Συχνές Ερωτήσεις

O στρατιωτικός σου αριθμός (ΣΑ) αναγράφεται σε στρατολογικά έγγραφα που έχεις πιθανόν παραλάβει (αποδεικτικό κατάθεσης Δήλωσης Στοιχείων, οδηγίες αναβολής ή απαλλαγής, πιστοποιητικό ή βεβαίωση στρατολογικής κατάστασης, σημείωμα κατάταξης, άλλο έγγραφο του ΣΓ κλπ). Σε περίπτωση που δεν έχεις στην κατοχή σου τέτοια έγγραφα, θα πρέπει να επικοινωνήσεις με το Στρατολογικό Γραφείο (ΣΓ) όπου ανήκεις.

Ανήκεις στο ΣΓ της επαρχίας γέννησής σου. Σε περίπτωση που έχεις γεννηθεί στο εξωτερικό ανήκεις στο ΣΓ στο οποίο υπέβαλες τη Δήλωση Στοιχείων σου, το οποίο συνήθως είναι το ΣΓ του τόπου διαμονής σου. Εάν ο στρατιωτικός σου αριθμός (ΣΑ) αρχίζει από τον αριθμό 1 ανήκεις στο ΣΓ Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου, από τον αριθμό 3 ανήκεις στο ΣΓ Αμ/στου-Λ/κας (επαρχία Αμ/στου), από τον αριθμό 4 ανήκεις στο ΣΓ Αμ/στου-Λ/κας (επαρχία Λάρνακας), από τον αριθμό 5 ανήκεις στο ΣΓ Λεμεσού και από τον αριθμό 6 ανήκεις στο ΣΓ Πάφου. Ειδικότερα, ο ΣΑ σχηματίζεται από τρεις παράγοντες που χωρίζονται μεταξύ τους με πλάγια γραμμή (/) (πχ 1/0009/2015). Στην προκειμένη περίπτωση ο στρατεύσιμος είναι εγγεγραμμένος στα Στρατολογικά Μητρώα της Κλάσης 2015 του Στρατολογικού Γραφείου Λευκωσίας-Κερύνειας-Μόρφου με ΑΣΜ: 0009. Κλάση σημαίνει το άθροισμα του έτους γέννησης με τον αριθμό δεκαοκτώ (18), που αντιστοιχεί στο έτος υποχρέωσης για κατάταξη.

Η κατάταξη της ΕΣΣΟ πραγματοποιείται το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιουλίου και διαρκεί μία εβδομάδα.

Εφόσον φοιτάς σε σχολείο μέσης παιδείας στην Κύπρο, την καταθέτεις στη Γραμματεία του Σχολείου σου, σε έντυπο που σου χορηγείται από το Σχολείο. Σε διαφορετική περίπτωση η συμπλήρωση της Δήλωσης πραγματοποιείται στα κατά τόπους ΣΓ από σένα ή τους γονείς σου. Οι Δηλώσεις Στοιχείων κατατίθενται στα ΣΓ από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 15η Μαρτίου του έτους κατά το οποίο διανύεις το 16ο έτος της ηλικίας σου.

Οι στρατεύσιμοι που καλούνται για κατάταξη, εξετάζονται από την Επιτροπή Κατάταξης του Κέντρου Κατάταξης ή την Επιτροπή Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας (ΕΕΣΙ) που παραπέμπονται από αυτή, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητά τους για εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Όσοι είναι απόλυτα υγιείς και ικανοί να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία σωματικής ικανότητας (Ι/1), ενώ αυτοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, που ωστόσο δεν τους εμποδίζουν να εκπληρώσουν τη θητεία τους εντάσσονται στη δεύτερη (Ι/2), τρίτη (Ι/3) ή τέταρτη (Ι/4) κατηγορία σωματικής ικανότητας, ανάλογα με τη σοβαρότητα της πάθησής τους. Για συγκεκριμένες παθήσεις που προβλέπονται στον πίνακα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών της υγείας δύναται ο εθνοφρουρός να κριθεί ικανός εκπλήρωσης ειδικής στρατιωτικής θητείας (ΕΣΘ). Όποιοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας που καθιστά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων προσωρινά αδύνατη, λαμβάνουν αναβολή υγείας μέχρι δύο έτη συνολικά, η οποία χορηγείται τμηματικά, κατά έτος ή εξάμηνο ή τρίμηνο. Τέλος όποιοι αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας που δεν τους επιτρέπει να εκπληρώσουν τη θητεία τους αλλά επιβάλλεται η απόλυσή τους, κρίνονται ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5) και απολύονται άμεσα λαμβάνοντας αναλόγως της κρίσης τους, προσωρινό ή οριστικό απολυτήριο ακαταλλήλου για στράτευση. Όσοι λαμβάνουν προσωρινό απολυτήριο ακαταλλήλου για στράτευση παραπέμπονται μια φορά κατ’ έτος, για επανεξέταση της σωματικής τους ικανότητας, μέχρι τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού (40ου) έτους της ηλικίας τους.

