Διμερείς Συμφωνίες Αμυντικής Συνεργασίας

Το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, επενδύοντας στο φάσμα των Διμερών Σχέσεων, έχει αναπτύξει συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος τόσο με όμορες όσο και πιο απομακρυσμένες χώρες. Επιπλέον, έχει συνομολογήσει Διμερής Συμφωνίες Αμυντικής Συνεργασίας με τις παρακάτω χώρες.

  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • Αυστρία
  • Αρμενία
  • Ισραήλ
  • Λίβανος
  • Αίγυπτος

Επιπλέον, διατηρεί ειδική στρατιωτική συνεργασία με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γαλλία, Ρωσία, Σερβία, Ιορδανία, Ολλανδία και Ιταλία.