Άδειες Εξόδου

Σύμφωνα με το άρθρο 70 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου:

  • Απαγορεύεται η αναχώρηση από τη Δημοκρατία οποιουδήποτε στρατεύσιμου που έχει κληθεί για κατάταξη στη Δύναμη δυνάμει του παρόντος Νόμου, εκτός μετά από ειδική άδεια του Υπουργού.
    • Ο Υπουργός δύναται να απαγορεύσει την αναχώρηση από τη Δημοκρατία οποιουδήποτε πολίτη της Δημοκρατίας, ο οποίος έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο (16ο) έτος της ηλικίας του, εάν κρίνει ότι η αναχώρηση του εν λόγω πολίτη αποσκοπεί στην αποφυγή εκπλήρωσης της στρατιωτικής υποχρέωσής του στη Δύναμη.
    • Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης του Νόμου, με απόφαση του Υπουργού Άμυνας, όλοι οι Κύπριοι πολίτες, περιλαμβανομένων και των προσώπων που έχουν οποιοδήποτε από τους δύο γονείς κυπριακής καταγωγής, αλλά δεν έχουν καταστεί πολίτες της Δημοκρατίας, ηλικίας 16 μέχρι και 26 ετών, για να τους επιτραπεί η έξοδος από τη χώρα, απαιτείται όπως επιδεικνύουν στα λιμάνια και αεροδρόμια, άδεια εξόδου η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Άμυνας και τα κατά τόπους Στρατολογικά Γραφεία της Εθνικής Φρουράς.
  • Για την έκδοση της άδειας εξόδου, ο αιτητής ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, απαιτείται όπως υποβάλει σχετική αίτηση, προσκομίζοντας μαζί του το ταξιδιωτικό έγγραφο που θα χρησιμοποιήσει κατά την αναχώρησή του από τη χώρα (διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας).
  • Όσοι έχουν εκπληρώσει θητεία ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτή, μπορούν να αναχωρούν από την Κύπρο αφού παρουσιάσουν Ειδικό Φύλλο Πορείας ή Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Β».
  • Το προσωρινό απολυτήριο Ακαταλλήλου για Στράτευση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς εξόδου και συνεπώς οι κάτοχοι του θα πρέπει να εφοδιάζονται με πιστοποιητικό Τύπου «Β» ή άδεια εξόδου.
  • Τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς και οι εθνοφρουροί που εκπληρώνουν θητεία, ταξιδεύουν με την επίδειξη του προβλεπόμενου Φύλλου Άδειας εξωτερικού, που εκδίδεται από τις Μονάδες τους.

Κατεβάστε την Απόφαση ΥΠΑΜ Αρ. 21 και τα παραρτήματα της:

Απόφαση ΥΠΑΜ Αρ. 21
Παράρτημα «Α»
Παράρτημα «Β-1»
Παράρτημα «Β-2»
Παράρτημα «Γ-1»
Παράρτημα «Γ-2»
Παράρτημα «Δ-1»
Παράρτημα «Δ-2»