Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) δημιουργήθηκε βάσει κοινής δράσης του Συμβουλίου των Υπουργών της 12ης Ιουλίου 2004 και αποτελεί μία από τις Υπηρεσίες της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΑΑ) με έδρα του στις Βρυξέλλες. Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τη Δανία, συμμετέχουν στον Οργανισμό. Η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος του ΕΟΑ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 25 Ιουνίου 2004.

Αποστολή του Οργανισμού είναι η υποστήριξη των προσπαθειών του Συμβουλίου και των κρατών μελών για τη βελτίωση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων, καθώς και η υποστήριξη της ΚΠΑΑ. Έχει επίσης ως σκοπό την προώθηση και ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα των εξοπλισμών, ενώ αποβλέπει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα της άμυνας, στη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού, καθώς και στην προαγωγή της έρευνας.

Ο Οργανισμός τελεί υπό την εποπτεία και τον πολιτικό έλεγχο του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο εκδίδει ετησίως κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις δραστηριότητες του Οργανισμού, κυρίως όσον αφορά το πρόγραμμα εργασιών του και εγκρίνει ανά τριετία το χρηματοδοτικό του πλαίσιο. Ο Οργανισμός υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητές του.

Στα όργανα του Οργανισμού συγκαταλέγονται η Ύπατη Εκπρόσωπος για τις Εξωτερικές Σχέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Διευθύντρια του (Chief Executive).

Επικεφαλής του Οργανισμού είναι ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για τις Εξωτερικές Σχέσεις και την Πολιτική Ασφάλεια. Είναι υπεύθυνη για τη γενική οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού. Διασφαλίζει επίσης ότι οι κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδει το Συμβούλιο και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται από την Chief Executive του Οργανισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Steering Board) είναι το όργανο λήψης αποφάσεων του Οργανισμού. Απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε συμμετέχον κράτος μέλος και έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Συνεδριάζει κατ' αρχήν τουλάχιστον δύο φορές ετησίως, σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας ή των αντιπροσώπων τους και μερικές ακόμη φορές κάθε χρόνο για θέματα Εξοπλισμών, Έρευνας & Τεχνολογίας και Στρατιωτικών Δυνατοτήτων. H Επικεφαλής του Οργανισμού συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σε επίπεδο Υπουργών.

Η Εκτελεστική Διευθύντρια του Οργανισμού διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει προτάσεως της Επικεφαλής του Οργανισμού για χρονική περίοδο τριών ετών, με δυνατότητα διετούς παράτασης. Προΐσταται του προσωπικού του Οργανισμού και είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και τον συντονισμό των λειτουργικών ομάδων.

Οι δημοσιονομικές διατάξεις που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό του Οργανισμού θεσπίζονται από το Συμβούλιο με ομοφωνία. Τα έσοδα αποτελούνται κυρίως από τις συνεισφορές των κρατών μελών που συμμετέχουν στον Οργανισμό. Οι συνεισφορές υπολογίζονται βάσει της κλείδας ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος που ορίζεται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΕ και σύμφωνα με την απόφαση 2000/597/ΕΚ, του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2000).