Ο περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμος

Οι επιτάξεις οχημάτων, μηχανημάτων, σκαφών ή αεροσκαφών που ενεργούνται επ΄ωφελεία της Εθνικής Φρουράς, διέπονται από τους Περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμους του 1962 έως 1998, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι σε μορφή αρχείου PDF.

Βασικότερα Σημεία του Νόμου

Τα βασικότερα εδάφια του Άρθρου 18Α του Νόμου, που αφορούν στην επίταξη οχημάτων, μηχανημάτων, σκαφών ή αεροσκαφών για σκοπούς Άμυνας ή ασφάλειας της Δημοκρατίας:

Εδάφιο (1):

Κατ΄ εξαίρεση άλλων διατάξεων του Νόμου αυτού, ειδικά προκειμένου περί της επίταξης οχημάτων, μηχανημάτων, σκαφών, ή αεροσκαφών, για σκοπούς άμυνας ή ασφάλειας της Δημοκρατίας σε περίπτωση επιστράτευσης ή στρατιωτικών ασκήσεων ή προς αντιμετώπιση κατάσταση πολιτικής άμυνας ή για σκοπούς άσκησης ή δοκιμής προς αντιμετώπιση κατάστασης πολιτικής άμυνας, ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Εδάφιο (2):

Αρμόδιος προς έκδοση του διατάγματος επίταξης στις διεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου αυτού περιπτώσεις, ορίζεται ο Υπουργός Εσωτερικών, που ασκεί και τις λοιπές αρμοδιότητες που κατά τον παρόντα Νόμο ανήκουν στη Δημοκρατία, ως Επιτάσσουσα Αρχή.

Νοείται ότι, κατ΄εξαίρεση των διατάξεων του περί Εκχωρήσεως της Ενασκήσεως των Εξουσιών των Απορρεουσών εκ τινος Νόμου, Νόμου του 1962, ο Υπουργός Εσωτερικών, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δύναται να εξουσιοδοτήσει εγγράφως οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει οποιαδήποτε αρμόδια θέση σε υπηρεσία της δικαιοδοσίας του και σε υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ή του Υπουργείου Άμυνας, να ασκεί τις εξουσίες που ο Υπουργός Εσωτερικών έχει, δυνάμει του παρόντος άρθρου, με τους όρους, τις εξαιρέσεις και τις επιφυλάξεις που ο Υπουργός Εσωτερικών θα καθορίσει στην εξουσιοδότηση αυτή.

Εδάφιο (7):

Ειδικά, προκειμένου να ενεργηθεί η επίταξη οχήματος, μηχανήματος, σκάφους ή αεροσκάφους για τους προβλεπόμενους στο άρθρο αυτό σκοπούς, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

I. Ο Υπουργός Εσωτερικών, προβαίνει στην έκδοση Γνωστοποίησης, στο εξής καλούμενη Προσωπική Γνωστοποίηση Α, που απευθύνεται προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος ή μηχανήματος του οποίου σκοπείται η επίταξη εφ΄όσον συντρέχουν οι προς τούτο κατά νόμο προϋποθέσεις.

II. Η Προσωπική Γνωστοποίηση A κοινοποιεί στον ιδιοκτήτη την σκοπούμενη επίταξη και του καθιστά γνωστό πως οφείλει, μόλις του αναγγελθεί με οποιοδήποτε τρόπο η επίταξη και κληθεί προς τούτο, είτε με ατομική γραπτή ειδοποίηση, είτε δια του τύπου, ραδιοφώνου, τηλεόρασης ή άλλως πως, κατά την διάκριση του Υπουργού Εσωτερικών, να προσκομίσει αμέσως το όχημα, μηχάνημα, σκάφος ή αεροσκάφος στον καθορισμένο, στην Προσωπική Γνωστοποίηση A, τόπο ή να παραδώσει αυτό, στην Αρχή που ορίζεται μέσα στην Γνωστοποίηση.

III. Εφ΄ όσον εκδοθεί Προσωπική Γνωστοποίηση A”, ο Υπουργός Εσωτερικών έχει εξουσία, οποτεδήποτε συντρέχει περίπτωση επιστράτευσης ή στρατιωτικών ασκήσεων ή κατάσταση επείγουσας κοινωνικής ανάγκης, να εκδίδει διάταγμα επίταξης αναφορικά με το όχημα, μηχάνημα, σκάφος ή αεροσκάφος που αναφέρεται στην Προσωπική Γνωστοποίηση A.

