Ερωτηματολόγιο

Όλοι οι άρρενες που έχουν εκπληρώσει θητεία έχουν υποχρέωση εφεδρικής υπηρεσίας μέχρι την συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας τους.

Όλοι οι έφεδροι Σωματικής Ικανότητας Ι1 έως Ι3 με την συμπλήρωση του 46ου έτους της ηλικίας τους και μετά από εισήγηση του Αρχηγού της ΕΦ και έγκριση του ΥΠΑΜ εντάσσονται στην εθνοφυλακή. Οι έφεδροι Σωματικής Ικανότητας 14 δεν εντάσσονται αλλά συνεχίζουν την εφεδρική τους υπηρεσία μέχρι την συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας τους οπότε και απολύονται ταυτόχρονα με αυτούς που είναι ενταγμένοι στην εθνοφυλακή.

Η υποχρέωση εφεδρικής υπηρεσίας στην εθνοφυλακή της Εθνικής Φρουράς μπορεί να παραταθεί και πέραν του 50ου έτους της ηλικίας, με απόφαση του Υπουργού και μετά από αίτημα του έφεδρου, εφόσον η σωματική ικανότητα του το επιτρέπει.

Αρμόδιος για την ενημέρωση σας είναι ο Αξιωματικός Επιστράτευσης της Μονάδας στην οποία ανήκετε ή το Τμήμα Επιστράτευσης που σας παρακολουθεί επιστρατευτικά. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει τηλεφωνικά.

Για θέματα ή απορίες που αφορούν την εφεδρεία - εθνοφυλακή μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email efedria@army.gov.cy

Μετά από τηλεφωνική συνεννόηση με την Μονάδα, σας καθορίζεται ημερομηνία ιατρικής εξέτασης με τον ειδικό ιατρό στο 106 ΣΝΕ αναλόγως της πάθησης. Κατά την ιατρική εξέταση θα πρέπει να προσκομίσεις τα απαραίτητα πρόσφατα ιατρικά δικαιολογητικά όπως ιατρικές γνωματεύσεις, ακτινογραφίες,αναλύσεις, αξονική τομογραφία κλπ. Η ΕΕΣΙ συνεδριάζει κάθε Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή μεταξύ των ωρών 1200 - 1400. Για την απόφαση της ΕΕΣΙ θα ενημερωθείς από την Μονάδα σου ή το Τμήμα Επιστράτευσης.

Οι φοιτητές εξωτερικού απαλλάσονται ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού για την περίοδο της φοίτησης τους. Με την λήξη των σπουδών τους εντάσσονται στην εφεδρεία.

Έφεδρος ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας κατά την ημέρα παρουσίασης έχει υποχρέωση να παρουσιαστεί στο χώρο κατάταξης της Μονάδας του όπως καθορίζεται στο ΦΑΠ. Αφού καταταγεί παραπέμπτεται στον ιατρό της Μονάδας για εξέταση και στη συνέχεια στο συμβούλιο κατάταξης. Αν συντρέχουν λόγοι απαλλάσσεται από την παρουσίαση και του επιδίδεται ΦΑΠ με νέα ημερομηνία μετά από 15 ημέρες.

Σε περίπτωση απουσίας από την οικία για μεγάλο χρονικό διάστημα πέραν των 4ημερών θα πρέπει μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υποδιοικητή της Μονάδας να παραδώσεις τον ατομικό σου οπλισμό στη Μονάδα σου για φύλαξη και να το παραλάβεις εντός 48ωρου από την επιστροφή σου.

Όλοι οι έφεδροι που φοιτούσαν στο εξωτερικό έχουν υποχρέωση με την επιστροφή τους στη Κύπρο να το δηλώσουν εντός 30ημερών στο Τμήμα Επιστράτευσης που ανήκουν ή στο Στρατολογικό γραφείο του τόπου καταγωγής τους.

Οι ώρες λειτουργίας της Διεύθυνσης και των Τμημάτων Επιστράτευσης είναι Δευτέρα με Παρασκευή από 0700 έως 1430.

Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου διαμονής ο έφεδρος ή εθνοφύλακας έχει υποχρέωση να δηλώσει την αλλαγή των στοιχείων του στη Μονάδα που τον παρακολουθεί συπληρώνοντας την Υπεύθυνη Δήλωση που τηρείται για τον σκοπό αυτό. Ακολούθως εξετάζεται από το Τμήμα Επιστράτευσης η δυνατότητα μετάθεσης του πλησίον του τόπου διαμονής.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές, οι ιδιοκτήτες επίτακτων οχημάτων/μηχανημάτων, καλούνται να παρουσιάσουν το όχημα τους για έλεγχο από τις Μονάδες επ' ωφέλεια των οποίων επιτάσσονται, κατά την διάρκεια στρατιωτικής άσκησης σε καθορισμένο χώρο και χρόνο, μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια, για μικρό χρονικό διάστημα.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος/μηχανήματος έχει υποχρέωση να ενημερώσει τη Μονάδα για την οποία επιτάσσεται το όχημα καθώς και την αρμόδια επιτάσσουσα αρχή.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος/μηχανήματος έχει υποχρέωση να επιστρέψει την Προσωπική Γνωστοποίηση ''Α" στη Μονάδα για την οποία επιτάσσεται το όχημα ή στην αρμόδια επιτάσσουσα αρχή της Εθνικής Φρουράς δηλώνοντας στην υπεύθυνη δήλωση στο πίσω μέρος της γνωστοποίησης τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη καθώς και τον αριθμό εγγραφής του οχήματος ή μηχανήματος με το οποίο έχει αντικαταστήσει το πωληθέν.

Η επίταξη οχημάτων, μηχανημάτων, σκαφών και αεροσκαφών διέπεται από τις διατάξεις των ''Περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμων του 1962 έως 1998" της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν παρασχεθεί από το Υπουργό Εσωτερικών στο ΓΕΕΦ και αφορούν τις προπαρασκευαστικές εργασίες των επιτάξεων.