Αναβολές

Όσοι στρατεύσιμοι, εθνοφρουροί και έφεδροι υπέχουν λόγους υπαγωγής στους δικαιούχους αναβολής εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, όπως προνοείται στο άρθρο 24 του Νόμου, υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα καθοριζόμενα για την περίπτωσή τους δικαιολογητικά, ζητώντας να υπαχθούν στη συγκεκριμένη για την περίπτωσή τους κατηγορία και να τους χορηγηθεί αναβολή, πλην των αναβολών για λόγους υγείας οι οποίες χορηγούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Νόμο και το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31.

Οι στρατεύσιμοι υποβάλλουν την αίτησή τους στα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία (ΣΓ) ή στο Υπουργείο Άμυνας, κατά περίπτωση, οποτεδήποτε μετά την υποβολή της Δήλωσης Στοιχείων και πριν την κατάταξή τους στην Εθνική Φρουρά.

Οι αιτήσεις για αναβολή εκπλήρωσης της θητείας υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στρατεύσιμο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του πλην της περίπτωσης των αναβολών μαθητών σχολείων μέσης εκπαίδευσης, οι οποίες χορηγούνται μετά την υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων από τα σχολεία στα κατά τόπους ΣΓ.

Οι αναβολές χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει το άρθρο 24 του Νόμου.

Δικαιολογητικά-Διαδικασία Χορήγησης Αναβολής

Κάθε αλληλογραφία που αφορά αίτημα για χορήγηση αναβολής από την υποχρέωση για εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 24 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει αίτηση του ενδιαφερομένου, Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου του αιτητή, καθώς και τα καθοριζόμενα για την περίπτωση, δικαιολογητικά, όπως παρακάτω:

Αναβολή από την εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας όσων φοιτούν σε σχολή μέσης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους [Άρθρο 24 (1) (α)]:

Για την χορήγηση αναβολής για τους μαθητές σχολείων μέσης εκπαίδευσης, η Γραμματεία κάθε σχολείου με την έναρξη του σχολικού έτους και όχι αργότερα από τις 20 Οκτωβρίου, υποβάλλει ονομαστικές καταστάσεις των μαθητών κατά έτος φοίτησης, στις οποίες περιλαμβάνονται τα ονοματεπώνυμά τους, ο τόπος και η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου, καθώς και οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα τους, μαζί με τα ονόματα των γονέων τους. Νοείται ότι οι Γραμματείες των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα το ΣΓ της επαρχίας τους σε περίπτωση διακοπής ή αλλαγής σχολείου φοίτησης μαθητή ή για οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση του υποβληθέντα καταλόγου των μαθητών του σχολείου τους.

Τα ΣΓ χορηγούν ετήσια αναβολή από την εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές σχολείων μέσης εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των μαθητών νυκτερινών σχολείων και συστημάτων μαθητείας, η οποία ανανεώνεται ανά έτος μέχρι την ολοκλήρωση ή διακοπή της φοίτησης.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης των αναβολών, τα ΣΓ αποστέλλουν στα σχολεία για να επιδοθούν στους μαθητές, βεβαιώσεις χορήγησης αναβολής με οδηγίες σε σχέση με τις υποχρεώσεις τους για στράτευση.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται να υποβάλλεται αίτηση μεμονωμένα από στρατεύσιμο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, για χορήγηση αναβολής ως μαθητής σχολείου μέσης εκπαίδευσης (πχ επανελθόντες από το εξωτερικό και μεταγραφές μαθητών στα μέσα της σχολικής χρονιάς, μαθητές σχολείων εξωτερικού κλπ).

Αναβολή από την εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας όσων φοιτούν ή επιλέχθηκαν για φοίτηση στο τμήμα νοσηλευτικής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας ή στον κλάδο μαγειρικής-ζαχαροπλαστικής ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας [Άρθρο 24 (1) (β)]:

Σε όσους φοιτούν ή επιλέχθηκαν για φοίτηση στο τμήμα νοσηλευτικής ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Δημοκρατίας ή στον κλάδο μαγειρικής - ζαχαροπλαστικής ανώτερου ή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της Δημοκρατία δύναται να χορηγείται αναβολή από την εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας.

