Γενική Επιθεώρηση Εθνικής Φρουράς

Η Γενική Επιθεώρηση Εθνικής Φρουράς:

  1. Είναι ειδικός φορέας ελέγχου, επιθεωρήσεων και αξιολογήσεων του ΓΕΕΦ και υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό.
  2. Διενεργεί τακτικές και έκτακτες επισκέψεις, επιθεωρήσεις και αξιολογήσεις, βάση προκαθορισμένων διαδικασιών και εισηγείται στον Αρχηγό τη λήψη διορθωτικών ή προληπτικών μέτρων.
  3. Τροφοδοτεί-ανατροφοδοτεί την Αμυντική και την Επιχειρησιακή Σχεδίαση με λιτά και ουσιαστικά συμπεράσματα εντοπίζοντας τυχόν ελλείψεις και αδυναμίες, ώστε οι αρμόδιοι φορείς να προβούν σε τυχόν τροποποιήσεις σε δομές, οργάνωση, σχέδια κτλ.
  4. Ελέγχει την υλοποίηση των οδηγιών-διαταγών-κατευθύνσεων της στρατηγικής ”φιλοσοφίας” του ΓΕΕΦ, από τους Σχηματισμούς και τις Μονάδες, καθώς και τη γενική κατάσταση της ασφάλειας, της στάθμης εκπαίδευσης, του ηθικού, της μαχητικής ικανότητας και του τρόπου υλοποίησης των υφιστάμενων διαταγών και Στρατιωτικών Κανονισμών.
  5. Παρακολουθεί – οργανώνει – συντονίζει – ελέγχει και αξιολογεί τους Σχηματισμούς, Συγκροτήματα, Μονάδες και Ανεξάρτητες Υπομονάδες και Υπηρεσίες της Εθνικής Φρουράς για θέµατα υγιεινής και ασφάλειας.