Όποιος κατά την ημέρα που έχει υποχρέωση κατάταξης νοσηλεύεται σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο του εσωτερικού ή του εξωτερικού δικαιούται αναβολής κατάταξης από το αρμόδιο ΣΓ. Προς το σκοπό τούτο υποβάλλει αίτηση για αναβολή ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, μαζί με επίσημο ιατρικό πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτουν οι ημερομηνίες εισόδου και εξόδου από το νοσοκομείο και η πάθησή του.

Τα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης εκδίδονται από τα ΣΓ. Εφόσον η αίτηση κατατεθεί σε ΣΓ, το πιστοποιητικό εκδίδεται και επιδίδεται αυθημερόν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η αίτηση κατατίθεται σε ΚΕΠ ενδέχεται να επιδοθεί την επόμενη ημέρα. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται όπως ο ενδιαφερόμενος επιδείξει δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης. Σε περίπτωση αντιπροσώπου απαιτείται και η προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία και θα πρέπει να είναι νομότυπα επικυρωμένη.

Όποιος δεν κατατάσσεται στην Εθνική Φρουρά κατά την ημερομηνία που έχει υποχρέωση να καταταγεί, χωρίς να υπάρχει οποιοσδήποτε νόμιμος λόγος (αναβολή ή απαλλαγή), σύμφωνα με τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο. Η ανυποταξία είναι αδίκημα για το οποίο μηνύεται και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι (6) χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Όχι, καθόσον ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος προνοεί την υποχρεωτική καθολική στράτευση όλων των Κυπρίων πολιτών περιλαμβανομένων και των προσώπων που έχουν κυπριακή καταγωγή και δεν έχουν αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. Αναβολή για λόγους σπουδών προβλέπεται μόνο για τους μαθητές σχολείων μέσης εκπαίδευσης, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο σχολείο, καθώς και για φοίτηση σε τμήμα νοσηλευτικής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Κύπρου ή στον κλάδο μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Κύπρου.

Όχι, καθόσον τα εν λόγω στοιχεία/πιστοποιητικά εμπίπτουν στις διατάξεις της νομοθεσίας που αφορά στα προσωπικά δεδομένα. Οι εταιρείες/εργοδοτικοί φορείς μπορούν να ζητούν τα εν λόγω πιστοποιητικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους για εργοδότηση. Σε αυτή την περίπτωση το πιστοποιητικό θα επιδοθεί στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να το προσκομίσει ο ίδιος.

Τα Στρατολογικά Γραφεία είναι ανοικτά για την εξυπηρέτηση του κοινού κάθε εργάσιμη ημέρα από 08:00 μέχρι 13:30.

Οπωσδήποτε το ταξιδιωτικό έγγραφο (ταυτότητα ή διαβατήριο) που θα χρησιμοποιήσεις στο αεροδρόμιο ή λιμάνι και αναλόγως αν είσαι, μαθητής πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο σου, κάτοικος εξωτερικού βεβαίωση της κυπριακής πρεσβείας/προξενείου ή τα εισιτήρια άφιξης-αναχώρησης.

Από το εγκόλπιο «Υπηρετώντας την Πατρίδα» που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΦ.

Ισχύει για ένα μήνα. Συγκεκριμένα, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις για έξοδο από τη χώρα εντός τριάντα ημερών από την αναγραφόμενη σε αυτή ημερομηνία έκδοσης. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αποταθείς εκ νέου στο Στρατολογικό Γραφείο για έκδοση νέας άδειας.

Όχι. Δύνανται να ταξιδεύσουν επιδεικνύοντας είτε το Ειδικό Φύλλο Πορείας που τους έχει χορηγηθεί στην Εφεδρεία ή Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Β», το οποίο μπορούν να το αιτηθούν από τα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία.