιόφωνο και τηλεόραση υπάρχουν στο ΚΨΜ.

Τα κινητά τηλέφωνα επιτρέπονται μόνο σε ώρες ανάπαυσης και σε καθορισμένους χώρους.

Όποιο άτομο εντάσσεται στις τάξεις της ΕΦ, υποχρεούται να δώσει τον νενομισμένο όρκο / διαβεβαίωση, στη Σημαία και το Ιερό Ευαγγέλιο ή στα Ιερά Σύμβολα που πιστεύει ο καθένας

Η τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιείται την τελευταία εβδομάδα του 1ου Σταδίου Εκπαίδευσης (Στρατικοποίησης), ενώπιον πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, αλλά και των συγγενών και φίλων σου, συγκεντρωτικά σε παράταξη.
 
Οι Ν/Σ οι οποίοι δηλώνουν διαφορετικό θρήσκευμα ή θρησκευτικοί συνειδησιακοί λόγοι δεν τους επιτρέπουν την ορκωμοσία ή δηλώνουν άθεοι, συγκεντρώνονται και δίνουν την επίσημη διαβεβαίωση σε άλλο κατάλληλο χώρο του ΚΕΝ.
 
Όρκος/Διαβεβαίωση Εθνικής Φρουράς
 
Ορκίζομαι/διαβεβαιώ επισήμως, ότι θα είμαι πιστός στην Πατρίδα, θα σέβομαι το Σύνταγμα και τους συνάδοντες με αυτό Νόμους και ότι θα αγωνίζομαι για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Δημοκρατίας της Κύπρου.
 
Άδειες
 

Κανονική Άδεια:

                       

Χορηγείται κανονική άδεια διάρκειας μίας και μισής (1 1/2) ημέρας για κάθε πλήρη μήνα πραγματικής θητείας, η οποία   είναι  υποχρεωτική και χορηγείται μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης στα ΚΕΝ εφάπαξ ή τμηματικά και μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12) και πέντε (5) μηνών θητείας, για τους υπόχρεους πλήρους και εξάμηνης θητείας, αντίστοιχα.

Σ’ εξαιρετικές περιπτώσεις ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ο Διοικητής του ΚΕΝ δύναται να χορηγεί κατά τη διάρκεια της βασικής  εκπαίδευσης, κανονική άδεια μέχρι μίας (1) ημέρας. Για χορήγηση άδειας πέραν της μίας (1) ημέρας απαιτείται έγκριση του ΓΕΕΦ.

 

Επιπλέον, σε περίπτωση σπουδών, των οποίων τα μαθήματα αρχίζουν πριν από τη συμπλήρωση της καθοριζόμενης διάρκειας θητείας του εθνοφρουρού, είναι δυνατόν να του χορηγείται κανονική άδεια και μετά τη συμπλήρωση δώδεκα (12) και πέντε (5) μηνών θητείας, αντίστοιχα:    

 

Η κανονική άδεια χορηγείται αναλογικά καθ’ όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας και οπωσδήποτε τουλάχιστον το ήμισυ αυτής πριν το τελευταίο εξάμηνο από την απόλυση.

 

Εθνοφρουροί  που έχουν λάβει αναρρωτική άδεια πέραν της δικαιούμενης, μπορούν να μη λαμβάνουν εφόσον επιθυμούν ανάλογο ή μικρότερο αριθμό ημερών άδειας από την κανονική, προκειμένου να καλύψουν την υπέρβαση της αναρρωτικής τους άδειας ή μέρους αυτής.

 

Αναρρωτική Άδεια

 

Αναρρωτική, διάρκειας μέχρι είκοσι (20) ημερών για πλήρη πραγματική θητεία (14 μηνών), η οποία μειώνεται ανάλογα σε περίπτωση θητείας μικρότερης διάρκειας. Αναρρωτική άδεια που λήφθηκε πέραν της δικαιούμενης μπορεί να καλυφθεί με ισόχρονη κανονική άδεια που δεν έχει ληφθεί. Για τον υπολογισμό της συνολικά δικαιούμενης αναρρωτικής άδειας κλάσμα ημέρας λιγότερο του ½ θα αγνοείται, ενώ κλάσμα ίσο με το ½ και άνω θα λογίζεται ως μια ημέρα.

 

Ολόκληρη η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η αναγνώριση της άδειας αυτής ως χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας γίνεται από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΕΦ (ΔΣΛ), με βάση το σχετικό πόρισμα της ενεργηθείσας ανάκρισης για τις συνθήκες της πάθησης ή βλάβης και την οριστική γνώμη της Διεύθυνσης Δικαστικού του ΓΕΕΦ (ΔΔΚ) επί του εν λόγω πορίσματος σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη σχετική Υπουργική απόφαση.

