Απολύσεις

Όσοι εθνοφρουροί εκπληρώνουν την υποχρέωση θητείας τους στην Εθνική Φρουρά, καθώς και όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες, δυνάμει του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, υγειονομικές επιτροπές, ως μονίμως ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας, σύμφωνα με τον Πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31, απολύονται οριστικά από την Εθνική Φρουρά και τους χορηγείται οριστικό απολυτήριο.

Προσωρινές Απολύσεις

Όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα εδάφια (2) (3) και (5) του άρθρου 41 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου, απολύονται προσωρινά από την Εθνική Φρουρά και τους χορηγείται προσωρινό απολυτήριο, όπως παρακάτω:

Επιλέχθηκαν για φοίτηση στο τμήμα νοσηλευτικής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας ή στον κλάδο μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας [Άρθρο 41 (2) (α)]:

 • Σε όσους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία εθνοφρουρών, χορηγείται από τις Μονάδες τους προσωρινό απολυτήριο στο οποίο αναγράφεται ο όρος όπως αυτοί έχουν υποχρέωση για επανακατάταξη στην Μονάδα από την οποία απολύθηκαν εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία αποφοίτησης ή διακοπής της φοίτησής τους.
 • Οι εθνοφρουροί που επιθυμούν να τους χορηγηθεί η εν λόγω προσωρινή απόλυση υποβάλλουν αίτηση στις Μονάδες τους μαζί με βεβαίωση του ανάλογου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
 • Η ημερομηνία προσωρινής απόλυσής τους καθορίζεται από τον Υπουργό.

Έχουν κριθεί από αρμόδια, δυνάμει του Νόμου, υγειονομική επιτροπή ότι πρέπει να τύχουν αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας τους, για λόγους υγείας, σύμφωνα με τον πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31 [Άρθρο 41 (2) (β)]:

 • Όσοι κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, ότι αδυνατούν προσωρινά να εκπληρώσουν την υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας τους, για λόγους υγείας, λαμβάνουν αναβολή από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά και τους χορηγείται προσωρινό απολυτήριο, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζει ο Νόμος και το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31.

Έχουν κριθεί από αρμόδια, δυνάμει του Νόμου, υγειονομική επιτροπή ως προσωρινά ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας, σύμφωνα με τον πίνακα διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31 [Άρθρο 41 (2) (γ)]:

 • Σε όσους κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ως προσωρινά ακατάλληλοι για στράτευση, για λόγους υγείας, χορηγείται προσωρινό απολυτήριο, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζει ο Νόμος και το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31.

Έχουν επιλεγεί για φοίτηση σε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών του εσωτερικού ή του εξωτερικού [Άρθρο 41 (2) (δ)]:

 • Σε όσους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία εθνοφρουρών, χορηγείται από τις Μονάδες τους προσωρινό απολυτήριο στο οποίο αναγράφεται ο όρος όπως αυτοί έχουν υποχρέωση για επανακατάταξη στην Μονάδα από την οποία απολύθηκαν εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία διακοπής της φοίτησής τους.
 • Η ημερομηνία προσωρινής απόλυσής τους καθορίζεται από τον Υπουργό.

Έχουν υπόλοιπο πραγματικής θητείας που δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες και έχουν εγγραφεί σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού και η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους αρχίζει πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου θητείας τους [Άρθρο 41 (2) (ε)]:

 • Για να εγκριθεί αίτημα για υπαγωγή στην εν λόγω διάταξη θα πρέπει οι αιτητές να υπέχουν υπόλοιπο πραγματικής θητείας που να μην υπερβαίνει τους δύο μήνες και να υποβάλουν στη Μονάδα τους ή στο αρμόδιο ΣΓ εφόσον πρόκειται για υπηρετούντες εναλλακτική κοινωνική θητεία, αίτηση μαζί με βεβαίωση εγγραφής σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας σε αυτό.
 • Η Μονάδα ή το ΣΓ κατά περίπτωση, αμέσως μετά την παραλαβή της αίτησης αφού ελέγξει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλει την αλληλογραφία μαζί με Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου ή φωτοαντίγραφα του ΑΦΟ απευθείας στη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΕΦ (ΔΣΛ), προκειμένου να εξετασθεί και να ληφθεί απόφαση σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.

Ανήκουν σε κατηγορία εθνοφρουρών, για την οποία, για λόγους εξαιρετικών περιστάσεων ή δημοσίου συμφέροντος το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμά του καθόρισε την προσωρινή απόλυσή της [Άρθρο 41 (3)]:

 • Σε όσους ανήκουν σε αυτή την κατηγορία εθνοφρουρών, χορηγείται από τις Μονάδες τους προσωρινό απολυτήριο στο οποίο αναγράφεται ο όρος όπως αυτοί έχουν υποχρέωση για επανακατάταξη στην Μονάδα από την οποία απολύθηκαν εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία που παύσουν να υφίστανται οι λόγοι για τους οποίους απολύθηκαν προσωρινά.
 • Η ημερομηνία προσωρινής απόλυσής τους καθορίζεται από τον Υπουργό.

Έχει εγκριθεί από τον Υπουργό η προσωρινή ή οριστική απόλυσή τους για ειδικούς οικογενειακούς ή οικονομικούς λόγους [Άρθρο 41 (5)]:

 • Για να εξετασθεί αίτημα για υπαγωγή στην εν λόγω διάταξη θα πρέπει οι αιτητές να υποβάλουν στη Μονάδα τους ή στο αρμόδιο ΣΓ εφόσον πρόκειται για υπηρετούντες εναλλακτική κοινωνική θητεία, αίτηση, μαζί με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, καθώς και οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά, ιατρικές εκθέσεις και βεβαιώσεις που στηρίζουν το αίτημά τους (πχ πιστοποιητικά θανάτου, βεβαιώσεις παροχής δημόσιων βοηθημάτων, αποφάσεις δικαστηρίων, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων, βεβαιώσεις επαγγελματικών απολαβών, βεβαιώσεις των κοινωνικών ασφαλίσεων, πιστοποιητικά τραπεζών κλπ).
 • Η Μονάδα ή το ΣΓ κατά περίπτωση, αμέσως μετά την παραλαβή της αίτησης αφού ελέγξει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, υποβάλλει την αλληλογραφία μαζί με Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου ή φωτοαντίγραφα του ΑΦΟ απευθείας στη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΕΦ (ΔΣΛ), προκειμένου να τη διαβιβάσει στο Υπουργείο Άμυνας για εξέταση και λήψη απόφασης σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.
 • Το Υπουργείο Άμυνας ζητά έκθεση από το Γραφείο Ευημερίας, με τη λήψη της οποίας ο Υπουργός παραπέμπει την υπόθεση για εξέταση από τη Συμβουλευτική Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 26, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Νόμο.