IV. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος, μηχανήματος, σκάφους ή αεροσκάφους στον οποίο απευθύνεται η Προσωπική Γνωστοποίηση A, οφείλει:

  • Να παραλάβει αυτή και κατά πάντα χρόνο να τη φέρει ή να την κομίζει ή να την έχει τοποθετημένη πάνω ή μέσα στο όχημα, μηχάνημα, σκάφος ή αεροσκάφος στο οποίο αναφέρεται η Προσωπική Γνωστοποίηση A.
  • Να μην επιτρέπει σε άλλο πρόσωπο να έχει στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο του το όχημα, μηχάνημα, σκάφος, ή αεροσκάφος, εκτός αν βεβαιωθεί ότι πάνω ή μέσα στο όχημα, μηχάνημα, σκάφος ή αεροσκάφος ευρίσκεται τοποθετημένη η Προσωπική Γνωστοποίηση A.
  • Σε περίπτωση αλλαγής τόπου διαμονής ή διεύθυνσης του, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών, να γνωστοποιεί εγγράφως το γεγονός στον Υπουργό Εσωτερικών και να δηλώνει το νέο τόπο διαμονής ή τη νέα του διεύθυνση.
  • Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας, κατοχής ή του ελέγχου του οχήματος, μηχανήματος, σκάφους ή αεροσκάφους, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών, να γνωστοποιεί εγγράφως το γεγονός στον Υπουργό Εσωτερικών και αμέσως εγγράφως να φέρει σε γνώση του νέου ιδιοκτήτη ή του προσώπου στην κατοχή του οποίου ή υπό τον έλεγχο του οποίου περιήλθε το όχημα, μηχάνημα, σκάφος ή αεροσκάφος, το γεγονός ότι αυτό τελεί υπό το καθεστώς Προσωπικής Γνωστοποίησης A.
  • Σε περίπτωση καταστροφής, παράβλαψης της λειτουργίας ή διάλυσης του οχήματος, μηχανήματος, σκάφους, ή αεροσκάφους, να γνωστοποιηθεί εγγράφως το γεγονός στον Υπουργό Εσωτερικών, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών.
  • Μόλις του αναγγελθεί η επίταξη και κληθεί προς τούτο, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (β) του εδαφίου αυτού, να συμμορφωθεί κατά πάντα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στις διατάξεις της Προσωπικής Γνωστοποίησης A.

V. Παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (δ), συνιστά αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή μέχρι χιλίων επτακοσίων οκτώ ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.

VI. Ο Υπουργός Εσωτερικών έχει εξουσία, οποτεδήποτε, να προβαίνει στην έκδοση Προσωπικής Γνωστοποίησης A, σε αντικατάσταση προηγούμενης Γνωστοποίησης, οπότε η τελευταία θα θεωρείται για όλους τους σκοπούς του άρθρου αυτού, ως Προσωπική Γνωστοποίηση A.

Εδάφιο (9):

Κατά την έννοια του άρθρου αυτού:

  • αεροσκάφος σημαίνει κάθε πτητική μηχανή με σταθερές ή κινητές πτέρυγες που θα κριθεί αναγκαία σε περίπτωση επίταξης για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.
  • μηχάνημα σημαίνει εκσκαφέα, αεροσυμπιεστή, γεωργικό ελκυστήρα και γενικά κάθε άλλο μηχάνημα που θα κριθεί αναγκαίο σε περίπτωση επίταξης για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.
  • όχημα, σημαίνει μηχανοκίνητο όχημα και περιλαμβάνει κάθε άλλο όχημα που θα κριθεί αναγκαίο σε περίπτωση επίταξης για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.
  • σκάφος, σημαίνει κάθε αυτοκινούμενο πλωτό ή ρυμουλκούμενο μεταφορικό μέσο, που θα κριθεί αναγκαίο σε περίπτωση επίταξης για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, δεν περιλαμβάνει όμως πλοία που ανήκουν κατά κυριότητα σε πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που θεωρούνται μη μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, κατά τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος περί Ελέγχου Συναλλάγματος Νόμου.

Γενικά

Η εφεδρεία και εθνοφυλακή διέπονται από τον “Περί Εθνικής Φρουράς” Νόμο του 2011, ο οποίος είναι διαθέσιμος σε μορφή αρχείου PDF.

Κυριότερα ‘Αρθρα

Τα κυριότερα άρθρα του “Περί Εθνικής Φρουράς” Νόμου, που αφορούν στην εφεδρεία και εθνοφυλακή, είναι:

i. Τα Άρθρα 18 και 19: H υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής υπηρεσίας.

ii. Τα Άρθρα 23 και 24: Το δικαίωμα απαλλαγής και αναβολής από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής υπηρεσίας

iii. Το Άρθρό 25: Oι υποχρεώσεις όσων τυγχάνουν απαλλαγής ή αναβολής από την υποχρέωση εφεδρικής υπηρεσίας.

iv. Τα Άρθρα 43 και 44: Ποιοι εντάσσονται στην εφεδρεία και στην εθνοφυλακή.

v. Το Άρθρο 45: H κλήση, απαλλαγή καθώς και οι υποχρεώσεις των εφέδρων και εθνοφυλάκων, σε ότι αφορά στην εκπλήρωση εφεδρικής υπηρεσίας.

vi. Το Άρθρο 68: Τα αδικήματα και οι ποινές, που αφορούν στην εφεδρεία και εθνοφυλακή.

vii. Το Άρθρο 72: Oι υποχρεώσεις των εργοδοτών έναντι των εφέδρων και εθνοφυλάκων.