Διαδικασία Απαλλαγών - Διευκολύνσεων

Ασκήσεις Επιστράτευσης

Για την έγκριση-εξασφάλιση διευκόλυνσης, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Ι. Κάθε έφεδρος που αντιμετωπίζει προβλήματα ως προς την υποχρέωση παρουσίασής του σε συγκεκριμένη κλήση, μπορεί να απευθύνεται με αίτησή του, τουλάχιστον 25 ημέρες πριν από την ημερομηνία παρουσίασής του στη Μονάδα του, επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν στην εξέταση του αιτήματός του, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία για λήψη σχετικής απόφασης από τον κ. Υπουργό Άμυνας.

ΙΙ. Στις υποβαλλόμενες αιτήσεις να επισυνάπτονται απαραίτητα:

  • Προσωπική αναφορά-αίτηση του εφέδρου-εθνοφύλακα στην οποία να αναφέρεται με σαφήνεια το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
  • Φωτοαντίγραφο του ΦΑΠ.
  • Πλήρη δικαιολογητικά που να επιβεβαιώνουν αυτά που αναγράφονται στην αίτησή τους, (π.χ επαγγελματικές υποχρεώσεις, πρόγραμμα εξετάσεων, αεροπορικά εισητήρια κλπ)
  • Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα των αιτήσεών τους μόνο από τη Μονάδα τους στην οποία ανήκουν.

Ασκήσεις Επίταξης

Ι. Η διαδικασία για την έγκριση – εξασφάλιση απαλλαγής ή διευκόλυνσης κατά τις ασκήσεις επίταξης, καθορίζεται όπως παρακάτω:

Κάθε ιδιοκτήτης επιτασσομένου οχήματος που αντιμετωπίζει προβλήματα ως προς την υποχρέωση προσκόμισης του οχήματός του σε συγκεκριμένη κλήση, μπορεί να απευθύνεται με αίτησή του, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία προσκόμισης, στην Μονάδα – ανεξάρτητη Υπομονάδα επ’ ωφελεία της οποίας επιτάσσεται γίνεται η επίταξη, επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που αφορούν στη εξέταση του αιτήματος του.

Στις υποβαλλόμενες αιτήσεις να επισυνάπτονται απαραίτητα:

  • Επιστολή με αίτημα του εφέδρου.
  • Φωτοαντίγραφο του Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης.
  • Πλήρη δικαιολογητικά που να επιβεβαιώνουν αυτά που αναγράφονται στην αίτησή τους, (π.χ επαγγελματικές υποχρεώσεις κλπ).

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα των αιτήσεών τους μόνο από τη Μονάδα – Ανεξάρτητη Υπομονάδα επ’ ωφελεία της οποίας επιτάσσεται το μέσο που διαθέτουν ή από την αρμόδια Επιτάσσουσα Αρχή της Εθνικής Φρουράς που αναγράφεται στη Προσωπική Γνωστοποίηση A και στο Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ).

ΙΙ. Προβλήματα που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν όπως π.χ. ακινητοποίηση του μέσου λόγω βλάβης, δεν τους απαλλάσσουν από την υποχρέωση παρουσίασης των ιδίων κατά την ημέρα της άσκησης. Σε περίπτωση πώλησης του οχήματος, θα πρέπει να επιστρέφουν, έγκαιρα, την γνωστοποίηση που κατέχουν, με συμπληρωμένη και υπογραμμένη την Υπεύθυνη Δήλωση, στο πίσω μέρος, στη Μονάδα επ’ ωφελεία της οποίας επιτάσσεται το όχημα.

ΙΙΙ. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να προσκομίζουν το μέσο, χειριζόμενο από τους ίδιους ή άλλο εξουσιοδοτημένο χειριστή.