Διαδικασίες Επίταξης Οχημάτων – Μηχανημάτων

Οι επιτάξεις οχημάτων και μηχανημάτων επ΄ωφελεία της Εθνικής Φρουράς, διενεργούνται στα πλαίσια και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 18A των Περί Επιτάξεως Ιδιοκτησίας Νόμων του 1962 έως 1998, με διαδικασίες προσαρμοσμένες σε όση έκταση είναι απαραίτητο, στα πλαίσια της Εθνικής Φρουράς.

Προκειμένου να ενεργηθεί επίταξη οχήματος ή μηχανήματος, για τους σκοπούς που προβλέπονται στο άρθρο 18Α του Νόμου, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

  • Εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή, που είναι εξουσιοδοτημένη προς τούτο από τον Υπουργό Εσωτερικών, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ/ΔΕΠΣ) και οι αρμόδιες κατά περιοχή Επιτάσσουσες Αρχές (Ε.Α) της Εθνικής Φρουράς, Προσωπική Γνωστοποίηση A που απευθύνεται προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος ή μηχανήματος του οποίου σκοπείτε η επίταξη.
  • Η Προσωπική Γνωστοποίηση Α επιδίδεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή μηχανήματος είτε μέσω των Αστυνομικών Αρχών του τόπου διαμονής του, είτε μέσω της Μονάδας της Εθνικής Φρουράς, επ΄ωφελεία της οποίας επιτάσσεται τούτο. Με οποιοδήποτε τρόπο επιλεγεί να γίνει η επίδοση, ο ιδιοκτήτης οφείλει να συνεργαστεί, να παραλάβει την Γνωστοποίηση και να παράσχει στον επιδίδοντα κάθε πληροφορία που θα του ζητηθεί. Οι Γνωστοποιήσεις επιδίδονται με απόδειξη, στις οποίες υποχρεούνται να υπογράψουν οι επιδίδοντες και οι παραλαμβάνοντες. Οι αποδείξεις παραλαβής επιστρέφονται στον εκδότη, όπου τηρούνται για σκοπούς ελέγχου, μέχρι την διαγραφή του οχήματος ή μηχανήματος ως επιτασσομένου.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή μηχανήματος, στον οποίο απευθύνεται η Προσωπική Γνωστοποίηση A, οφείλει:

Να την παραλάβει και να την φέρει πάντοτε μαζί με το όχημα ή μηχάνημα (με τον τίτλο ιδιοκτησίας) και να την διαφυλάσσει σε καλή κατάσταση. Οι Γνωστοποιήσεις επιστρέφονται στον εκδότη όταν εκδίδεται νεώτερη προς αντικατάσταση ή όταν εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν την επίταξη του οχήματος ή μηχανήματος.

Να μην επιτρέπει σε άλλο πρόσωπο να λαμβάνει γνώσει της Προσωπικής Γνωστοποίησης A, εκτός από τον ιδιοκτήτη και τον εξουσιοδοτημένο οδηγό/χειριστή του οχήματος/μηχανήματος. Η Γνωστοποίηση είναι ΑΠΟΡΡΗΤΟ στρατιωτικό έγγραφο.

Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου ή της διεύθυνσης διαμονής του, ή του εξουσιοδοτημένου οδηγού/χειριστή, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως την Μονάδα επ΄ωφελεία της οποίας επιτάσσεται το όχημα ή μηχάνημά του ή και την αρμόδια Επιτάσσουσα Αρχή της Ε.Φ, για τα νέα στοιχεία.

Να καταγγέλλει στον Αστυνομικό Σταθμό του τόπου διαμονής του τυχόν απώλεια της Προσωπικής Γνωστοποίησης A, και να υποβάλλει στην αρμόδια Επιτάσσουσα Αρχή της Εθνικής Φρουράς (που αναγράφεται πάνω στην Γνωστοποίηση), σχετική βεβαίωση της καταγγελίας της απώλειας, από τις Αστυνομικές Αρχές, για έκδοση νέας.

Να ενημερώνει τη Μονάδα για την οποία επιτάσσεται το όχημα ή μηχάνημά του καθώς και την αρμόδια Επιτάσσουσα Αρχή σε περίπτωση καταστροφής, παράβλεψης της λειτουργίας ή διάλυσης ή μετατροπής του αμαξώματος, του οχήματος ή μηχανήματός του, με τα ανάλογα επίσημα πιστοποιητικά (βεβαίωση Αστυνομίας ή Τμήματος Οδικών Μεταφορών κλπ).

Σε περίπτωση πώλησης του οχήματος/μηχανήματος να επιστρέφει την Προσωπική Γνωστοποίηση A στην αρμόδια Επιτάσσουσα Αρχή της Εθνικής Φρουράς δηλώνοντας, στην Υπεύθυνη Δήλωση που υπάρχει για τον σκοπό αυτό, στο πίσω μέρος της γνωστοποίησης τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη καθώς και τον αριθμό εγγραφής του οχήματος ή μηχανήματος με το οποίο έχει αντικαταστήσει το πωληθέν.

Παράβαση των παραπάνω, συνιστά αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μηνών ή με χρηματική ποινή μέχρι χιλίων επτακοσίων οκτώ ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές. Η διερεύνηση των υποθέσεων αυτών διενεργείται από τις Αστυνομικές Αρχές και η εκδίκαση τους από τα κατά τόπους Πολιτικά Δικαστήρια τους Κράτους.

Σε περίπτωση καταστροφής της Προσωπικής Γνωστοποίηση A, ο ιδιοκτήτης του επιτασσόμενου μέσου πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση αναφέροντας τις συνθήκες καταστροφής της, στην αρμόδια Επιτάσσουσα Αρχή της Εθνικής Φρουράς (που αναγράφεται στην Γνωστοποίηση), για επανέκδοση.

Επισημαίνεται ότι οι διενεργούμενες επιτάξεις οχημάτων – μηχανημάτων επ΄ ωφελεία της Εθνικής Φρουράς δεν αποστερούν από τους ιδιοκτήτες τους την χρήση και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, παρά μόνο όταν οι συνθήκες άμυνας και ασφάλειας της Δημοκρατίας το επιβάλλουν, σε περίοδο επιστράτευσης ή σε προγραμματισμένες ασκήσεις για δοκιμή του Συστήματος.