Δραστηριότητες Διοικητικής Μέριμνας κατά την ΤΑΜΣ «ΝΙΚΗΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2020»

Στο πλαίσιο της ΤΑΜΣ «ΝΙΚΗΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ 2020» πέραν της ανάπτυξης, ασφάλειας και λειτουργίας όλων των κλιμακίων Διοικητικής Μέριμνας σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν επί μέρους δραστηριότητες που είχαν σχέση με την τεχνική, εφοδιαστική και υγειονομική υποστήριξη των Μονάδων. Επιπλέον, οι Μονάδες Διοικητικής Μέριμνας υποστήριξαν τους Σχηματισμούς και τις Διοικήσεις κατά την εκτέλεση των επιχειρησιακών τους δραστηριοτήτων.

 

09/06/2020