Διαδικασία Μετάβασης Εφέδρου στο Εξωτερικό

Εάν κάποιος έφεδρος ή εθνοφύλακας πρέπει να μεταβεί στο εξωτερικό για οποιονδήποτε απο τους παρακάτω λόγους θα πρέπει να επικοινωνεί με τη Μονάδα του και το Τμήμα Επιστράτευσης που τον παρακολουθεί, προκειμένου να γίνεται διευθέτηση και λήψη οδηγιών σε ότι αφορά την παράδοση του οπλισμού - υλικών και αντικατάσταση του Ειδικού Φύλλου Πορείας, όπου είναι αναγκαία:

  • Μόνιμη εγκατάσταση
  • Σπουδές
  • Εργασία
  • Επαγγελματικούς λόγους
  • Διακοπές.

Στην περίπτωση που κάποιος έφεδρος ή εθνοφύλακας θα απουσιάζει από το σπίτι του για χρονικό διάστημα άνω των 4 ημερών, για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να παραδώσει τον οπλισμό που χρεώθηκε στη Μονάδα του για φύλαξη να το παραλάβει εντός 48 ωρών από την επιστροφή του.

Μετάβαση στο εξωτερικό μετά την παραλαβή του Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ), δεν απαλλάσσει τον έφεδρο ή εθνοφύλακα από την υποχρέωση παρουσίασής του στη Μονάδα που κλήθηκε.

Για τις περιπτώσεις που αφορούν τη μόνιμη εγκατάσταση, τις σπουδές και την εργασία του εφέδρου, απαιτείται η υποβολή στο αρμόδιο Τμήμα Επιστράτευσης ή Μονάδα Εθνοφυλακής των αποδεικτικών δικαιολογητικών, όπως αεροπορικά εισιτήρια, εγγραφή σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, συμβόλαια εργασίας, άδεια παραμονής (βίζα) και οποιοδήποτε στοιχείο ή έγγραφο ενισχυτικό για τη συγκεκριμένη ή άλλη περίπτωση.

Για τις περιπτώσεις όπου η μετάβαση τους στο εξωτερικό είναι για επαγγελματικούς λόγους, θα πρέπει η αίτησή τους να υποβάλλεται στη Μονάδα τους, επισυνάπτοντας τα αεροπορικά εισιτήρια ή και οποιοδήποτε στοιχείο ή έγγραφο ενισχυτικό για τη συγκεκριμένη ή άλλη περίπτωση.

Όλοι οι έφεδροι που απουσιάζουν λόγω μόνιμης εγκατάστασης, σπουδών και εργασίας, έχουν υποχρέωση σε περίπτωση επιστροφής τους από το εξωτερικό, να το δηλώσουν στα Τμήματα Επιστράτευσης που ανήκουν ή στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία, όπως προβλέπεται από το "Περί Εθνικής Φρουράς Νόμου".