Οι στρατεύσιμοι που επιθυμούν να τους χορηγηθεί η εν λόγω αναβολή υποβάλλουν αίτηση στα κατά τόπους ΣΓ μαζί με βεβαίωση του ανάλογου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το ΣΓ υποβάλλει την αλληλογραφία στο Υπουργείο Άμυνας, για λήψη απόφασης.

Αναβολή από την εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας όσων έχουν αδελφό που υπηρετεί στην Εθνική Φρουρά για εκπλήρωση της θητείας του, ο οποίος δεν τελεί σε λιποταξία, ή έχουν αδελφό, ο οποίος υποχρεούται να καταταγεί ταυτόχρονα για εκπλήρωση της θητείας του και δεν τελεί σε ανυποταξία[Άρθρο 24 (1) (γ)]:

Όσοι υπέχουν λόγους για να υπαχθούν στην εν λόγω διάταξη υποβάλλουν αίτηση στα κατά τόπους ΣΓ οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους μαζί με το σημείωμα πρόσκλησής τους, πρόσφατη βεβαίωση υπηρεσίας από τη Μονάδα στην οποία υπηρετεί ο αδελφός και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Αναβολή από την εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας όσων νοσηλεύονται σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού [Άρθρο 24 (1) (δ)]:

Οι αιτήσεις για υπαγωγή στην εν λόγω διάταξη υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, στα κατά τόπους ΣΓ μαζί με επίσημο ιατρικό πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία εισόδου και εξόδου από το νοσοκομείο και η πάθησή τους και για όσους συνεχίζουν να νοσηλεύονται ο πιθανός χρόνος αποθεραπείας.

Αναβολή από την εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας όσων κρατούνται σε φυλακή ή τελούν σε προσωρινή κράτηση από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό [Άρθρο 24 (1) (ε)]:

Οι αιτήσεις για υπαγωγή στην εν λόγω διάταξη υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, στα κατά τόπους ΣΓ μαζί με επίσημη βεβαίωση από την αρμόδια αρχή (φυλακές, αστυνομία) από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία εσόδου και εξόδου από τη φυλακή, ο χρόνος προσωποκράτησης ή υποδικίας ή καταδικίας, καθώς και η πιθανή ημερομηνία αποφυλάκισης για όσους συνεχίζουν να κρατούνται.

Αναβολή από την εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας όσων κρίνονται από τις αρμόδιες, δυνάμει του Νόμου, υγειονομικές επιτροπές, ότι αδυνατούν προσωρινά να εκπληρώσουν την υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας τους, για λόγους υγείας [Άρθρο 24 (1) (στ)]:

Σε όσους κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, ότι αδυνατούν προσωρινά να εκπληρώσουν την υποχρέωση στρατιωτικής υπηρεσίας τους, για λόγους υγείας, χορηγείται αναβολή από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζει ο Νόμος και το διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 31.

Αναβολή από την εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας σε όσους αναχωρούν οικογενειακώς από τη Δημοκρατία για μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό σε ηλικία κάτω των δεκαέξι (16) ετών ή μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής, κατόπιν ειδικής άδειας του Υπουργού, που χορηγείται δυνάμει του άρθρου 70 του Νόμου [Άρθρο 24(1)(ζ)]:

