Απαλλαγές

Όσοι στρατεύσιμοι, εθνοφρουροί και έφεδροι υπέχουν λόγους υπαγωγής στους δικαιούχους απαλλαγής από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, όπως προνοείται στο άρθρο 23 του Νόμου, υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα καθοριζόμενα για την περίπτωσή τους δικαιολογητικά, ζητώντας να υπαχθούν στη συγκεκριμένη για την περίπτωσή τους κατηγορία και να τους χορηγηθεί απαλλαγή, πλην όσων κρίνονται ακατάλληλοι για στράτευση για λόγους υγείας από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, για τους οποίους ακολουθείται η καθοριζόμενη από το Νόμο και το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31, διαδικασία.

Οι αιτήσεις για απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης της στρατιωτικής υπηρεσίας υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, αρμοδίως στις Μονάδες ή στα ΣΓ ή στα Τμήματα Επιστράτευσης ή στη Διεύθυνση Στρατολογικού (ΔΣΛ) ή στο Υπουργείο Άμυνας κατά περίπτωση

Οι απαλλαγές χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει το άρθρο 23 του Νόμου.

Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις για απαλλαγή αποκτηθούν μετά την κατάταξη στην Εθνική Φρουρά, οι ενδιαφερόμενοι εθνοφρουροί υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα καθοριζόμενα για την περίπτωσή τους δικαιολογητικά, στη Μονάδα τους, η οποία και υποβάλλει την όλη αλληλογραφία στη ΔΣΛ για εξέταση του αιτήματος.

Δικαιολογητικά-Διαδικασία Χορήγησης Απαλλαγής

Κάθε αλληλογραφία που αφορά αίτημα για χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση για εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει αίτηση του ενδιαφερομένου, Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου του αιτητή, καθώς και τα καθοριζόμενα για την περίπτωση, δικαιολογητικά, όπως παρακάτω:

Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας όσων καταδικάζονται αμετάκλητα από οποιοδήποτε δικαστήριο σε ισόβια φυλάκιση ή σε ποινή φυλάκισης που υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, που για τους στρατιωτικούς συνεπιφέρει καθαίρεση, σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα (Άρθρο 23(1)(β)):

Οι στρατεύσιμοι ή εθνοφρουροί ή έφεδροι, που καταδικάζονται αμετάκλητα από οποιοδήποτε δικαστήριο σε ισόβια φυλάκιση ή σε ποινή φυλάκισης που υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, που για τους στρατιωτικούς συνεπιφέρει καθαίρεση, απαλλάσσονται αυτεπάγγελτα από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας από το αρμόδιο ΣΓ ή τη Διεύθυνση Επιστράτευσης (ΔΕΠΣ) κατά περίπτωση, αμέσως μετά την εξασφάλιση της σχετικής απόφασης του Δικαστηρίου μέσω της διαδικασίας αναζήτησής τους για τη μη εκπλήρωση στρατιωτικής τους υποχρέωσης.

Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας των αιχμάλωτων πολέμου και των θεωρούμενων ως αιχμάλωτων πολέμου, σύμφωνα με την περί Μεταχειρίσεως των Αιχμαλώτων Πολέμου Σύμβαση της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949, όπως αυτή εκτίθεται στο Μέρος ΙΙ του Πίνακα του περί των Συνθηκών της Γενεύης Κυρωτικού Νόμου του 1966, καθώς και των ομήρων των δυνάμεων εισβολής κατά ή μετά την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, οι οποίοι κατέχουν σχετικό πιστοποιητικό του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού [Άρθρο 23(1)(γ)]:

Όσοι υπέχουν λόγους για να υπαχθούν στην εν λόγω διάταξη υποβάλλουν αίτηση στα κατά τόπους ΣΓ μαζί με βεβαίωση του Ερυθρού Σταυρού.

Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας όσων έχουν την ιδιότητα του μόνιμου κάτοικου εξωτερικού [Άρθρο 23(1)(δ)]:

Οι αιτήσεις για υπαγωγή στην εν λόγω διάταξη υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ή νόμιμα εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, στα κατά τόπους ΣΓ ή στο Υπουργείο Άμυνας ή στις πρεσβείες ή προξενεία της Κύπρου στη χώρα που διαμένουν.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται με Πιστοποιητικό μονίμου διαμονής από την Πρεσβεία ή την Υπάτη Αρμοστεία ή το Προξενείο της Κύπρου στην χώρα της οποίας ο αιτητής είναι μόνιμος κάτοικος. Εναλλακτικά και εφόσον υπάρχει αντικειμενική αδυναμία στην εξασφάλιση πιστοποιητικού μονίμου διαμονής (πχ βρίσκεται σε εξέλιξη πόλεμος στη χώρα αυτή) είναι δυνατό να υποβληθούν πιστοποιημένα αντίγραφα παλαιών και νέων διαβατηρίων, αντίγραφα αεροπορικών εισιτηρίων, φωτοαντίγραφα παλαιών εξαιρέσεων, απαλλαγών και αναβολών κατάταξης, βεβαιώσεων φοίτησης από σχολεία και πανεπιστήμια εξωτερικού και εσωτερικού, βεβαιώσεων εργοδοτών για τους ίδιους ή/και τους γονείς τους, πιστοποιητικά φορολογιών από τις αρχές των χωρών που διέμεναν κλπ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά αξιολογούνται και συνεκτιμούνται, προκειμένου να ληφθεί απόφαση.

Οι αιτήσεις διαβιβάζονται στο Υπουργείο Άμυνας, προκειμένου να προωθηθούν στον Υπουργό για λήψη απόφασης.

Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας πατέρα τριών (3) ή περισσότερων ανήλικων ζώντων τέκνων, καθώς και πατέρα δύο (2) ανήλικων ζώντων τέκνων που είναι χήρος [Άρθρο 23 (1) (ε):

Όσοι υπέχουν λόγους για να υπαχθούν στην εν λόγω διάταξη υποβάλλουν αίτηση στα κατά τόπους ΣΓ οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους, μαζί με πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό θανάτου της συζύγου, κατά περίπτωση.

Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας του μόνου ή του μεγαλύτερου γιου ή αδελφού προσώπου, το οποίο χαρακτηρίσθηκε, με βάση τους περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμους του 1988 μέχρι 2005, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ως εξαφανισθείς ή φονευθείς ή πεσών ή πλήρως ανάπηρος, λόγω τραυμάτων ή κακουχιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στη Δύναμη ή κατά τη διάρκεια και ένεκα αναταραχής που σχετίζεται άμεσα με την άμυνα ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας [Άρθρο 23(1)(στ)]:

Όσοι υπέχουν λόγους για να υπαχθούν στην εν λόγω διάταξη υποβάλλουν αίτηση στα κατά τόπους ΣΓ οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους, μαζί με Βεβαίωση της Επιτροπής Χορηγημάτων και Ανακουφίσεως Παθόντων και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στα τέκνα οικογένειας, των οποίων και οι δύο (2) γονείς δεν βρίσκονται στη ζωή [Άρθρο 23 (1)(ζ)]:

Όσοι υπέχουν λόγους για να υπαχθούν στην εν λόγω διάταξη υποβάλλουν αίτηση στα κατά τόπους ΣΓ οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους, μαζί με πιστοποιητικά θανάτου των γονέων και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας των μονίμων κάτοικων εξωτερικού, οι οποίοι εκπλήρωσαν, χωρίς εξαγορά, στρατιωτική θητεία διάρκειας έξι (6) τουλάχιστον μηνών στις ένοπλες δυνάμεις ξένης χώρας, της οποίας είχαν επίσης την υπηκοότητα [Άρθρο 23 (1) (η):

Όσοι υπέχουν λόγους για να υπαχθούν στην εν λόγω διάταξη υποβάλλουν αίτηση στα κατά τόπους ΣΓ οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος τους, μαζί με πιστοποιητικό μονίμου διαμονής από την Πρεσβεία ή την Υπάτη Αρμοστεία ή το Προξενείο της Κύπρου στην χώρα της οποίας ήταν μόνιμοι κάτοικοι, πιστοποιητικό εκπλήρωσης θητείας και πιστοποιημένο αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου της χώρας που να φαίνεται ότι έχουν και την υπηκοότητα της χώρας στην οποία εκπλήρωσαν θητεία.

Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας όσων κατέχουν την κυπριακή και ελληνική υπηκοότητα και διέμεναν με την οικογένειά τους μόνιμα στην Ελλάδα για συνεχή χρονική περίοδο έξι (6) τουλάχιστον ετών και κατά τη διάρκεια της διαμονής τους αυτής εκπλήρωσαν, χωρίς εξαγορά, την υποχρέωση στρατιωτικής θητείας τους στην Ελλάδα [Άρθρο 23 (1) (θ)]:

Όσοι υπέχουν λόγους για να υπαχθούν στην εν λόγω διάταξη υποβάλλουν αίτηση στα κατά τόπους ΣΓ οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος τους, μαζί με πιστοποιητικό μονίμου διαμονής από την Πρεσβεία ή το Προξενείο της Κύπρου στην Ελλάδα, από το οποίο να προκύπτει η συνεχής παραμονή του αιτητή οικογενειακώς στην Ελλάδα για τουλάχιστον έξι (6) χρόνια, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ελληνικού διαβατηρίου ή ελληνικής ταυτότητας, καθώς και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου «Α» από το οποίο να προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει θητεία στην Ελλάδα.

Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης θητείας όσων δεν είναι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής και εκπλήρωσαν, χωρίς εξαγορά, στρατιωτική θητεία στη χώρα καταγωγής τους, πριν την πολιτογράφησή τους ως πολιτών της Δημοκρατίας [Άρθρο 23 (1) (ι)]:

Όσοι υπέχουν λόγους για να υπαχθούν στην εν λόγω διάταξη υποβάλλουν αίτηση στα κατά τόπους ΣΓ οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους, μαζί με πιστοποιητικό πολιτογράφησής τους ως Κύπριοι πολίτες από το οποίο να προκύπτει ότι και οι δύο γονείς τους δεν είναι πρόσωπα κυπριακής καταγωγής ή βεβαίωση του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, καθώς και πιστοποιητικό εκπλήρωσης θητείας από τις επίσημες αρχές της χώρας στην οποία ο αιτητής εκπλήρωσε την θητεία του.

Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής των Υπουργών, Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των Δικαστών οποιουδήποτε Δικαστηρίου της Δημοκρατίας [Άρθρο 23(1)(ια)]:

Όσοι υπέχουν λόγους για να υπαχθούν στην εν λόγω διάταξη υποβάλλουν αίτηση στα κατά τόπους ΣΓ ή ΤΕ εφόσον πρόκειται για εφέδρους οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους, μαζί με ανάλογη επίσημη βεβαίωση για την ιδιότητά τους.

Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας των τέκνων γονέων, οι οποίοι διαμένουν συνεχώς και μόνιμα στις κατεχόμενες από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις περιοχές της Δημοκρατίας, λόγω της τουρκικής εισβολής του 1974 [Άρθρο 23(1)(ιβ)]:

Όσοι υπέχουν λόγους για να υπαχθούν στην εν λόγω διάταξη υποβάλλουν αίτηση στα κατά τόπους ΣΓ οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος τους, μαζί με βεβαίωση από την Υπηρεσία ανθρωπιστικών θεμάτων του Γραφείου Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας των στρατευσίμων και εφέδρων, των κλάσεων 2007 και παλαιοτέρων, που ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου 41.296/29 Ιουνίου 1994 και 65.732/19 Ιουνίου 2007:

Όσοι υπέχουν λόγους για να υπαχθούν στην εν λόγω διάταξη υποβάλλουν αίτηση στα κατά τόπους ΣΓ οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους, μαζί με βεβαίωση από τον εκπρόσωπο της κοινότητάς τους (Μαρωνίτικη, Αρμένικη, Λατινική), πιστοποιητικό βάπτισης και δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις τα ΣΓ εγκρίνουν την αίτηση και καταχωρούν στα Στρατολογικά Μητρώα την προβλεπόμενη στρατολογική μεταβολή.