Ο περί Εθνικής Φρουράς Νόμος

Η εφεδρεία και εθνοφυλακή διέπονται από τον “Περί Εθνικής Φρουράς” Νόμο του 2011, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε μορφή αρχείου PDF.

Κυριότερα Άρθρα

Τα κυριότερα άρθρα του “Περί Εθνικής Φρουράς” Νόμου, που αφορούν στην εφεδρεία και εθνοφυλακή, είναι:

Τα Άρθρα 18 και 19: H υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής υπηρεσίας.

Τα Άρθρα 23 και 24: Το δικαίωμα απαλλαγής και αναβολής από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής υπηρεσίας

Το Άρθρό 25: Oι υποχρεώσεις όσων τυγχάνουν απαλλαγής ή αναβολής από την υποχρέωση εφεδρικής υπηρεσίας.

Τα Άρθρα 43 και 44: Ποιοι εντάσσονται στην εφεδρεία και στην εθνοφυλακή.

Το Άρθρο 45: H κλήση, απαλλαγή καθώς και οι υποχρεώσεις των εφέδρων και εθνοφυλάκων, σε ότι αφορά στην εκπλήρωση εφεδρικής υπηρεσίας.

Το Άρθρο 68: Τα αδικήματα και οι ποινές, που αφορούν στην εφεδρεία και εθνοφυλακή.

Το Άρθρο 72: Oι υποχρεώσεις των εργοδοτών έναντι των εφέδρων και εθνοφυλάκων.