Οι αιτήσεις για υπαγωγή στην εν λόγω διάταξη υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους μετά την κλήση της κλάσης τους για κατάταξη, στα κατά τόπους ΣΓ ή στο Υπουργείο Άμυνας ή στις πρεσβείες ή προξενεία της Κύπρου στη χώρα διαμονής τους.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται με βεβαίωση μονίμου διαμονής από την Πρεσβεία ή την Υπάτη Αρμοστεία ή το Προξενείο της Κύπρου στην χώρα της οποίας ο αιτητής με την οικογένειά του είναι μόνιμος κάτοικος, καθώς και οποιαδήποτε άλλα επίσημα έγγραφα όπως βεβαιώσεις φοίτησης από σχολεία και πανεπιστήμια εξωτερικού και εσωτερικού, βεβαιώσεις εργοδοτών για τον ίδιο ή/και τους γονείς του, πιστοποιητικά φορολογιών από τις αρχές των χωρών που διέμεναν κλπ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά αξιολογούνται και συνεκτιμούνται, προκειμένου να ληφθεί απόφαση.

Οι αιτήσεις διαβιβάζονται στο Υπουργείο Άμυνας, προκειμένου να προωθηθούν στον Υπουργό για λήψη απόφασης, μετά από εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 26 του Νόμου.

Αναβολή από την εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας όσων υπηρετούν στο Στρατό ή στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας [Άρθρο 24 (1) (η)]:

Σε όσους υπάγονται σε αυτή την κατηγορία χορηγείται αναβολή από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής υπηρεσίας από τα αρμόδια ΣΓ, με βάση επίσημη βεβαίωση ή κατάσταση που αποστέλλει σε αυτά η αντίστοιχη Υπηρεσία.

Προκειμένου για έφεδρο η εξέταση τής αίτησης και η λήψη σχετικής απόφασης διενεργείται από τη Διεύθυνση Επιστράτευσης του ΓΕΕΦ.

Αναβολή από την εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας όσων είναι ιερείς ή θρησκευτικοί λειτουργοί ή μοναχοί ή δόκιμοι μοναχοί αναγνωρισμένης θρησκείας, δόγματος ή σώματος [Άρθρο 24 (1) (θ)]:

Όσοι υπέχουν λόγους για να υπαχθούν στην εν λόγω διάταξη υποβάλλουν αίτηση στα κατά τόπους ΣΓ οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους, μαζί με επίσημη βεβαίωση της αρμόδιας θρησκευτικής ή κρατικής αρχής, ανάλογα με την περίπτωση.

Αναβολή από την εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας όσων επιλέχθηκαν για φοίτηση σε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών του εσωτερικού ή του εξωτερικού Άρθρο 24 (1) (ι)]:

Σε όσους επιλέγονται για φοίτηση σε Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών του εσωτερικού ή του εξωτερικού χορηγείται αναβολή από την εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας από τα αρμόδια ΣΓ με βάση την απόφαση του Υπουργού για την επιλογή τους, η οποία και κοινοποιείται στα ΣΓ.

Η αναβολή ισχύει για όσο χρονικό διάστημα οι ενδιαφερόμενοι είναι μαθητές στις εν λόγω σχολές. Με τη διακοπή της φοίτησής τους η αναβολή διακόπτεται, όπως και με την αποφοίτησή τους οπότε και τους χορηγείται νέα αναβολή σύμφωνα με την παράγραφο 8.

Αναβολή από την εκπλήρωση υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας για ειδικούς οικογενειακούς ή οικονομικούς λόγους [Άρθρο 24 (5):

Οι αιτήσεις για υπαγωγή στην εν λόγω διάταξη υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, στα κατά τόπους ΣΓ ή στο Υπουργείο Άμυνας.

Οι αιτήσεις συνοδεύονται με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και βεβαιώσεις για τους ίδιους, τους γονείς και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς τους, όπως ιατρικά πιστοποιητικά, φορολογικές δηλώσεις, βεβαιώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, βεβαιώσεις κοινωνικών ασφαλίσεων, βεβαιώσεις παροχής χορηγημάτων κλπ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά αξιολογούνται και συνεκτιμούνται, προκειμένου να ληφθεί απόφαση.

Οι αιτήσεις διαβιβάζονται στο Υπουργείο Άμυνας, προκειμένου να προωθηθούν στον Υπουργό όπως προνοείται στο Νόμο, για λήψη απόφασης.