Άδειες Εθνοφρουρών

Κανονική Άδεια

Χορηγείται κανονική άδεια διάρκειας μίας και μισής (1 1/2) ημέρας για κάθε πλήρη μήνα πραγματικής θητείας, η οποία   είναι  υποχρεωτική και χορηγείται μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης στα ΚΕΝ εφάπαξ ή τμηματικά και μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12) και πέντε (5) μηνών θητείας, για τους υπόχρεους πλήρους και εξάμηνης θητείας, αντίστοιχα. 

Σ’ εξαιρετικές περιπτώσεις ή όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ο Διοικητής του ΚΕΝ δύναται να χορηγεί κατά τη διάρκεια της βασικής  εκπαίδευσης, κανονική άδεια μέχρι μίας (1) ημέρας. Για χορήγηση άδειας πέραν της μίας (1) ημέρας απαιτείται έγκριση του ΓΕΕΦ.

Επιπλέον, σε περίπτωση σπουδών, των οποίων τα μαθήματα αρχίζουν πριν από τη συμπλήρωση της καθοριζόμενης διάρκειας θητείας του εθνοφρουρού, είναι δυνατόν να του χορηγείται κανονική άδεια και μετά τη συμπλήρωση δώδεκα (12) και πέντε (5) μηνών θητείας, αντίστοιχα:

Η κανονική άδεια χορηγείται αναλογικά καθ’ όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας και οπωσδήποτε τουλάχιστον το ήμισυ αυτής πριν το τελευταίο εξάμηνο από την απόλυση.

Εθνοφρουροί  που έχουν λάβει αναρρωτική άδεια πέραν της δικαιούμενης, μπορούν να μη λαμβάνουν εφόσον επιθυμούν ανάλογο ή μικρότερο αριθμό ημερών άδειας από την κανονική, προκειμένου να καλύψουν την υπέρβαση της αναρρωτικής τους άδειας ή μέρους αυτής.

Αναρρωτική Άδεια

Αναρρωτική, διάρκειας μέχρι είκοσι (20) ημερών για πλήρη πραγματική θητεία (14 μηνών), η οποία μειώνεται ανάλογα σε περίπτωση θητείας μικρότερης διάρκειας. Αναρρωτική άδεια που λήφθηκε πέραν της δικαιούμενης μπορεί να καλυφθεί με ισόχρονη κανονική άδεια που δεν έχει ληφθεί. Για τον υπολογισμό της συνολικά δικαιούμενης αναρρωτικής άδειας κλάσμα ημέρας λιγότερο του ½ θα αγνοείται, ενώ κλάσμα ίσο με το ½ και άνω θα λογίζεται ως μια ημέρα.

Ολόκληρη η αναρρωτική άδεια που χορηγείται μετά από νοσηλεία για βλάβη ή πάθηση που προήλθε από την εκτέλεση της υπηρεσίας, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Η αναγνώριση της άδειας αυτής ως χρόνου    πραγματικής    στρατιωτικής   υπηρεσίας    γίνεται από τη   Διεύθυνση             

Στρατολογικού του ΓΕΕΦ (ΔΣΛ), με βάση το σχετικό πόρισμα της ενεργηθείσας ανάκρισης για τις συνθήκες της πάθησης ή βλάβης και την οριστική γνώμη της Διεύθυνσης Δικαστικού του ΓΕΕΦ (ΔΔΚ) επί του εν λόγω πορίσματος σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη σχετική Υπουργική απόφαση.

Τιμητική άδεια

Χορηγείται τιμητική άδεια συνολικά μέχρι δέκα (10) ημέρες, για διακεκριμένες πράξεις των εθνοφρουρών, που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης. Για την ίδια διακεκριμένη πράξη μπορεί να χορηγηθεί τιμητική άδεια μόνο μία φορά. Αν η διακεκριμένη πράξη επαναληφθεί, μπορεί να χορηγηθεί νέα τιμητική άδεια.

Η χορήγηση της τιμητικής άδειας δεν είναι υποχρεωτική, εκτός της τιμητικής άδειας των τεσσάρων (4) ημερών που χορηγείται σε όσους εθνοφρουρούς συμπληρώνουν δώδεκα (12) μήνες θητεία χωρίς να τους έχει επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή φυλάκισης, και η οποία  συμπεριλαμβάνεται στις είκοσι (20) ημέρες τιμητικής άδειας. Η χορήγηση αυτής της άδειας γίνεται με μέριμνα του Διοικητή του εθνοφρουρού και οπωσδήποτε εντός ενός μηνός από τη συμπλήρωση του εικοστού μήνα θητείας του εθνοφρουρού. 

