Καταγραφή – Υποβολή Δήλωσης Στοιχείων

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, η καταγραφή των πολιτών της Δημοκρατίας στα στρατολογικά μητρώα γίνεται από τα στρατολογικά γραφεία της Δύναμης, με βάση τα στοιχεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, τους ονομαστικούς καταλόγους των μαθητών που αποστέλλονται στα εν λόγω γραφεία από τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και τις υποβαλλόμενες Δηλώσεις Στοιχείων.

Η διαδικασία και ο τρόπος καταγραφής των πολιτών της Δημοκρατίας, η χειρόγραφη και μηχανογραφική στρατολογική παρακολούθησή τους, ο τύπος και ο τρόπος συμπλήρωσης της Δήλωσης Στοιχείων, τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στη Δήλωση, τα δικαιολογητικά και αποδεικτικά έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται, η προθεσμία και οι υπηρεσίες κατάθεσης της εν λόγω Δήλωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίσθηκαν με την υπ’ αρ. 15/13 Φεβ 2012/ Απόφαση ΥΠΑΜ.

Κάθε πολίτης της Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια του έτους που συμπληρώνει το δέκατο έκτο (16ο) έτος της ηλικίας του, υποχρεούται να συμπληρώσει και υποβάλει δήλωση στοιχείων (ΔΣ) , στην οποία να αναγράφει με ακρίβεια τα στοιχεία που καθορίζονται στην ως άνω απόφαση του Υπουργού.

Το έντυπο της ΔΣ συμπληρώνεται ή υποβάλλεται συμπληρωμένο με τα απαραίτητα στοιχεία, στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο ή στο Στρατολογικό Γραφείο του τόπου διαμονής των πολιτών της Δημοκρατίας ή στο Σχολείο φοίτησης, από την 1η Ιανουαρίου έως 15 Μαρτίου του έτους κατά το οποίο αυτοί διανύουν το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους.

Οι μαθητές των σχολείων μέσης εκπαίδευσης υποβάλλουν τη ΔΣ τους στις Γραμματείες των Σχολείων που φοιτούν. Οι υπόλοιποι προσέρχονται για τη συμπλήρωση του εντύπου της ΔΣ στα ΣΓ. Η συμπλήρωσή του γίνεται από τους ίδιους ή τους γονείς τους ή από νόμιμους εκπροσώπους τους χειρογραφικά ή από το ΣΓ ηλεκτρονικά ή/και χειρογραφικά, με σαφήνεια και ακρίβεια, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σ’ αυτό. Με τη ΔΣ υποβάλλονται και τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φωτοτυπία των δύο όψεων της ταυτότητας ή των σελίδων του διαβατηρίου τους με τα ληξιαρχικά τους στοιχεία.
  • Ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, όσοι έχουν προβλήματα υγείας για τα οποία προβλέπεται η παραπομπή για εξέταση χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσίαση.

Ειδικά οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού καταθέτουν ΔΣ αμέσως μετά την άφιξή τους στην Κύπρο. Δύνανται να καταθέσουν ΔΣ και μέσω των αρμόδιων κυπριακών προξενικών αρχών, δηλώνοντας ταυτόχρονα τη διεύθυνση διαμονής τους στην Κύπρο, εφόσον διαθέτουν, ή τη διεύθυνση διαμονής συγγενικού τους προσώπου.

Όποιος παραλείπει να υποβάλει τη δήλωση στοιχείων, ή την υποβάλλει εκπρόθεσμα, ή αναγράφει σ’ αυτή ανακριβή στοιχεία, ή καταθέτει ανακριβή δικαιολογητικά, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.