 

Τιμητική άδεια

Χορηγείται τιμητική άδεια συνολικά μέχρι δέκα (10) ημέρες, για διακεκριμένες πράξεις των εθνοφρουρών, που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης. Για την ίδια διακεκριμένη πράξη μπορεί να χορηγηθεί τιμητική άδεια μόνο μία φορά. Αν η διακεκριμένη πράξη επαναληφθεί, μπορεί να χορηγηθεί νέα τιμητική άδεια.

 

Η χορήγηση της τιμητικής άδειας δεν είναι υποχρεωτική, εκτός της τιμητικής άδειας των τεσσάρων (4) ημερών που χορηγείται σε όσους εθνοφρουρούς συμπληρώνουν δώδεκα (12) μήνες θητεία χωρίς να τους έχει επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή φυλάκισης, και η οποία  συμπεριλαμβάνεται στις είκοσι (20) ημέρες τιμητικής άδειας. Η χορήγηση αυτής της άδειας γίνεται με μέριμνα του Διοικητή του εθνοφρουρού και οπωσδήποτε εντός ενός μηνός από τη συμπλήρωση του εικοστού μήνα θητείας του εθνοφρουρού.

 

Γονική Άδεια

Η γονική άδεια διάρκειας δέκα πέντε (15) ημερών, είναι υποχρεωτική και Χορηγείται με τη γέννηση κάθε τέκνου, κατόπιν αιτήματος του εθνοφρουρού.

 

Άδειες Λόγω Σπουδών

Οι εθνοφρουροί περιλαμβανομένων και όσων εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική θητεία,  που έχουν γίνει αποδεκτοί για φοίτηση σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή  εξωτερικού με ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας στο εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα πριν την ημερομηνία απόλυσής τους, δύνανται να λάβουν άδεια από τη δικαιούμενη τους εφόσον έχουν το απαιτούμενο υπόλοιπο κανονικής άδειας εις πίστη τους, η έναρξη της οποίας αρχίζει όπως παρακάτω:

 • Για εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού τέσσερις (4) ημέρες πριν την ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας.
 • Για εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρών της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής οκτώ (8) ημέρες πριν την ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας.
 • Για εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρών της Αμερικής και Ωκεανίας δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας.

Νοείται ότι οι εθνοφρουροί δύνανται να ζητούν μικρότερης διάρκειας άδεια, ανάλογα με την ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

 

Ειδική  Άδεια

           

Χορηγείται ειδική άδεια διάρκειας συνολικά μέχρι 15 ημέρες, ανάλογα με τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες της Δύναμης, σε εθνοφρουρούς που επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό, προκειμένου να συμμετάσχουν, με την κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού, στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας.

 

Γενικές Διατάξεις

Ο χρόνος χορήγησης  της  κανονικής  άδειας,  επαφίεται  στην ευχέρεια του διοικητή της Μονάδας, ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες, ο οποίος στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης εκτιμά αν συντρέχουν λόγοι για την χορήγησή της καθώς και η διάρκειά της κάθε φορά.

 

Όλες οι κατηγορίες αδειών χορηγούνται εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από την προηγούμενη χορήγηση ή μη της κανονικής άδειας.

 

Καμία άδεια οποιασδήποτε κατηγορίας δεν πρέπει να διαρκεί μετά την προσδιοριζόμενη ημερομηνία απόλυσης. Για όσους διατελούν σε άδεια και προσδιορίζεται η ημερομηνία της απόλυσής τους κατά την διάρκεια της αδείας τους, αυτή διακόπτεται και οι απολυόμενοι επιστρέφουν άμεσα στη Μονάδα τους, η οποία προβαίνει στις ενέργειες απόλυσής τους.

 

Οποιασδήποτε κατηγορίας άδεια, ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, μπορεί να χορηγηθεί και για το εξωτερικό, πλην της αναρρωτικής που μπορεί να χορηγηθεί για το εξωτερικό εφόσον αυτό απαιτείται για ιατρικούς-θεραπευτικούς λόγους, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Αναρρωτικών Αδειών.

 

 

Χρόνος Πραγματικής Θητείας

 

Ως χρόνος πραγματικής θητείας, όσων εκπληρώνουν την καθοριζόμενη για αυτούς υποχρέωση θητείας, υπολογίζεται το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας τους, αφαιρουμένου απ’ αυτό του χρόνου των ακόλουθων ειδικών καταστάσεων:

 1. Άγνοιας ή λιποταξίας.
 2. Προσωρινής κράτησης, προφυλάκισης ή φυλάκισης που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε δικαστήριο, εκτός εάν επακολούθησε απαλλακτική ή αθωωτική απόφαση.
 3.  Άδεια απουσίας πέραν των χρονικών ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 39 του Νόμου.
 4. Πειθαρχικής ποινής φυλάκισης ή, ανάλογα με την περίπτωση, του αθροίσματος πειθαρχικών ποινών φυλάκισης πέραν των πενήντα (50) ημερών 

Η σειρά έκτισης του χρόνου που δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής θητείας, γίνεται με τη σειρά που αναγράφεται  παραπάνω.