Γονική Άδεια 

Η γονική άδεια διάρκειας δέκα πέντε (15) ημερών, είναι υποχρεωτική και Χορηγείται με τη γέννηση κάθε τέκνου, κατόπιν αιτήματος του εθνοφρουρού.

Άδειες Λόγω Σπουδών

Οι εθνοφρουροί περιλαμβανομένων και όσων εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική θητεία,  που έχουν γίνει αποδεκτοί για φοίτηση σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή  εξωτερικού με ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας στο εν λόγω εκπαιδευτικό ίδρυμα πριν την ημερομηνία απόλυσής τους, δύνανται να λάβουν άδεια από τη δικαιούμενη τους εφόσον έχουν το απαιτούμενο υπόλοιπο κανονικής άδειας εις πίστη τους, η έναρξη της οποίας αρχίζει όπως παρακάτω:

  • Για εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού τέσσερις (4) ημέρες πριν την ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας.

  • Για εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρών της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής οκτώ (8) ημέρες πριν την ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας.

  • Για εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρών της Αμερικής και Ωκεανίας δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας.

Νοείται ότι οι εθνοφρουροί δύνανται να ζητούν μικρότερης διάρκειας άδεια, ανάλογα με την ημερομηνία υποχρεωτικής παρουσίας τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Ειδική  Άδεια

Χορηγείται ειδική άδεια διάρκειας συνολικά μέχρι 15 ημέρες, ανάλογα με τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες της Δύναμης, σε εθνοφρουρούς που επιθυμούν να μεταβούν στο εξωτερικό, προκειμένου να συμμετάσχουν, με την κατηγορία Ελλήνων του εξωτερικού, στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας.

Γενικές Διατάξεις

Ο χρόνος χορήγησης  της  κανονικής  άδειας,  επαφίεται  στην ευχέρεια του διοικητή της Μονάδας, ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες, ο οποίος στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης εκτιμά αν συντρέχουν λόγοι για την χορήγησή της καθώς και η διάρκειά της κάθε φορά.

Όλες οι κατηγορίες αδειών χορηγούνται εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, ανεξάρτητα από την προηγούμενη χορήγηση ή μη της κανονικής άδειας.

Καμία άδεια οποιασδήποτε κατηγορίας δεν πρέπει να διαρκεί μετά την προσδιοριζόμενη ημερομηνία απόλυσης. Για όσους διατελούν σε άδεια και προσδιορίζεται η ημερομηνία της απόλυσής τους κατά την διάρκεια της αδείας τους, αυτή διακόπτεται και οι απολυόμενοι επιστρέφουν άμεσα στη Μονάδα τους, η οποία προβαίνει στις ενέργειες απόλυσής τους.

Οποιασδήποτε κατηγορίας άδεια, ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, μπορεί να χορηγηθεί και για το εξωτερικό, πλην της αναρρωτικής που μπορεί να χορηγηθεί για το εξωτερικό εφόσον αυτό απαιτείται για ιατρικούς-θεραπευτικούς λόγους, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Αναρρωτικών Αδειών.


ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Ως χρόνος πραγματικής θητείας, όσων εκπληρώνουν την καθοριζόμενη για αυτούς υποχρέωση θητείας, υπολογίζεται το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας τους, αφαιρουμένου απ’ αυτό του χρόνου των ακόλουθων ειδικών καταστάσεων:

(1) Άγνοιας ή λιποταξίας.

(2) Προσωρινής κράτησης, προφυλάκισης ή φυλάκισης που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε δικαστήριο, εκτός εάν επακολούθησε απαλλακτική ή αθωωτική απόφαση.

(3) Άδεια απουσίας πέραν των χρονικών ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 39 του Νόμου.

(4) Πειθαρχικής ποινής φυλάκισης ή, ανάλογα με την περίπτωση, του αθροίσματος πειθαρχικών ποινών φυλάκισης πέραν των πενήντα (50) ημερών.

Η σειρά έκτισης του χρόνου που δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής θητείας, γίνεται με τη σειρά που αναγράφεται  παραπάνω.