Εξέταση Χωρίς Αυτοπρόσωπη Παρουσία

Οι στρατεύσιμοι, οι εθνοφρουροί, τα πρόσωπα που εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική θητεία, καθώς και οι έφεδροι, που καλούνται για κατάταξη ή επανακατάταξη ή εκπληρώνουν στρατιωτική υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά, ανάλογα με την περίπτωση, δύνανται εφόσον έχουν λόγους υγείας που δεν τους επιτρέπουν την αυτοπρόσωπη παρουσία στις υγειονομικές επιτροπές, να υποβάλλουν αίτηση μαζί με την προβλεπόμενη από την υπ’ αρ. 8/24 Ιουνίου 2011/Απόφαση ΥΠΑΜ, Ιατρική Έκθεση, οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους για έγκριση της υποκατάστατης υγειονομικής εξέτασης ή επανεξέτασής τους χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, αίτηση για έγκριση της υποκατάστατης υγειονομικής εξέτασής ή επανεξέτασής τους από τις υγειονομικές επιτροπές χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία τους, δύνανται να υποβάλλουν και πρόσωπα που πάσχουν από σοβαρά και ανίατα νοσήματα, παθήσεις και βλάβες της υγείας, όπως αυτά καθορίζονται στον σχετικό πίνακα της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Διαδικασία εξέτασης της αίτησης

Η Μονάδα ή το ΣΓ ή το Τμήμα Επιστράτευσης κατά περίπτωση, αμέσως μετά την παραλαβή της αίτησης για υποκατάστατη υγειονομική εξέταση ή επανεξέταση χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία από την Επιτροπή Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας ή το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο, αφού ελέγξουν την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλουν την αλληλογραφία απευθείας στη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΕΦ (ΔΣΛ), προκειμένου να την εξετάσει και να λάβει απόφαση, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Η ΕΕΣΙ ή το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο όταν λάβουν εγκριτική διαταγή για υποκατάστατη υγειονομική εξέταση χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, προγραμματίζουν την εξέταση του παραπεμπόμενου στην αμέσως επόμενη συνεδρία τους. Η διαδικασία για τη λήψη και την κοινοποίηση της απόφασης είναι η συνήθης με όλες τις άλλες περιπτώσεις. Η ΕΕΣΙ ή το Ειδικό Ιατροσυμβούλιο εφόσον το κρίνουν αναγκαίο μπορούν να εξετάσουν ή επανεξετάσουν τον παραπεμπόμενο στον τόπο διαμονής ή νοσηλείας του, πριν τη λήψη απόφασης.