Εκτός από τις οδηγίες που ήδη δώσαμε θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σε μερικές ακόμα υποχρεώσεις που έχει ο εθνοφρουρός κατά τη διάρκεια της θητείας του. Θα πρέπει:

Να είναι άψογος στην εμφάνιση και στη συμπεριφορά του.

Να εκτελεί τα καθήκοντα του σκοπού, της περιπόλου, του θαλαμοφύλακα κ.λ.π. με συνέπεια και ακρίβεια γιατί αυτά έχουν σχέση με την ασφάλεια της Μονάδας και των συναδέλφων του και συνεπώς η παραμέλησή τους τιμωρείται αυστηρότητα. Σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται και ποινικό αδίκημα.

Να μην απουσιάζει ποτέ αδικαιολόγητα ή αυθαίρετα και όταν βρίσκεται σε άδεια να μην παραβιάζει τα χρονικά όρια αλλά να επιστρέφει έγκαιρα στην Μονάδα του. Σε περίπτωση εκτάκτου συμβάντος να ειδοποιεί αμέσως τη Μονάδα του. Αν λείψει αδικαιολόγητα από τη Μονάδα του θα κηρυχθεί λιποτάκτης με σοβαρές συνέπειες.

Να ανησυχεί για την ασφάλεια του οπλισμού του και άλλων κρίσιμων υλικών που έχει χρεωμένα γιατί σε περίπτωση που θα απολεστούν θα έχει σοβαρές συνέπειες.

Να συντηρεί καθημερινά το όπλο που του το έχει εμπιστευθεί η Πατρίδα και να μην το φθείρει γιατί με αυτό θα εκπαιδευτούν κι άλλοι εθνοφρουροί μετά από αυτόν. Να τηρεί το απόρρητο των εγγράφων και των πληροφοριών και να μην εμπιστεύεται ούτε το πιο ασήμαντο στρατιωτικό μυστικό σε άτομα ξένα προς την Υπηρεσία.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΕΣΤΗ

 

Στρατολογικό Γραφείο Λευκωσίας – Κερύνειας – Μόρφου

Δνση: Οδό Διογένους 1, κτίριο "Φιλελεύθερος" Έγκωμη, Τ.Τ 2404 Λευκωσία.
Τηλέφωνα: 22417130, 22417131, 22417135  (Εργάσιμες ώρες: 08:00 - 13:30)
Fax: 22515262
Ηλεκτρονική διεύθυνση: sglsia@cytanet.com.cy

Στρατολογικό Γραφείο Αμμοχώστου – Λάρνακας

Δνση: Λεωφόρος Χριστόφορου Χριστοφίδη (πρών Λεωφόρος Αρτέμιδος), περιοχή Αλυκής, Στρδο "Α. Σουρουκλή" Τ.Τ 6021 Λάρνακα.
Τηλέφωνα: 24625376, 24411300, 24411302  (Εργάσιμες ώρες: 08:00 - 13:30)
Fax: 24653991
Ηλεκτρονική διεύθυνση: sglkas.am@cytanet.com.cy

Στρατολογικό Γραφείο Λεμεσού

Δνση: Αγίας Φυλάξεως και Αθ. Τσακάλωφ 168 - 1ος Όροφος Ενορία Καψάλου Οίκημα TCI Λεμεσός.
Τηλέφωνα: 25369850, 25413366, 25413368  (Εργάσιμες ώρες: 08:00 - 13:30)
Fax: 25351043
Ηλεκτρονική διεύθυνση: sglsou@cytanet.com.cy

Στρατολογικό Γραφείο Πάφου

Δνση: Νέα Κυβερνητικά Κτήρια Πάφου. (Κτήριο A΄), Πάφος.
Τηλέφωνα: 26933270, 26413949  (Εργάσιμες ώρες: 08:00 - 13:30)
Fax: 26222035
Ηλεκτρονική διεύθυνση: sgpafou@cytanet.com.cy

Διεύθυνση Στρατολογίας

Δνση: Οδός Αθαλάσσας, Στρδο "Χρ. Σαμάρα", 2116, Λευκωσία
Fax: 22375989
Τηλέφωνα: (Εργάσιμες ώρες: 08:00 - 13:30)
Ηλεκτρονική διεύθυνση: geefdsl@army.gov.cy
Θέματα Νομοθεσίας: 22417124
Θέματα Μειωμένης Θητείας - Επιπρόσθετων Αδειών - Αδειών/Απολύσεων λόγω Σπουδών: 22417121, 22417123, 22417127
Θέματα κατατάξεων - Απολύσεων - Χρόνου Θητείας - Αναβολών Απαλλαγών: 22417125, 22417126