Υγειονομικά

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

  • Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των χημικών ουσιών και μειγμάτων, οι συσκευασίες αυτών υποχρεωτικά πρέπει να φέρουν στη συσκευασία ανάγλυφη προειδοποίηση κινδύνου στην Ελληνική γλώσσα, εάν περιέχουν ουσίες ή μείγματα που ταξινομούνται ως οξείας τοξικότητας, ως διαβρωτικά για το δέρμα, ως μεταλλαξιογόνα των γεννητικών κυττάρων, ως καρκινογόνα, ως τοξικά στην αναπαραγωγή, ως ευαισθητοποιητικά του αναπνευστικού συστήματος, ως εύφλεκτα αέρια, υγρά και στερεά, ή εάν παρουσιάζουν κίνδυνο από αναρρόφηση.
  • Κατόπιν των παραπάνω, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά να τοποθετούνται σε μπουκάλια νερού χημικές ουσίες ή μείγματα (χλωρίνη, διαλυτικό, οινόπνευμα, καύσιμα, κλπ).
  • Επιπλέον, να ελεγχθεί η τυχόν ύπαρξη αποθήκευσης χημικών ουσιών σε μπουκάλια νερού σε όλους τους χώρους των Στρατοπέδων και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξή τους να απομακρυνθούν άμεσα.
  • Με μέριμνα των Διοικήσεων και των υπευθύνων ασφάλειας και υγείας των Μονάδων – Υπομονάδων, να δοθούν σαφείς οδηγίες στο προσωπικό και να ελέγχεται η εφαρμογή όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας  για την προστασία του.