ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 ΜΗΝΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦ

    Ο Ιούλιος ανακηρύχθηκε ως « Μήνα Υγείας, Υγιεινής και Ασφάλειας» στην Εθνική Φρουρά και έχουν σχεδιασθεί δράσεις και δραστηριότητες οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη μιας «κουλτούρας» Πρόληψης έναντι της Καταστολής και Θεραπείας.
    Οι δράσεις αυτές κινούνται στο περίγραμμα των αρχών και της πολιτικής του Υπουργείου Άμυνας που στοχεύουν στον περιορισμό των κινδύνων σε κάθε δραστηριότητα που εμπλέκεται προσωπικό, ώστε να μηδενισθεί ο δείκτης των κάθε μορφής ατυχημάτων εντός και εκτός των στρατοπέδων.
Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίσθηκαν:

 •     Ο Έλεγχος και απομάκρυνση από τις εγκαταστάσεις και υπαίθριους χώρους των Μονάδων και Στρατοπέδων όλων των άχρηστων υλικών που δημιουργούν εστίες μόλυνσης και κινδύνων για την ασφάλεια και  υγιεινή  του  προσωπικού.
 •     Επιθεώρηση υγιεινής των χώρων αποθήκευσης , παρασκευής και διάθεσης τροφίμων και συσσιτίου.
 •     Έλεγχος καλής λειτουργίας των συνεργείων, μηχανημάτων και εργαλείων των μονάδων.
 •     Έλεγχος καλής των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των συνδεδεμένων σ’ αυτές συσκευών.
 •     Επιθεώρηση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με το εγχειρίδιο ενδεικτών Υγιεινής και Ασφάλειας και Εκπόνηση Γραπτής Εκτίμησης Επικινδυνότητας.
 •     Εκστρατεία διαφώτισης του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και ειδικότερα σ εκείνα που αφορούν στην:
  •      Αντιμετώπιση της υψηλής θερμοκρασίας,
  •      Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και αλκοόλ
  •      Ασφαλή οδήγηση εντός και εκτός των Στρατοπέδων
  •      Χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών
  •     Σωματική και ψυχική υγεία.
    

 

06/07/2017